Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Ograniczenie zwolnienia podmiotowego w VAT
22 czerwca 2019
Przepisy ustawy o VAT umożliwiają podatnikom, których sprzedaż nie przekracza kwoty 200.000 zł korzystanie ze zwolnienia z VAT, określanego jako zwolnienie podmiotowe. Podatnicy ci korzystając z takiego zwolnienia nie muszą składać deklaracji VAT, raportować JPK_VAT, wystawiać faktur VAT ze stawką podatku. Nie muszą również prowadzić ewidencji dla celów VAT elektronicznie. Wystarczy ewidencja prowadzona w tradycyjny „papierowy” sposób.

Zawarte w art. 113 ustawy o VAT regulacje wskazują, że nie każdy podatnik, którego sprzedaż nie przekracza ww. kwoty może korzystać ze zwolnienia z VAT.

Podatnicy wymienieni w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT, nawet gdy ich wartość sprzedaży nie przekroczyła w ciągu roku kwoty 200.000 zł są zobowiązani rejestrować się jako podatnicy VAT czynni i rozliczać VAT.

Obecnie do tej grupy podatników zaliczają się podmioty, które dokonują dostaw:

 1. towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
 2. towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
 • energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
 • wyrobów tytoniowych,
 • samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
 1. budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
 2. terenów budowlanych,
 3. nowych środków transportu;

oraz świadczących usługi:

 1. prawnicze,
 2. w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
 3. jubilerskie;

a także ci którzy nie posiadają siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

W świetle projektu ustawy o VAT z dnia 7 czerwca 2019 r., który w tym dniu trafił do Sejmu (druk sejmowy nr 3499), a którego przepisy mają zacząć obowiązywać od dnia 1 września 2019 r. proponuje się rozszerzenie katalogu podatników wskazanych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT mających być obowiązkowo objęci systemem VAT jako czynni podatnicy podatku VAT.

Ministerstwo Finansów w przesłanym do Sejmu projekcie ustawy proponuje likwidację zwolnienia podmiotowego dla podatników dokonujących dostaw części do pojazdów samochodowych i motocykli (niezależnie od sposobu realizacji dostawy), oraz m.in. preparatów kosmetycznych i toaletowych, komputerów, urządzeń elektronicznych i optycznych, RTV, AGD i innych tego rodzaju towarów w związku z zawarciem umowy , którą w skrócie można zdefiniować jako sprzedaż na odległość przez internet, czy telefon.

Zdaniem Ministerstwa Finansów w obrocie tymi towarami najczęściej dochodzi do unikania opodatkowania, a np. nowe telefony są oferowane jako towary używane i stosowane jest do nich opodatkowanie VAT marża.

Ponadto Ministerstwo Finansów w ww. projekcie ustawy proponuje likwidację zwolnienia podmiotowego dla podatników świadczących usługi ściągania długów, w tym faktoringu. Usługi te nie są objęte zwolnieniem przewidzianym dla tzw. usług finansowych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 37-41 ustawy o VAT. W ocenie Ministerstwa Finansów nie jest zasadne, aby podatnicy świadczący usługi ściągania wierzytelności, w tym faktoringu, korzystali ze zwolnienia podmiotowego, w przypadku gdy wartość sprzedaży (bez kwoty podatku VAT) nie przekroczy u nich w roku poprzednim kwoty 200 tys. zł.

Według projektu ustawy czynności dokonane od wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 września 2019 r., będą objęte obligatoryjnym opodatkowaniem podatkiem VAT.

Wskazane zmiany w ocenie Ministerstwa Finansów nie wymagają regulacji przejściowych. W ich przypadku zastosowanie znajdzie art. 41 ust. 14h ustawy o VAT, który reguluje kwestie opodatkowania podatkiem czynności uprzednio zwolnionych od podatku oraz przepisy ust. 14a – 14g ustawy o VAT, które stosuje się odpowiednio.

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.