Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Opodatkowanie i oskładkowanie wspólników spółek osobowych w 2022 roku
30 stycznia 2022
Mija pierwszy miesiąc obowiązywania nowych przepisów podatkowych a nadal płatnicy, pracownicy i przedsiębiorcy mają sporo pytań i zastanawiają się nad zmianami form opodatkowania. Każdy podatnik może zmienić formę opodatkowania swojej firmy. W przypadku zmiany formy opodatkowania na podatek liniowy bądź ryczałt przedsiębiorca może dokonać zmiany formy opodatkowania w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód lub do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego.

W przypadku wspólników spółek komandytowych, którymi są osoby fizyczne sytuacja wydaje się prosta. Podatek od wypłacanych zysków rozlicza spółka jako płatnik a wspólnik płaci co miesiąc składkę zdrowotną w wysokości 9% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2021 r., włącznie z wypłatami z zysku. Natomiast w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej składki zdrowotnej w ogóle się nie płaci.

Nieco bardziej skomplikowaną sytuację mają wspólnicy spółek jawnych i cywilnych. Podstawową formą opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej są zasady ogólne przy uwzględnieniu skali podatkowej, przy czym podatnicy mogą wybrać również inny sposób opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. Ustawodawca nie narzuca podatnikom określonej formy opodatkowania.

Wspólnicy nie mogą stosować formy opodatkowania wybranej dowolnie, tzn. jeden wspólnik na ryczałcie a drugi na podatku liniowym. Zarówno przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jak i rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów obligują wspólników spółki cywilnej, spółki jawnej czy partnerskiej do prowadzenia jednolitego urządzenia księgowego. W powoływanych przepisach nie ma użytego słowa "może", czyli przyzwolenia (wyboru) prowadzenia przez wspólników spółki odrębnych urządzeń księgowych, więc albo KPiR albo ryczałt.

Dlatego też nadal w 2022 roku powinna być zachowana zasada jednolitości wyboru wspólników w zakresie zasad ogólnych lub ryczałtu. Przy tych formach opodatkowania inaczej będzie wyglądała wysokość płaconej składki zdrowotnej. Wspólnik spółki osobowej może być opodatkowany ryczałtem w ramach przypisanych do jego zysków ze spółki, ale jednocześnie prowadzić swoją odrębną działalność gospodarczą na zasadach opodatkowania podatkiem liniowym i objętą składką zdrowotną w wysokości 4,9% dochodu. To nie jest wykluczone ustawowo.

Natomiast zyski przypisane ze spółki objęte u wspólnika opodatkowaniem ryczałtem są w zależności od ich wielkości objęte składką zdrowotną płaconą w wysokości stałej co miesiąc.

W przypadku rocznego przychodu nieprzekraczającego 60 tys. zł podstawa wymiaru składki u wspólnika wynosi 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia - miesięczna składka zdrowotna będzie stanowić kwotę 335,94 zł. W przypadku rocznego przychodu mieszczącego się w przedziale od 60 tys. zł do 300 tys. zł podstawa wymiaru składki wynosi 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia - tu będą płacić miesięczną składkę zdrowotną w wysokości 559,89 zł. W przypadku rocznego przychodu przekraczającego 300 tys. zł podstawa wymiaru składki wyniesie 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia - składka zdrowotna będzie stanowić kwotę 1007,81 zł.

Zostało niewiele czasu na ewentualną zmianę formy opodatkowania w 2022 roku, dlatego warto przeprowadzić wspólne analizy wspólników w zakresie wyboru najbardziej optymalnej formy opodatkowania w spółce, a może zastanowić się nad jej zmianą np. na komandytową czy komandytowo-akcyjną.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.