Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Opodatkowanie podatkiem VAT najmu nieruchomości
5 października 2018
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji z dnia 1 października 2018 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.364.2018.4.MK rozstrzygnął o zakresie opodatkowania podatkiem VAT najmu nieruchomości.

Z pytaniem do organu podatkowego zwróciła się Podatniczka, która jest czynnym podatnikiem VAT i prowadzi działalność gospodarczą wykonując usługi w zakresie architektury. Podatniczka posiada, będącą jej majątkiem osobistym nieruchomość - dom. Dom ten nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Podatniczka planuje nieruchomość wynająć. Podkreśla, że dom stanowi jej prywatny majątek i nigdy nie był wykorzystywany w działalności gospodarczej. Przychód z wynajmu nie przekroczy kwoty 200 000 zł w roku (ani kwoty proporcjonalnej – jeśli wynajem rozpocznie się w trakcie roku, zwalniającej z obowiązku opodatkowania podatkiem VAT). Wynajmujący będzie wykonywał w wynajmowanym domu działalność związaną z zakwaterowaniem w formie hostelu.

Podatniczka zadała pytanie, czy wynajem powinien być opodatkowany podatkiem VAT?

Zdaniem Podatniczki, nie ma obowiązku opodatkowania prywatnego najmu podatkiem VAT, ponieważ zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, przychód z tego najmu nie przekroczy kwoty przysługującego zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT – czyli kwoty 200. 000 zł.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko Podatniczki za nieprawidłowe. Organ wskazał, że na mocy art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Umowa najmu jest umową dwustronnie obowiązującą i wzajemną. Odpowiednikiem świadczenia wynajmującego polegającego na oddaniu rzeczy do używania i pobierania pożytków, jest świadczenie najemcy, polegające na płaceniu umówionego czynszu. Wobec tego, umówiony między stronami czynsz jest wynagrodzeniem za możliwość korzystania z cudzej rzeczy i pobierania pożytków, w związku z czym stanowi świadczenie wzajemne należne za używanie przedmiotu najmu przez najemcę. Oznacza to, że czynność polegająca na najmie nieruchomości w zamian za uzyskane wynagrodzenie spełnia warunki do uznania tej czynności za świadczenie usługi, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy.

Ponadto, należy stwierdzić, że będący usługą najem, wypełnia określoną w art. 15 ust. 2 ustawy definicję działalności gospodarczej, jeżeli wykonywana jest w sposób ciągły dla celów zarobkowych, bez względu na to, czy najem będzie prowadzony w ramach działalności gospodarczej, czy jako odrębne źródło przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sam charakter stosunku prawnego, jaki kształtuje umowa najmu, wskazuje, że ma on długotrwały charakter, a uzyskiwane korzyści z tego tytułu są w zasadzie stałe.

Należy stwierdzić, że najem domu objęty zakresem wniosku wypełnia określoną w art. 15 ust. 2 ustawy definicję działalności gospodarczej, bez względu na to, czy przedmiotowy najem stanowi najem prywatny. W konsekwencji najem nieruchomości stanowić będzie odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy i podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Stanowisko, wskazujące, że czynność najmu nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT jest nieprawidłowe.

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.