Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Opodatkowanie sprzedaży dokonywanej przez komorników
30 sierpnia 2019
Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1520) wprowadzającą zmiany do ustawy o VAT od 1 września 2019 r. zmienia się sposób rozliczania przez organy egzekucyjne lub komorników sądowych transakcji dostaw dokonywanych w trybie egzekucji towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Do końca sierpnia 2019 r. organy egzekucyjne lub komornicy sądowi dokonując dostaw dokonywanych w trybie egzekucji towarów nie zawsze byli w stanie uzyskać pełną informację o towarach, które były przez te organy sprzedawane.

Przypadki takie miały przede wszystkim miejsce przy dostawie nieruchomości, gdy niezbędna była wiedza na temat momentu nabycia nieruchomości nakładów inwestycyjnych (ulepszeń), ich wartości, dacie oddania nieruchomości do użytkowania, itp.

Brak wiedzy organu egzekucyjnego lub komornika skutkować mógł istotnymi konsekwencjami dla nabywcy towaru lub bezpośrednio dla komornika. W przypadku, gdy towar został niezasadnie opodatkowany nabywcy, mimo, że zapłacił należny podatek VAT i otrzymał fakturę z VAT nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku. Gdy komornik sądowy pomylił się i nie naliczył VAT należnego musiał jako płatnik odprowadzić VAT do urzędu skarbowego.

Od 1 września 2019 r. powyższe wątpliwości nie będą już występować w takim rozmiarze.

Zgodnie bowiem z art. 43 ust. 21 ustawy o VAT: jeżeli udokumentowane działania organów egzekucyjnych lub komorników sądowych, o których mowa w art. 18, nie doprowadziły, na skutek braku możliwości uzyskania niezbędnych informacji od dłużnika, do potwierdzenia spełnienia warunków zastosowania do dostawy towarów, o której mowa w art. 18, zwolnień od podatku, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 9-10a, przyjmuje się, że warunki zastosowania zwolnień od podatku nie są spełnione.

Analogiczne rozwiązania zostały przewidziane w art. 82a (zwolnienia przedmiotowe realizowane na podstawie rozporządzeń wykonawczych) oraz art. 113 ust. 10a (zwolnienia podmiotowe) ustawy o VAT.

Konsekwencją powyższych zmian będzie to, że dokonane w takich przypadkach w trybie egzekucji dostawy towarów, będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług, jeżeli udokumentowane działania w celu potwierdzenia zwolnienia podjęte przez komornika lub organ egzekucyjny były z powodu dłużnika bezskuteczne.

Proponowane zmiany dają pewność zarówno płatnikom, którzy mają obowiązek obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku VAT w prawidłowej wysokości, jak i zapewniają ochronę podatnikom dokonującym nabycia towarów w trybie egzekucji, którzy w związku z takim nabyciem skorzystali z prawa do odliczenia podatku wykazanego w fakturze.

Ustawodawca w art. 13 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw uregulował kwestię opodatkowania dostaw towarów w trybie egzekucji w okresie przejściowym.

Zgodnie z art. 13 ww. ustawy: przepisów art. 43 ust. 21, art. 82a i art. 113 ust. 10a ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się do dostaw, o których mowa w art. 18 tej ustawy, dokonanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Przepis ten wskazuje, że decydującym momentem od którego mają zastosowanie nowe regulacje jest dokonanie dostawy towarów w trybie egzekucji. Jeżeli dostawa została dokonana do końca sierpnia 2019 r. stosuje się „stare” regulacje. Jeżeli dostawa towarów została dokonana od 1 września 2019 r. stosuje się „nowe” regulacje. Data wystawienia faktury, czy też data otrzymania ewentualnej zaliczki nie ma tu znaczenia.

Wojciech Zajączkowski

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.