Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Otrzymanie zawyżonych zaliczek na poczet zysku rocznego spółki osobowej a przychód
23 września 2022
Spółki jawne, które nie są podatnikami podatku dochodowego, w ciągu roku mogą wypłacać zaliczki na poczet zysku swoim wspólnikom, zgodnie z umową spółki. Jednak zdarzają się sytuacje, w których ostateczny zysk spółki jest niższy niż wypłacone zaliczki. Wówczas spółka musi wraz z wspólnikami zadecydować, czy nadpłacone zaliczki będą podlegać zwrotowi na rachunek spółki.

Dochody spółki jawnej nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania.  Opodatkowaniu  podlegać  będą  natomiast  dochody  poszczególnych  wspólników  spółki  niebędącej  osobą  prawną.  Jeżeli wspólnikiem  spółki  niebędącej  osobą  prawną  jest  osoba  fizyczna,  to  dochód  z  udziału  w  tej  spółce  będzie  podlegał  opodatkowaniu  podatkiem  dochodowym od osób fizycznych. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych   nie  przewidują  opodatkowania  na  moment  wypłaty  zaliczki  na  poczet  zysków  ze  spółki  jawnej  do  wspólników.  Jest ona neutralna podatkowo na gruncie ustawy PIT.   

W  przypadku,  gdy  u  danego  wspólnika  spółki  jawnej  wypłacone  przez  spółkę  w  trakcie  roku  podatkowego  zaliczki  na  poczet  podziału  rocznego  zysku  przekraczają  kwotę  wynikającą  z  proporcji  jego  udziału  w  rocznym  zysku  spółki,  wówczas  powstaje  zobowiązanie  wspólnika  wobec  spółki  do  zwrotu  kwoty  stanowiącej  różnicę  między  otrzymanymi  ze  spółki  zaliczkami  a  należną  mu  kwotą  wynikającą  z  rocznego  podziału  zysku.  Z  tego  tytułu  spółka  ma  roszczenie  w  stosunku  do  wspólnika.  Powstanie  zobowiązania  wspólnika  wobec  spółki  nie  stanowi  jednak  przysporzenia  wspólnika,  a  więc  nie  powstaje  dla  niego  przychód  dla  celów  podatkowych.  Dopiero,  kiedy  to  zobowiązanie  wygaśnie  w  inny  sposób  niż  przez  zapłatę  (zostanie  przez  spółkę  umorzone)  albo  nastąpi  przedawnienie  roszczeń  spółki  z  tego  tytułu,  u  wspólnika  powstanie  przychód  do  opodatkowania  podatkiem  dochodowym  w  wysokości  istniejącego  zobowiązania.  

Należy  zauważyć,  że  wysokość  tego  przychodu  powinna  być  określana  na  dzień  jego  uzyskania.  Kwota  świadczenia  należnego  spółki  może  ulec  zmianie  w  czasie  i  być  w  innej  wysokości  niż  wynikająca  z  różnicy  między  otrzymanymi  zaliczkami  a  przypadającym  udziale  w  zysku  rocznym  spółki  (np.  pomniejszona  o  częściowe  spłaty  albo  podwyższona  o  odsetki  ustawowe).

W  przypadku,  gdy  u  danego  wspólnika  spółki  jawnej  otrzymane  zaliczki  na  poczet  zysku - wyższe  niż  przypadający  na  wspólnika zysk  spółki  za  dany  rok  -  w  zakresie  kwoty  nadwyżki  będą:
- 1  stycznia  kolejnego  roku  potrącone  z  zaliczką  na  poczet  zysku  za  kolejny  rok,
- w  dniu  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  spółki  i  podjęcia  uchwały  o  podziale  zysku  spółki  wpłacone  na  rachunek  bankowy  spółki.
to  nie  powstanie  przychód  z  nieodpłatnych  świadczeń. Takie stanowisko zajął m.in. Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia  16 września 2022 r., sygn. 0112-KDIL2-2.4011.517.2022.1.AG.

A więc jeśli spółka zrezygnuje z nadwyżki (czy to wskutek umorzenia wierzytelności, czy to z powodu przedawnienia długu wspólnika) powstanie przychód z nieodpłatnego świadczenia odpowiadający całej nadwyżce zaliczki nad podzielony zysk. Dopiero zatem trwałe przysporzenie wspólnikowi przez spółkę wygeneruje u niego przychód. W tym też momencie należy zbadać źródło z którego ten przychód będzie pochodził - skoro wynikał on będzie z członkostwa w spółce jawnej to będzie u wspólnika opodatkowanego PIT zaliczany do przychodów przypisanych mu z przychodów uzyskanych przez spółkę.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.