Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia lokalne
Podatek dochodowy od osób prawnych od podstaw, z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.
 16 - 17 kwietnia 2019

Szkolenie skierowane jest zarówno do osób rozpoczynających pracę z zagadnieniami dotyczącymi podatku dochodowego od osób prawnych, jak i dla praktyków chcących „odkurzyć” posiadaną wiedzę i zaktualizować ją w oparciu o bieżące stanowisko orzecznictwa i administracji skarbowej.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najistotniejszymi zagadnieniami podatku dochodowego od osób prawnych, z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego obowiązującego od 1 stycznia 2019 r.

W trakcie szkolenia objaśniane będą poszczególne przepisy z uwzględnieniem sytuacji praktycznych, w których zastosowanie konkretnych regulacji może wzbudzać szczególne wątpliwości.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Dzień I

Przedmiot i podmiot opodatkowania

 1. Podmioty podatku dochodowego od osób prawnych, zasady tworzenia PGK.
 2. Rok podatkowy – pojęcie roku podatkowego w ustawie CIT, obowiązki informacyjne.
 3. Prowadzenie ewidencji rachunkowej – prawo podatkowe a bilansowe, podstawowe różnice.

Przychody podatkowe

 1. Omówienie pojęć: przychodu z zysków kapitałowych oraz z innych źródeł.
 2. Moment rozpoznania przychodu (pojęcie przychodu należnego, usługa ciągła, wpłata gotówki, refaktura).
 3. Przychody niepodatkowe – należności, niestanowiące przychodów podatkowych, zwolnienia przedmiotowe.
 4. Wierzytelności – podatkowe ujęcie rozliczania wierzytelności własnych i nabytych.
 5. Różnice kursowe – omówienie pojęcia, różnice w rozliczaniu różnic kursowych w prawie bilansowym i podatkowym.
 6. Świadczenia nieodpłatne lub częściowo odpłatne.

Dochód i strata – definicja pojęć, zasady rozliczania straty.

Podatek u źródła

 1. Ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy.
 2. Przykłady świadczeń opodatkowanych podatkiem u źródła (dywidendy, należności licencyjne, odsetki i inne należności).
 3. Nowe obowiązki płatnika, pojęcie należytej staranności.

Dzień II

Koszty uzyskania przychodów

 1. Definicja i warunki uznania kosztu za koszt podatkowy, obowiązki dokumentacyjne w świetle interpretacji organów podatkowych, zapłaty gotówkowe.
 2. Moment potrącania kosztów – w tym koszty bezpośrednie, potrącanie kosztów innych niż bezpośrednio związane z przychodami, koszty rozliczane kasowo, korygowanie kosztów.
 3. Koszty stanowiące i niestanowiące kosztów uzyskania przychodu, w tym:
 • Koszty pracownicze, koszty zarządu i rady nadzorczej,
 • Samochód w działalności,
 • Podatki jako koszt uzyskania przychodu,
 • Odsetki, odszkodowania, kary umowne i inne opłaty sanacyjne,
 • Reklama i reprezentacja,
 • Straty w  środkach trwałych i obrotowych; zaniechane inwestycje.
 1. Amortyzacja podatkowa
 • Pojęcie amortyzacji podatkowej, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • Metody amortyzacji: jednorazowa, liniowa, degresywna, indywidualna,
 • Stawki amortyzacji – podstawowe i podwyższone,
 • Zagadnienia szczególne związane z amortyzacją podatkową, w tym: remont a ulepszenie; modernizacja, likwidacja ŚT;
 1. Koszty finansowania dłużnego i samofinansowanie spółki – omówienie warunków wyłączenia z kosztów podatkowych kosztów finansowania zewnętrznego, zasady zaliczania do kup hipotetycznych odsetek.

Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

 1. Dochód z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej
 2. Podatek minimalny od budynków
 3. Dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej
 4. Podatek od niezrealizowanych zysków

Pobór podatku

 1. Stawka podatku – różne stawki podatku CIT, omówienie kiedy możliwe jest stosowanie  9%, a kiedy 19% stawki,
 2. Rozliczenie roczne.

Cena szkolenia obejmuje:  

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.
Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: CIT i PIT
Data szkolenia: 16 - 17 kwietnia 2019
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Gdańsk, Hotel NOVOTEL, ul. Pszenna 1
Czas trwania: 10 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 1180,00 zł netto (1451,40 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
1180,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Katarzyna Furmańczyk

Doświadczony wykładowca z 15-letnim stażem, przeprowadziła dziesiątki szkoleń rocznie dla biur rachunkowych, przedsiębiorców, pracowników działów kadr i płac, a także dla pracowników organów podatkowych.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Posiada długoletnie doświadczenia w pracy w organach skarbowych, gdzie nadzorowała pracę ponad 60 osób zajmując się tematyką z obszarów analiz, kontroli i postępowań podatkowych.

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, w tym studiów podyplomowych prawa podatkowego, prawa Unii Europejskiej oraz rachunkowości.

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.