Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Podatek od przerzucanych dochodów
19 sierpnia 2022
Od 2022 roku został wprowadzony do ustawy CIT nowy podatek od tzw. przerzuconych dochodów. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy o CIT podatek od spółek będących podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1, z tytułu przerzuconych dochodów wynosi 19%. Z uzasadnienia do wprowadzanych od 1 stycznia 2022 r. zmian wynika, że nowo dodany przepis ma na celu wyeliminować możliwość uzyskania korzyści podatkowej poprzez schematy podatkowe, których celem jest transfer dochodów do jurysdykcji podatkowej o znikomej efektywnej stawce opodatkowania. Dotyczy to przede wszystkim podmiotów, uzyskujących dochody z wartości niematerialnych i prawnych.

Przepisów dotyczących podatku od przerzucanych dochodów nie stosuje się w zakresie, w jakim koszty "objęte" tym podatkiem zostały poniesione na rzecz podmiotu powiązanego, podlegającego opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim UE lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i prowadzącego w tym państwie istotną rzeczywistą działalność gospodarczą. Aby dane koszty uznać za dochody przerzucone muszą one:

a) podlegać zaliczeniu w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów, odliczeniu od dochodu, podstawy opodatkowania lub od podatku tego podmiotu powiązanego lub

b) zostać wypłacone przez ten podmiot powiązany w formie dywidendy lub innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych za rok otrzymania należności, a także jednocześnie spełniać przesłankę, w związku z którą ww. koszty stanowiłyby co najmniej 50% wartości uzyskanych przez ten podmiot przychodów określonych zgodnie z przepisami o podatku dochodowym lub zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Opodatkowanie przerzucanych dochodów następuje pod warunkiem przekroczenia przez sumę kosztów poniesionych w roku podatkowym na rzecz podmiotów, w tym podmiotów niepowiązanych, progu 3% sumy kosztów uzyskania przychodów poniesionych w tym roku w jakiejkolwiek formie, przy czym do ustalania sumy tych kosztów nie stosuje się ograniczenia dotyczącego kosztów finansowania dłużnego.

Przykładowo, spółka A w roku podatkowym 2022 wykazuje koszty uzyskania przychodu 3 000 000 zł. Jednocześnie spółka wykazuje 200 000 zł kosztów usług doradczych poniesionych na rzecz podmiotu powiązanego spoza EOG, który stosuje odliczenie u siebie otrzymanej płatności od dochodu oraz stawka podatku w kraju tego podmiotu powiązanego jest na poziomie 9%. W takiej sytuacji spółka A jest zobowiązana porównać, ile koszty potencjalne uznane za przerzucone dochody stanowią w całości KUP. Spółka posiada 6,66% takich kosztów (200 000 ÷ 3 000 000 × 100%). Tym samym spółka może być zobowiązana do zapłaty podatku od przerzuconych dochodów.

Usługi niematerialne przedstawione w art. 24aa ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT są podobne do usług opisanych w zakresie podatku u źródła (art. 21 ust. 1 pkt 2a). W obu przypadkach ustawodawca posłużył się pojęciem "o podobnym charakterze" co oznacza, że jest to katalog otwarty.  Przykładowo w stosunku do nabywanych usług informatycznych nie znajdzie zastosowania art. 24aa ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, bowiem cel i zakres tych usług jest odmienny od usług zawartych w tym przepisie. Nie ma podstaw do uznania nabywanych usług informatycznych za usługi doradztwa, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania, czy też usług przetwarzania danych. (m.in. Dyrektor KIS w interpretacji z 9 marca 2022 r,. 0111-KDIB1-1.4010.664.2021.1.SG).

Ustawodawca zamierza wprowadzić modyfikacje w tym podatku. Projekt zmian w ustawie o CIT z 27 czerwca 2022 r. przewiduje istotne zmiany w podatku od przerzuconych dochodów, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2023 r. Po zmianach podatek od przerzuconych dochodów miałby dotyczyć wyłącznie wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodu i wyłącznie ponoszonych na rzecz zagranicznych podmiotów powiązanych (nierezydentów). Będzie to kolejna zmiana w nowych podatkach, które wprowadził Polski Ład, o szczegółach będziemy pisać po zatwierdzeniu zmian przez ustawodawcę.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.