Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online - temat
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Podatek VAT w jednostkach sektora publicznego
Podatek VAT w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych. Zmiany od lipca i października 2020 r.

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych zmian w podatku VAT wchodzących w życie od 1 lipca oraz 1 października 2020 r., które wywierają wpływ na rozliczenia VAT w jednostkach sektora finansów publicznych.

Zmiany te dotyczą przede wszystkim białej listy podatników, stosowania mechanizmu podzielonej płatności, nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego, WIS oraz stawek VAT, a także kas rejestrujących.

W trakcie szkolenia, poza zmianami w VAT, poruszone zostaną również aktualne zagadnienia, jak choćby interpretacja ogólna Ministra Finansów w sprawie traktowania na gruncie VAT świadczonych przez podmioty publiczne usług w zakresie edukacji publicznej oraz pomocy społecznej.

Wyjaśnione zostaną również istotne zmiany następujące do lipca 2020 r. dotyczące białej listy podatników i stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

W toku szkolenia zostaną przekazane informacje dotyczące wprowadzenia Wiążącej Informacji Stawkowej, która ma pomóc w identyfikacji towarów i usług dla celów VAT. Jest to szczególnie istotne wobec zmiany sposobu klasyfikowania towarów i usług dla celów VAT następującej od lipca 2020 r. i w konsekwencji stosowaniu stawek VAT, przede wszystkim w okresie przejściowym czerwiec-lipiec 2020 r.

Istotnym omawianym zagadnieniem na szkoleniu będzie nowy plik JPK_VAT stanowiący połączenie deklaracji VAT oraz ewidencji w tym podatku. Zwrócona zostanie uwaga na konieczne elementy, nieobecne w bieżących rejestrach VAT, które muszą znaleźć się w nowym pliku JPK_VAT, a wcześniej w ewidencji podatkowej. Wskazane zostaną nowe wymogi ewidencyjne oraz możliwości nakładania kar na podatników w związku z nieprawidłowościami w przesyłanych plikach JPK_VAT. Zagadnienia te będą omawiane z uwzględnieniem specyfiki podmiotów publicznych.

Nie mniej istotnymi zagadnieniami są zmiany w tzw. tarczy 4.0 dotyczące terminu płatności za użytkowanie wieczyste, co bezpośrednio przekłada się na zmianę rozliczenia tych czynności w podatku VAT.

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na usystematyzowanie wiedzy z zakresu VAT i zapobiegnie ewentualnym nieprawidłowościom w rozliczaniu tego podatku.

Prowadzący:
Termin szkolenia:
Wojciech Zajączkowski

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. W latach 2001-2011 trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT oraz integracji europejskiej. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził ponad siedem tysięcy godzin szkoleń i wykładów z zakresu podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT. Zastrzegamy prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

+ czytaj więcej

8 grudnia 2020

21 grudnia 2020

12 stycznia 2021

26 stycznia 2021

9 lutego 2021

23 lutego 2021

4 marca 2021

22 marca 2021

Harmonogram:

8.30 - logowanie uczestników

9.00 - I część szkolenia

10.30 - przerwa (10 minut)

10.40 - II część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Zmiany w zakresie białej listy podatników i mechanizmu podzielonej płatności od lipca 2020 r.:
 • Zapłata w split payment jako forma ochrony przed odpowiedzialnością w VAT i CIT.
 • Dłuższy termin na składanie zawiadomień ZAW-NR:
  • wątpliwości interpretacyjne dot. złożenia zawiadomienia „przy pierwszej zapłacie”.
 • Przelewy i transakcje, które nie skutkują konsekwencjami w VAT:
  • warunki skutecznego uwolnienia się odpowiedzialności.
 1. Wiążąca Informacja Stawkowa i nowe klasyfikacje statystyczne dla celów VAT:
 • Wiążąca Informacja Stawkowa – istota zmian.
 • Możliwość uzyskania WIS dla towarów i usług z załącznika nr 15.
 • Nowe klasyfikacje statystyczne dla celów VAT od lipca 2020 r. i listopada 2019 r. (Nomenklatura Scalona - CN, PKWiU, PKOB).
 • Czy istnieje możliwość samodzielnego klasyfikowania towarów i usług?
 1. Zmiany stawek podatkowych od lipca 2020 r.:
 • Przykłady towarów i usług ze zmienionymi stawkami podatkowymi.
 • Usługi związane z wyżywieniem (gastronomia).
 • Przykłady opodatkowania towarów i usług na które zmieniają się stawki podatkowe w okresie przejściowym (czerwiec-lipiec).
 1. Nowa struktura JPK_VAT, likwidacja deklaracji VAT-7. Zmiany od października 2020 r.:
 • Podmioty stosujące nowe JPK_VAT od lipca 2020 r.
 • Likwidacja deklaracji VAT-7 wraz z załącznikami.
 • Sformalizowane zasady prowadzenia ewidencji sprzedaży i zakupów.
 • Struktura pliku JPK_VAT – część deklaracyjna i ewidencyjna.
 • Nowy zakres danych w ewidencji sprzedaży:
  • istotne zmiany dotyczące oznaczenia dowodów sprzedaży,
  • oznaczenia grup towarów i usług, ze szczególnym uwzględnieniem dostawy budynków, budowli oraz gruntów,
  • oznaczanie poszczególnych rodzajów transakcji, w tym z „podmiotami powiązanymi”,
  • jak należy interpretować pojęcie „podmioty powiązane” w jednostkach sektora finansów publicznych.
 • Zakres danych w ewidencji zakupów:
  • dane wynikające z dokumentów zakupu,
  • nowe oznaczenia dokumentów zakupu, w tym „MPP”.
 • Zasady przesyłania JPK_VAT.
 • Składanie miesięcznych i kwartalnych JPK_VAT.
 • Jak korygować nowe JPK_VAT? Korekty części ewidencyjnej lub deklaracyjnej JPK_VAT.
 • Możliwość wezwania przez urząd skarbowy do korekty JPK_VAT.
 • Obowiązek niezwłocznego korygowania JPK_VAT.
 • Kary za niedokonanie korekt w ewidencji VAT.
 1. Pozostałe zmiany w okresie epidemii:
 • Przesunięcie terminu wniesienia opłaty za użytkowanie wieczyste a konsekwencje w podatku VAT – zmiana wynikająca z tzw. „tarczy 4.0”.
 • Czynności objęte obowiązkiem instalacji kas online od 2021 r., w tym:
  • usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
  • świadczenia usług związanych z wyżywieniem,
  • sprzedaży węgla do celów opałowych.
 • Informacja dot. najnowszej interpretacji ogólnej w sprawie wyłączenia z VAT czynności wykonywanych przez J.S.T. w zakresie edukacji publicznej oraz pomocy społecznej.
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.