Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia lokalne
Podatki 2020 - Kompendium zmian - Szkolenie dwudniowe
 23 - 24 marca 2020

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie dwudniowe obejmujące swym zakresem całość nowelizacji na 2020 r. Lata 2019-2023 niosą szereg rewolucyjnych zmian w prawie podatkowym, o których musi wiedzieć absolutnie każdy podatnik – zarówno wielka korporacja, średnie przedsiębiorstwo produkcyjne lub usługowe, ale także mała i mikro firma – zmiany dotkną bowiem wszystkich kategorii podatników. Nowelizacja została ujęta w kilkunastu ustawach zmieniających, co dodatkowo utrudnia zapoznanie się ze wprowadzanymi przepisami. W ciągu dwóch dni zostaną omówione aspekty praktyczne wdrażanych zmian na 2020 r. Zakres merytoryczny wszystkie najnowsze zmiany. Kompleksowo analizowane są nowe mechanizmy prawne MDR, czyli schematów podatkowych. W trakcie szkolenia omówiona zostanie obligatoryjna wersja płatności podzielonej, która zastąpić ma mechanizm odwrotnego obciążenia w VAT. Wychodząc Państwu na przeciw proponowana formuła dwudniowa daje Państwu możliwość do kompleksowego zaznajomienia się z aktualizacjami w przepisach jak również do zadawania pytań naszym ekspertom w zakresie przedmiotowego ogromu zmian legislacyjnych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

DZIEŃ I – Podatek VAT

1. Funkcjonowanie rachunków bankowych – zmiana od września 2019 r. wdrażana we wrześniu i od stycznia 2020 r.:

• Podmioty wyrejestrowane, wykreślone, przywrócone wykazywane przez MF – od września 2019 r.;

• Pełne dane na stronach MF dotyczące kontrahenta: nazwa, adres, rachunek bankowy;

• Odpowiedzialność płacącego za zobowiązania sprzedającego w podatku VAT;

• Funkcjonowanie rachunków bankowych i nowe obowiązki zgłoszeniowe;

• Problemy praktyczne związane z funkcjonowaniem rachunków bankowych: rachunki nie zgłoszone do MF, rachunki wykreślone, rachunki indywidualne, zapłata na rzecz komornika, faktura a skutki podatkowe.

2. Zmiany w zakresie likwidacji odwrotnego obciążenia:

• Zasada „odwrotne obciążenie” – dla kogo?

• Nowy załącznik nr 15 do Ustawy o VAT – jakie usługi podlegają nowej zasadzie? – problemy interpretacyjne

• Założenia odwrotnego obciążenia dla usług budowlanych i remontowych świadczonych dla Zamawiających, Wykonawców i odbiorców końcowych;

• Deklaracja VAT-27 do usług rozliczanych na zasadzie odwrotnego obciążenia;

• Odwrotne obciążenie w przypadku innych transakcji, np. sprzedaż złomu, blach, itp.;

• Problemy praktyczne związane ze zmianami zasady: obowiązek podatkowy, usługa według PKWiU a usługa wykonana, zapisy w umowach;

• Propozycja likwidacji odwrotnego obciążenia i wprowadzenia zasady ogólnej wraz z obowiązkowym split paymentem – założenia projektu

3. Split payment jako obowiązek po likwidacji odwrotnego obciążenia – zmiana od 1 listopada 2019 r.:

• Nowe elementy faktury po zmianach;

• Zasada stosowania zapisu: „mechanizm podzielonej płatności”

- Brak nowego zapisu na fakturze a sankcje podatkowe po stronie sprzedającego

- Przelew zwykły – brutto na rachunek bieżący, czy możliwe?;

- Dedykowany przelew bankowy;

- Zapłata za kilka faktur – czy możliwa przy dedykowanym przelewie bankowym?

• Zapłata zaliczek a split payment

• Wpłaty na rachunek VAT sprzedającego przy dedykowanym przelewie kupującego;

• Sankcje za brak zapłat split paymentem po stronie kupującego

• Dysponowanie rachunkiem VAT przez podatnika czy jednak przez urząd skarbowy? – praktyka

• Projektowana możliwość zapłaty z rachunku VAT innych podatków i ZUS – czy na pewno?;

• Wniosek o zwrot z rachunku VAT tylko do urzędu skarbowego;

• Zapłaty z rachunku VAT faktur zakupowych – skutki praktyczne.

4. E-paragon i nowa kasa fiskalna – uchwalone zmiany obowiązujące od maja 2019 r. i wdrażane od 2020 r. etapami:

• Zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej do końca 2019 r. – co uległo zmianie?;

• Przepisy przejściowe dotyczące wdrażania kas fiskalnych – kiedy dla usług budowlanych, najmu i innych usług;

• Kasa fiskalna – kiedy zwolnienie a kiedy wyłączenie ze zwolnienia?

• E-paragon – zasady wystawiania i wysyłania;

• Sposoby wysyłki e-paragonu;

• Zmiany w zakresie obowiązków związanych z kasami fiskalnymi: zgłaszanie, serwisowanie, itp.

• Sankcje za brak e-paragonów.

5. Faktura elektroniczna przy zamówieniach publicznych – zmiana od 18 kwietnia 2019 r. a praktyczne stosowanie nowych zasad – wdrażane od 1 sierpnia 2019 r.:

• Pojęcie e-faktury wynikające z nowej ustawy;

• Obowiązki dla zamawiających;

• Uprawnienia dla wykonawców;

• Struktura efaktury podana przez Ministra cyfryzacji;

• Zasady funkcjonowania nowej platformy związanej z efakturami;

• Problemy techniczne efaktur;

• Inne sposoby wysyłania faktur – czy znikają?

6. Nowa matryca stawek podatku VAT – zmiana od 1 kwietnia 2020 r.:

• Stawka podstawowa 23% jako zasada;

• Zmiany w zakresie katalogu usług i towarów funkcjonujących z obniżonymi stawkami VAT;

• Poszczególne rodzaje transakcji a stawka podatku VAT;

• Co zostaje podniesione do stawki podstawowej;

• Co zostaje obniżone?

• Przepisy przejściowe obowiązujące przy wdrażaniu matrycy.

7. Zmiany w zakresie rozliczania deklaracji i JPK – zmiany od 1 kwietnia 2020 r. oraz od 1 lipca 2020 r.:

• Likwidacja niektórych deklaracji VAT;

• Jakie deklaracje zostają?

• Nowy JPK_VDEK – zasady wypełniania;

• Rozliczanie kwartalne a nowy schemat JPK;

• Zasady dokonywania korekt JPK;

• Grzywna za brak skorygowania JPK: 500,00 zł. – w jakich przypadkach;

• Problemy praktyczne związane z nowymi uregulowaniami: korekta JPK a termin zwrotu VAT, elementy nowego schematu

• Przepisy przejściowe – równoległa możliwość stosowania nowych i starych zasad.

8. NIP na paragonie – zmiana od 1 stycznia 2020 r.:

• Przypadki wpisywania NIP-u na paragonie;

• Faktura do paragonu – zasady obecne;

• Faktura do paragonu wyłącznie z numerem NIP;

• Faktura wystawiona do paragonu bez NIP-u – sankcje podatkowe;

• Zakaz odliczania podatku VAT od faktury do paragonu bez NIP-u – konsekwencje po stronie kupującego;

• Problemy praktyczne związane z funkcjonowaniem uregulowań

9. Quick fixes w obrocie towarowym od 2020 r.

• Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów od 2020 roku:

- nowe wymogi dokumentacyjne WDT w związku ze zmianą dyrektywy od roku 2020,

- dokumentowanie przy transporcie realizowanym przez dostawcę lub firmie transportowej działającej na rzecz dostawcy,

- dokumentowanie przy transporcie realizowanym przez nabywcę lub firmie transportowej działającej na rzecz nabywcy,

- sytuacje, w których niewłaściwe wykazanie WDT w informacji VAT-UE może od roku 2020 skutkować brakiem prawa do stawki VAT 0%

• Ujednolicenie od 2020 roku zasad raportowania transakcji towarowych i usługowych na terytorium UE

• Towarowe transakcje łańcuchowe:

• Zmiany dotyczące rozliczania dostaw do magazynów konsygnacyjnych

10. Pytania i odpowiedzi – dyskusja uczestników.

DZIEŃ II – PIT i CIT

1.  Zmiany Ustawy o CIT wprowadzane nowelizacjami w trakcie 2019 r.:

• Funkcjonowanie rachunków bankowych – zmiana od stycznia 2020 r. w zakresie wyłączania z KUP:

- Pojęcie tzw. białej listy podatników – na czym polega uregulowanie;

- Pełne dane na stronach MF dotyczące kontrahenta: nazwa, adres, rachunek bankowy;

- Zapłata na rachunek bankowy inny niż podany na stronach MF – wyłączenie z KUP od nowego roku;

- Pojęcie transakcji – jak należy je rozumieć

- Limit wydatku powyżej 15 tys zł i zasady jego obliczania: zamówienie, umowa, faktura co ma znaczenie;

- Limity transakcji w przypadku upustów, usług ciągłych.

• Nowe zawiadomienie do US w celu ochrony KUP:

- Podstawa prawna zawiadomienia;

- Przypadki kiedy należy złożyć zawiadomienie – zapłata na inny rachunek bankowy niż wskazany na stronach MF

- Treść zawiadomienia;

- Miejsce składania zawiadomienia – właściwość US;

- Termin składania zawiadomienia: 3 dni od wykonania przelewu – jak należy rozumieć

• Ustawa o zapobieganiu zatorom płatniczym – nowe wyłączanie z KUP:

- Konieczność wyłączania z KUP po 60 dni od terminu płatności;

- Możliwość wyłączenia z przychodów podatkowych – kto i w jakich przypadkach;

- Długie terminy płatności a skutki podatkowe po zmianach przepisów;

- Wyłączanie z KUP po 60 dniach a stosowanie uregulowań ustawy o VAT i 90 dniowego terminu na korektę podatku naliczonego;

- Późniejsza zapłata należności a rozliczenia podatkowe;

- Rekompensata w wysokości 40 EUR – stosowanie w praktyce po zmianach

• Split payment jako obowiązek po likwidacji odwrotnego obciążenia – zmiana od 1 listopada 2019 r. a wyłączanie z KUP od 2020 r.:

- Wpłaty na rachunek VAT sprzedającego przy dedykowanym przelewie kupującego;

- Przelew zwykły – brutto na rachunek bieżący, czy możliwy i w jakich przypadkach;

- Limit stosowany dla obowiązkowego split paymentu – pojęcie transakcji;

- Wykaz towarów i usług objętych Załącznikiem nr 15 do Ustawy o VAT jako mający wpływ na formę zapłaty i wyłączanie z KUP;

- Dedykowany przelew bankowy;

- Zapłata za kilka faktur – czy możliwa przy dedykowanym przelewie bankowym?

- Zapłata brutto a wyłączanie z KUP – w jakich przypadkach?

- Nowe elementy faktury a znaczenie formy zapłaty

- Rozliczanie rozrachunków po wprowadzeniu podzielonej płatności.

• Problemy praktyczne związane z zasadami zapłat i wyłączaniem z KUP wydatków z uwagi na sposób (formę) zapłaty:

- Zapłata na indywidualny rachunek bankowy nadany przez Sprzedającego – funkcjonowanie tzw. simpów;

- Potrącenie i kompensata a ograniczenie KUP;

- Zapłata w związku z zajęciem komorniczym, zajęciem przez US a konsekwencje podatkowe;

- Funkcjonowanie faktoringu;

- Zapłata osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą nie posiadającym rachunku bankowego

- Zapłata za pomocą karty płatniczej a rozliczanie KUP

2. Inne zmiany Ustawy o CIT uchwalone w 2018 r. a obowiązujące od 2020 r.

• Nowy KUP związany z funkcjonowaniem kapitału rezerwowego (zapasowego):

- Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy lub rezerwowy;

- Zasady wyliczenia KUP;

- Limity w możliwości zaliczania do KUP

- Okres stosowania – od kiedy?

• Zmiany w zakresie cen transferowych i dokumentacji podatkowej za 2019 r.:

- Wydłużenie terminu na sporządzenie dokumentacji podatkowych do końca września;

- Zmniejszenie obowiązków dokumentacyjnych – nowe limity w zakresie tych obowiązków

- Wprowadzenie uproszczonych zasad rozliczeń dla niektórych transakcji – w tym pożyczek i transakcji o niskiej wartości dodanej

- Doprecyzowanie warunków kontroli dokumentacji podatkowych;

- Kto nie musi sporządzać dokumentacji podatkowych

- Korekta współzależna;

- Przepisy przejściowe: przepisy obowiązujące od 2018 r. i od 2019 r.

• Nowe zeznanie MDR-3 składane po zakończeniu roku:

- Pojęcie schematu podatkowego;

- Obowiązki sprawozdawcze;

- Kiedy należy złożyć druk MDR-3?

- Elementy formularza;

- Forma złożenia, wykazywane dane,

- Sposób składania druku MDR-3

- właściwość US.

• Podatek u źródła – zmiany przesunięte od 2020 r.

- Nowe obowiązki nałożone na podatników w celu zastosowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania;

- Wzór oświadczenia do którego składania są zobowiązani podatnicy – podpisywanie jedynie przez cały zarząd oraz dodatkowe informacje;

- Limit transakcji, od którego uzależnione są nowe obowiązki – jak stosować wyliczenie w wysokości 2 mln zł;

- Funkcjonowanie certyfikatu rezydencji – dopuszczona zostaje kopia dokumentu przy niskich wartościach transakcji;

- Wniosek o zwrot podatku u źródła – nowe uregulowania

PIT

1. Zmiana w zakresie zwolnienia od podatku PIT do 26 roku życia

• Obliczanie wieku do zwolnienia podatkowego;

• Kwota limitu w zastosowaniu zwolnienia;

• Podatek zryczałtowany i zwolnienia od podatku a limit;

• Koszty uzyskania przychodów przy zwolnieniu z podatku;

• Składki ZUS a zwolnienie podatkowe;

• Moment uwzględniania zwolnienia podatkowego w 2019 r.;

• Wzór oświadczenia o zwolnieniu;

• Rozliczania w 2020 r. – bez wniosków i oświadczeń

• Zmiany innych przepisów w związku z nowelizacją;

• Przepisy przejściowe: sierpień 2019 r. oraz 2020 r. – dla kogo?

• Zasady obliczania wynagrodzenia przed i o zmianie – przykłady

• Problemy praktyczne: brak wniosku a stosowanie zwolnienia z podatku; zasady wyliczeń podatku w druku PIT-11 za 2018 r.

2. Obniżenie stawki podatku dochodowego do 17%

• Dla kogo obniżona stawka PIT;

• Uzasadnienie zmian;

• Zasada stosowania – czy nowy próg podatkowy czy jako ulga podatkowa?

• Obliczanie stawki w przypadku umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej i działalności gospodarczej;

• Limit stosowania obniżonej stawki;

• Zasady obliczania limitu podatkowego;

• Rozliczanie podatku za 2019 r. a stawka obniżona;

• Zmiana innych ustaw;

• Przepisy przejściowe

3. Podwyższenie kosztów uzyskania przychodów:

• Wyliczanie kosztów zryczałtowanych obecnie;

• Projektowane zmiany;

• Wysokość kwot proponowanych kosztów podatkowych;

• Koszty w przypadku umów cywilnoprawnych;

• Przepisy przejściowe – zakres obowiązywania.

4. Rozliczanie przekroczenia progu od 2020 r. – zmiana uchwalona w 2018 r. i obowiązująca od 2020 r.

• Limit stawki 18% i 32%;

• Kwota dochodu objęta stawką podstawową i 32%;

• Dotychczasowa zasada: wyższa stawka podatku od miesiąca następnego;

• Zmiana zasady: obliczanie od faktycznie przekroczonej kwoty – także w trakcie miesiąca;

• Przykłady wyliczeń przed i po zmianie

5. Ulga dla frankowiczów – podstawowe założenia:

• Nowa zasada w nowej ustawie;

• Podstawowe pojęcia ustawowe;

• Pożyczka jako wsparcie;

• Zasady zwrotu pożyczki;

• Sprzedaż nieruchomości a rozliczenie wsparcia;

• Brak spłat nowej pożyczki a konsekwencje prawne;

• Zmiany w podatku PIT – nowa ulga od podatku

• Przepisy przejściowe

6. Schematy podatkowe a zmiany w podatku PIT

• Pojęcie schematu podatkowego;

• Pracodawca jako promotor lub korzystający – kiedy występuje w jakiej roli;

• Zwolnienie od podatku PIT do 26 roku życia a funkcjonowanie schematu podatkowego i obowiązek jego zgłoszenia;

• Zmiana formy zatrudnienia z np. umowy o pracę na działalność gospodarczą jako schemat podatkowy podlegający zgłoszeniu do US w ciągu 30 dni;

• Inne przypadki funkcjonowania schematów podatkowych: umowy cywilnoprawne, 50% koszty uzyskania przychodów, itp.

7. Inne zmiany przepisów mające wpływ na rozliczanie osób:

• Podwyższenie składek ZUS od 2020 r.;

• Nowy indywidualny rachunek dla płatnika podatku PIT;

8. Pytania i odpowiedzi – dyskusja uczestników.

Cena szkolenia obejmuje:  

  • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: CIT, PIT, Podatki, VAT
Data szkolenia: 23 - 24 marca 2020
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Wrocław, Q Hotel Plus Wrocław, ul. Zaolziańska 2
Czas trwania: 10 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 1180,00 zł netto (1451,40 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
1180,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Ewelina Skwierczyńska

Doradca podatkowy wpisany na listę licencjonowanych doradców podatkowych KRDP; prowadzi kancelarię podatkową we Wrocławiu; doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa w specjalizacji prawo finansowe.

Ekspert podatkowy posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego specjalizujący się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług oraz rozliczeń podatkowych podmiotów prawa publicznego, w tym samorządowego. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym publikacji recenzowanych i punktowanych przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wykładowca, prowadząca studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Szkoleniowiec i Partner wielu podmiotów rynku usług doradztwa podatkowego.

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.