Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Podatkowa amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
11 kwietnia 2022
W okresie podatkowego zamknięcia roku koniecznym jest przeanalizowanie kwalifikacji składników majątku do aktywów trwałych. Podobnie jak środki trwałe również wartości niematerialne i prawne stanowią podstawę do ujmowania w kosztach uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych.

Co do zasady odpisom amortyzacyjnym podlegają wszystkie składniki kwalifikowane jako wartości niematerialne i prawne. Jednak przepisy podatkowe dopuszczają sytuacje w których od WNiP nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Nie podlega amortyzacji:

  • wartość firmy, jeżeli powstała w drodze wniesienia danego przedsiębiorstwa do spółki w drodze aportu lub też w wyniku połączenia spółek;
  • składniki, które nie są używane na skutek zaprzestania działalności, w której były uprzednio używane.

Amortyzacja podatkowa następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek wprowadzono do ewidencji, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z jego wartością początkową lub w którym postawiono go w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono niedobór. Amortyzacja podatkowa może być liczona wg dwóch metod: metodą liniową lub degresywną, przy czym podatnik ma możliwość korzystania ze stawek: podstawowych, podwyższonych, obniżonych (w określonych sytuacjach). Zgodnie z załącznikiem do ustawy podatkowej wysokość składki amortyzacyjnej i stosowana metoda powiązana jest z Klasyfikacją Środków Trwałych. Przyjęta metoda dokonywania odpisów amortyzacyjnych musi być stosowana przez podatnika do czasu całkowitego umorzenia WNiP.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje zamknięty katalog wartości niematerialnych i prawnych, na nabycie których wydatki rozpoznawane mogą być jako koszt podatkowy w formie odpisów amortyzacyjnych. Oznacza to, że prawa, które nie zostały wymienione wprost w tej ustawie, jako wartości niematerialne i prawne nie mogą zostać zaliczone do tej kategorii. Tym samym nie podlegają amortyzacji.

W katalogu wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji wymienione zostały nabyte przez podatnika autorskie lub pokrewne prawa majątkowe. Stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

W przypadku przykładowo podziału wynagrodzenia za prace na wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich oraz usługi informatyczne polegające na przygotowaniu pakietu szkoleń, każdy z tych wydatków będzie w odmienny sposób zakwalifikowany podatkowo.

Z dniem podpisania protokołu odbioru prac, w ramach określonego przez strony transakcji w umowie wynagrodzenia, nastąpi przeniesienie na podatnika całości autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do danego utworu powstałego w ramach umowy, wraz z wyłącznym prawem wykonywania i zezwalania na wykonanie zależnego prawa autorskiego przez czas nieokreślony w zakresie określonych pól eksploatacji. Wydatek za przeniesienie praw autorskich zakwalifikować należy do wartości niematerialnych prawnych, zaś wynagrodzenie związane z przygotowaniem pakietu szkoleń - stanowić będzie koszt uzyskania przychodów zaliczany bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 15 CIT. Mając na uwadze art. 16d ust. 1 CIT, jeśli opłata za przeniesienie praw autorskich nie przekroczy kwoty 10.000 zł można stwierdzić, że wydatek ten stanowi koszt uzyskania przychodu w miesiącu oddania wartości niematerialnej i prawnej do używania.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.