Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Podatkowe ujęcie kart lunchowych dla pracowników
19 września 2022
Świadczenia w postaci kart lunchowych to popularna forma dodatków dla pracowników. Firma zewnętrzna wydająca karty lunchowe przekazuje je przedsiębiorstwu, które rozdysponuje je wśród swoich pracowników. Pracodawca powinien opisać również w regulaminie wynagradzania, że wprowadza takie karty. Płatność kartą lunchową oznacza, że każdorazowo dana kwota wybranego posiłku lub napoju obciąża kartę lunchową, co wiąże się z ubywaniem środków na karcie. Decyzja co do zakupu odpowiednich produktów leży w gestii pracownika. Kartą lunchową można płacić aż do wyczerpania limitu na karcie.

Z punktu widzenia opodatkowania podatkiem PIT, nie będzie tu miało zastosowanie zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy. Karty lunchowe, które będzie wydawać pracodawca swoim pracownikom będą uprawniały do zakupu różnych opcji posiłkowych w lokalu gastronomicznym. Jak natomiast wynika z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy (Kodeks pracy i rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów), do których odsyła przepis art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mają to być posiłki profilaktyczne, a nie jakiekolwiek posiłki.

Nie wszystkie artykuły spożywcze spełniają normy BHP. Kodeks pracy w art. 232 wskazuje na „odpowiednie posiłki i napoje” ze względów profilaktycznych, a więc chodzi o posiłki profilaktyczne wydawane pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych i mające na celu regenerację sił pracownika. Muszą one zawierać – w odpowiednich proporcjach - określone składniki odżywcze oraz mieć odpowiednią wartość kaloryczną. Tak więc, posiłki profilaktyczne to posiłki, które z uwagi na skład oraz warunki środowiska pracy pracowników pełnią rolę regeneracyjną. W przypadku posiłków zapewnianych w ramach kart lunchowych pracodawca jako płatnik zobowiązany będzie do obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od wartości kart lunchowych wydawanych pracownikom.

Jeżeli więc karty lunchowe będą finansowane ze środków obrotowych, świadczenie podlega opodatkowaniu, ale jest wolne od składek ZUS do kwoty 300 zł miesięcznie. Według § 2 ust. 1 pkt 11 i 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1949) podstawy wymiaru składek nie stanowią następujące przychody:

1) wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 300 zł,

2) świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Wydatków na karty lunchowe nie należy rozpatrywać pod kątem art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT jako kosztów reprezentacji, ani też pod kątem art. 16 ust. 1 pkt 45 jako wydatków na działalność socjalną. Wydatki te nie są skierowane „na zewnątrz”, czyli do kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów firmy, lecz dotyczą pracowników. Wydatki ponoszone przez pracodawcę można powiązać z troską o stan zdrowia, kondycji fizycznej i samopoczucia jego pracowników, co przyczynia się do poprawy atmosfery pracy i w konsekwencji do zwiększania wydajności pracy z przełożeniem na uzyskiwane przychody. A więc wydatki poniesione na kartę przedpłaconą, opłatę manipulacyjną za dostarczenie karty przedpłaconej, opłatę za zasilenie karty przedpłaconej oraz opłatę prowizyjną w związku z zasileniem karty przedpłaconej, zdaniem organów podatkowych mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. (m.in. interpretacja o sygn. 0111-KDIB1-1.4010.136.2018.2.NL z 23 maja 2018 roku czy z 15 kwietnia 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.27.2021.1.SK - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej).


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.