Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Podatnicy zwolnieni z VAT też składają comiesięczne deklaracje
9 listopada 2018
Zasadą w podatku VAT jest składanie deklaracji VAT (VAT-7, VAT-7) przez podatników czynnych, tj. takich, którzy na fakturach wykazują kwotę podatku i mogą podatek naliczony, wynikający z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług, odliczać. Dla tych podatników obowiązkowe jest także składnie deklaracji VAT po każdym kolejnym okresie rozliczeniowym.

Stanowi o tym art. 99 ust. 1 ustawy o VAT: podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c i art. 133.

W świetle art. 99 ust. 2 ustawy o VAT mali podatnicy, którzy wybrali kasową metodę rozliczeń składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Podatnicy zwolnieni od podatku nie składają deklaracji dla podatku VAT. W myśl art. 99 ust. 7 ustawy o VAT przepisu ust. 1 (dotyczącego comiesięcznego składania deklaracji) nie stosuje się do podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113, oraz podmiotów wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, chyba że:

1) przysługuje im zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego zgodnie z art. 87 lub przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3;

2) są obowiązani do dokonania korekty podatku odliczonego, o której mowa w art. 90a, art. 90c lub art. 91, lub

3) są obowiązani do dokonania korekty, o której mowa w art. 89a ust. 4 lub art. 89b ust. 1, lub uprawnieni do dokonania korekty, o której mowa w art. 89b ust. 4.

Jak wynika z powyższych przepisów jedynie podatnicy czynni maja obowiązek składania deklaracji po każdym kolejnym okresie rozliczeniowym.

Wyjątek unormowany został w art. 99 ust. 8 ustawy o VAT. Zgodnie z którym: podatnicy wymienieni w art. 15, inni niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni i osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15, u których wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekroczyła kwotę, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, lub którzy skorzystali z możliwości wymienionej w art. 10 ust. 6, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe w zakresie dokonywanych nabyć za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

Przepis ten formułuje zasadę składania deklaracji podatkowych przez podatników VAT, innych niż czynni, oraz osoby prawne niebędące podatnikami do comiesięcznego składania deklaracji po każdym kolejnym miesiącu. Obowiązek ten dotyczy zgłoszonych przez tych podatników transakcji nabyć wewnątrzwspólnotowych (WNT), gdy całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego kwoty 50.000 zł lub gdy całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 50.000 zł. Do limitu 50.000 zł nie wlicza się kwoty podatku od wartości dodanej należnego lub zapłaconego na terytorium państwa członkowskiego, z którego towary te są wysyłane lub transportowane (art. 10 ust. 4 ustawy o VAT).

Obowiązek ten, dotyczący comiesięcznego składania deklaracji, dotyczy również ww. podmiotów, które wybrały opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przez złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o takim wyborze albo przez podanie dokonującemu dostawy towarów numeru, nawet jeżeli nie przekroczyły ww. wartości nabyć z tytułu WNT – art. 10 ust. 6 ustawy o VAT.

Deklarację, którą te podmioty składają to deklaracja VAT-8. Obecnie obowiązujący wzór nr 9 tej deklaracji został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. 2018, poz. 856). W druku tym poza obowiązkiem wykazania WNT (jeżeli występuje) należy wykazać również usługi, które dla nabywcy (usługobiorcy) stanowią import usług (art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT) oraz dostawę towarów, dla której podatnikiem jest jej nabywca (art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT). Ponadto w deklaracji VAT-8 należy wykazać, wyjątkowo rzadko występujące, świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT. Dotyczy to sytuacji zmiany statusu podatnika-nabywcy w toku transakcji.

Jak wynika z powyższego podatnicy, którzy nie są podatnikami czynnymi oraz osoby prawne niebędące podatnikami maja obowiązek comiesięcznego składania deklaracji VAT-8 nawet wówczas, gdy w danym miesiącu nie wystąpiły żadne czynności podlegające VAT.

Należy rozważyć, czy w momencie przejścia z rozliczania się jako podatnik VAT czynny na zwolnienie od podatku nie należałoby „na wszelki wypadek” wyrejestrować się w druku VAT-R(13) jako podatnik VAT UE (poz. 62) i ewentualnie ponownie się zarejestrować jako VAT UE jedynie jako podatnik dokonujący importu usług (poz. 60) – jeżeli import usług będzie występował.

Wojciech Zajączkowski

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.