Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Podstawa opodatkowania importu usług a podatek u źródła
6 marca 2020
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji z dnia 13 września 2019 r. nr 0114-KDIP1-2.4012.403.2019.2.JŻ rozstrzygnął, czy pobierany przez płatnika podatek u źródła stanowi podstawę opodatkowania podatkiem VAT przy imporcie usług.

Z pytaniem do organu podatkowego zwróciła się Spółka, która jest organizatorem w ramach prowadzonej działalności nabywa i w przyszłości zamierza nabywać od kontrahentów zagranicznych różnego rodzaju usługi niematerialne, głównie usługi prawne, doradcze i reklamowe, jak również przeprowadzać innego rodzaju transakcje mieszczące się w dyspozycji art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1991 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka w przypadku niektórych transakcji z zagranicznymi kontrahentami nie ma obiektywnej możliwości dokonania potrącenia podatku z kwoty płatności ze względu na charakter i zapisy umowy lub też formę zakupu i sposób zapłaty bądź jest zmuszona do ubruttowienia należności z uwagi na brak posiadania odpowiedniej dokumentacji. W związku z tym Spółka, w przypadku wcześniejszego stwierdzenia, iż przedmiotowa transakcja podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, sama decyduje się ponieść jego ciężar poprzez ubruttowienie należności. Ubruttowienie polega na przyjęciu jako podstawy opodatkowania wyższej kwoty „brutto”, to jest uwzględniającej doliczony podatek we właściwej stawce, tak by po jego potrąceniu kontrahent otrzymał płatność w umówionej wysokości.

Spółka zadała pytanie, czy w ww. sytuacji jako podstawę opodatkowania dla celów VAT (import usług) należy przyjąć wartość wynikającą z faktury wraz z doliczonym (ubruttowionym) podatkiem u źródła?

Zdaniem Spółki, jeśli dokona ona zapłaty zryczałtowanego podatku od należności wypłacanych na rzecz kontrahenta zagranicznego to wartość zapłaconego podatku powinna zostać uwzględniona przez spółkę w podstawie opodatkowania z tytułu importu usług.

Spółka powołała się również na wydane w omawianej kwestii interpretacje indywidualne:

  • Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 31 marca 2015 roku, o sygn. IPPP3/4512-72/15-4/JF, w której organ podzielił stanowisko wnioskodawcy, iż jeśli Spółka dokona zapłaty zryczałtowanego podatku od należności wypłacanych na rzecz X., wartość zapłaconego podatku powinna zostać uwzględniona w podstawie opodatkowania w imporcie usług;
  • Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 28 lutego 2019 roku, o sygn. 0114-KDIP1-2.4012.89.2019.1.RD, w której organ zgodził się, ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że jeśli Spółka dokona zapłaty zryczałtowanego podatku od należności wypłacanych na rzecz S. B.V., to wartość zapłaconego podatku powinna zostać uwzględniona przez Spółkę w podstawie opodatkowania z tytułu importu usług.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko Spółki za prawidłowe. Organ wskazał, że zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT – podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a -30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Jak stanowi art. 29a ust. 6 ustawy – podstawa opodatkowania obejmuje:

  1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
  2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Należy zauważyć, że podstawą opodatkowania jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy. Wyliczenie, co się składa na wykonaną usługę ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny, jednak nie może uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów zawartych w tym wyliczeniu (dla celów podatkowych). Zaznaczyć należy, że strony mogą dowolnie ustalać stosunki cywilnoprawne, jednakże postanowienia umów nie mogą pozostawać w sprzeczności z innymi przepisami prawa, do stosowania których strony są zobowiązane.

W świetle powyższego, uwzględniając treść wskazanej wyżej regulacji art. 29a ustawy, należy stwierdzić, że w przypadku danego świadczenia za podstawę opodatkowania uznać należy wszystko co stanowi zapłatę wynikającą z całości świadczenia pieniężnego pobieranego przez usługodawcę od nabywcy.

Odnosząc się do wątpliwości Spółki związanych z podstawą opodatkowania nabywanych usług należy wskazać, że w myśl art. 29a ust. 1 w zw. z art. 29a ust. 6 ustawy, jeśli Spółka dokona zapłaty zryczałtowanego podatku (podatku u źródła) od należności wypłacanych na rzecz kontrahentów zagranicznych, to wartość zapłaconego podatku powinna zostać uwzględniona przez Spółkę w podstawie opodatkowania z tytułu importu usług.

Tym samym organ podatkowy uznał stanowisko Spółki za prawidłowe.

oprac. Wojciech Zajączkowski
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.