Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Podstawa opodatkowania przy imporcie usług
19 września 2011

Jaka kwota stanowi podstawę opodatkowania w podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy nabywane od zagranicznego podatnika usługi stanowiące dla polskiego podatnika import usług (np. usługi licencyjne) zostały zafakturowane przez usługodawcę wraz z należnym podatkiem VAT kraju sprzedawcy usługi?

W sytuacji wystąpienia importu usług u polskiego podatnika nabywającego usługi od zagranicznego podatnika (nieposiadającego siedziby, ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski) podstawą opodatkowania podatkiem VAT, jest cała kwota jaką usługobiorca jest zobowiązany zapłacić usługodawcy. Zgodnie bowiem z art. 29 ust. 17 ustawy o podatku od towarów i usług podstawą opodatkowania w imporcie usług jest kwota, którą usługobiorca jest obowiązany zapłacić, z wyjątkiem przypadku gdy wartość usługi została wliczona do podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zgodnie z art. 31 ust. 2 pkt 2 lub wartość usługi – na podstawie odrębnych przepisów – zwiększa wartość celną importowanego towaru. Z powyższego przepisu wynika, że podstawą opodatkowania przy imporcie usług m.in. usług licencyjnych jest cała kwota jaką nabywający usługę jest zobowiązany zapłacić usługodawcy. Do kwoty tej wliczane będą również opłaty, jak i podatki, które zostały zafakturowane niezgodnie z umową lub niezgodnie z przepisami określającymi miejsce świadczenia przy świadczeniu usług.

Dlatego też usługobiorca (polski podatnik) powinien wykazać import usług, dla którego podstawą opodatkowania polskim podatkiem VAT będzie kwota brutto wynikająca z faktury sprzedaży wystawionej (nawet błędnie) przez zagranicznego usługodawcę.

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.