Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia lokalne
Podzielona Płatność, należyta staranność w transakcjach z kontrahentem i inne zmiany w podatku VAT od lipca 2018 r. Szkolenie miesiąca
 21 sierpnia 2018

Szkolenie ma na celu omówienie ważnych zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, które wchodzą w życie od 1 lipca 2018 r.

Przede wszystkim zostaną kompleksowo omówione zagadnienia związane z mechanizmem podzielonej płatności (split payment), które skutkować będą znacznymi utrudnieniami w zakresie płynności finansowej podatników. Szkolenie udzieli odpowiedzi na wiele ważnych pytań, jak choćby możliwość niestosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Dodatkowo na szkoleniu zostanie poruszona tematyka zapobiegania przez organy podatkowe oszustwom podatkowym. Omówione zostaną nowe rejestry podatników VAT oraz podmiotów, którym odmówiono rejestracji lub, które wykreślono z rejestrów.

Ponadto w trakcie szkolenia zostaną omówione kwestie w zakresie kas rejestrujących, odnośnie których szykowane są ważne zmiany prawne oraz wybrane zagadnienia dotyczące ewidencji podatkowych. Te ostatnie są przede wszystkim związane z obowiązkami dotyczącymi jednolitego pliku kontrolnego (JPK), a także aktualnym zagadnieniem odliczania VAT z faktur wystawionych przez podmioty niezarejestrowane lub wykreślone z rejestrów.

Szkolenie adresowane jest do księgowych, dyrektorów finansowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, oraz wszystkich osób zainteresowanych praktycznymi aspektami „split payment” oraz rozliczania podatku VAT.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Mechanizm podzielonej płatności:
 1. Na czym polega mechanizm podzielonej płatności?
 2. Pozorna dobrowolność wyboru mechanizmu split payment
 3. Jakie podmioty mogą stosować split payment?
 4. Jakie podmioty nie mogą stosować split payment?
 5. Jakie obowiązki będą miały banki w związku z mechanizmem podzielonej płatności?
 6. Co to jest rachunek VAT?
 7. Do jakich rachunków bankowych będą tworzone rachunki VAT?
 8. Kto jest właścicielem środków na rachunku VAT?
 9. Jak dokładnie przepływają środki finansowe z rachunku nabywcy na rachunek odbiorcy?
 10. Czy rachunki VAT będą odpłatne?
 11. Czy banki będą tworzyły rachunki VAT do każdego rachunku rozliczeniowego?
 12. Czy można mieć więcej rachunków VAT?
 13. Czy podmioty posiadające rachunki bankowe w NBP muszą wnioskować o utworzenie rachunków VAT?
 14. Czy rachunki VAT będą oprocentowane?
 15. Na jakie konto zostaną przelane odsetki z oprocentowanego rachunku VAT?
 16. Jakie dane będzie zawierał komunikat przelewu i kto go będzie wypełniał?
 17. W jaki sposób może być dokonana płatność w ramach mechanizmu?
 18. Jakie formy płatności są wykluczone przy zastosowaniu split payment?
 19. Czy zastosowanie mechanizmu w jednej transakcji będzie skutkowało koniecznością ciągłego stosowania split payment?
 20. Czy można realizować jeden przelew do wielu faktur?
 21. Jakie są konsekwencje realizacji przelewu do wielu faktur w ramach mechanizmu podzielonej płatności?
 22. Czy można stosować do jednej faktury zapłatę w formie split payment i równocześnie inne formy płatności?
 23. Czy zaliczki można regulować przy zastosowaniu mechanizmu split payment?
 24. Czy można regulować faktury pro foma przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności?
 25. Czy możliwa jest zapłata wyłącznie podatku VAT w mechanizmie podzielonej płatności?
 26. Czy bank będzie sprawdzał prawidłowość obliczenia kwoty VAT?
 27. Co się stanie z płatnością split payment, gdy odbiorca nie posiada rachunku VAT?
 28. Czy zapłata w walucie obcej może być zrealizowana w ramach split payment?
 29. Czy zapłata z banku zagranicznego albo do banku zagranicznego może być realizowana w formie split payment?
 30. Kiedy nie stosuje się mechanizmu pomimo otrzymania faktury VAT?
 31. Czy banki będą wydawały kary płatnicze do rachunku VAT?
 32. W jaki sposób podatnik będzie informowany o saldzie na rachunku VAT?
 33. Jakie będą konsekwencje braku całości lub części środków na rachunku VAT w momencie realizacji płatności na rzecz kontrahenta?
 34. Czy jest dopuszczalna (w jakich sytuacjach) egzekucja z rachunku VAT?
 35. Czy cesje wierzytelności, w tym faktoring obarczone są ryzykiem solidarnej odpowiedzialności? Na czym to polega?
 36. Z jakich źródeł trafiają środki na rachunek VAT?
 37. Na jakie cele można przeznaczyć środki z rachunku VAT?
 38. Czy państwowe jednostki budżetowe mogą swobodnie dysponować środkami na rachunku VAT?
 39. Jakie będą komplikacje dla jednostek samorządu terytorialnego w zapłacie zobowiązania w podatku VAT?
 40. Jakie będą preferencje dla nabywców stosujących podzieloną płatność?
 41. Czy stosowanie mechanizmu będzie przesłanką należytej staranności nabywcy?
 42. Realizacja zamknięcia rachunku VAT?
 43. Czy można realizować podzieloną płatność za pośrednictwem instytucji płatniczych?
 44. W jaki sposób będą dokonywane zwroty nadwyżki podatku VAT?
 45. Czy zwrot może być dokonany na rachunek VAT? Jakie warunki wówczas trzeba spełnić? W jakim terminie dokonywany jest taki zwrot?
 46. Co dzieje się z nadwyżką środków na rachunku VAT?
 47. Jaki jest tryb „odzyskania” tych środków?
 48. W jakim terminie organ podatkowy może wyrazić zgodę na przekazanie środków na rachunek VAT?
 49. W jakich sytuacjach organ podatkowy takiej zgody nie wydaje?
 50. Jakie będą dodatkowe koszty dla podatników wprowadzenia split payment?
 51. Jakie środki należy wdrożyć, aby uchronić się przed zastosowaniem mechanizmu?
 52. Czy mechanizm będzie wyłącznie dotyczył faktur wystawionych od 1 lipca 2018 r.?
 1. Ustawy o zapobieganiu oszustwom podatkowym
 1. Nowy rejestr podmiotów dla celów VAT.
 2. Zakres danych w nowym rejestrze podmiotów.
 3. Czy rejestr obejmuje również dane historyczne?
 4. Rejestr podatników a rejestr podmiotów – jak postępować gdy w rejestrach są odmienne informacje.
 5. Numery kont bankowych w projektowanym rejestrze podatników VAT czynnych.
 6. Kiedy niesprawdzenie kontrahenta może skutkować zapłatą jego podatku (projekt zmian przepisów)?
 7. Możliwość sprawdzania ujęcia transakcji przez kontrahenta.
 8. Możliwość sprawdzenia rzetelności składania deklaracji oraz zapłaty podatku przez kontrahenta.
 9. Skutki zmian przepisów dla oceny zachowania należytej staranności przez podatnika.
 1. Ewidencje podatkowe (kasy rejestrujące, JPK) – nowe regulacje w 2018 r.:
 1. Czynności objęte obowiązkiem fiskalizacji od kwietnia 2018 r.
 2. Kasy rejestrujące online – pełna kontrola podatników.
 3. Od kiedy będą obowiązywać nowe kasy online?
 4. Harmonogram wprowadzenia „nowych” kas rejestrujących dla poszczególnych branż.
 5. Zasady ewidencjonowania w rejestrze sprzedaży dla celów JPK faktur, do których wystawiono paragony.
 6. Czy należy skorygować JPK w przypadku otrzymania noty lub faktury korygującej dane sprzedawcy lub nabywcy?
 7. Zasady ewidencjonowania, w tym dla celów JPK, transakcji WDT w przypadku braku dokumentów potwierdzających dostarczenie towaru do kontrahenta.
 8. Czy od lipca 2018 r. faktury będą musiały być wystawiane wyłącznie w formie elektronicznej?
 9. Jakie dane należy zewidencjonować w rejestrze VAT w przypadku importu towarów; sprzedawcy, czy agencji celnej odprawiającej towar?
 10. Zapisy w rejestrze VAT w przypadku stosowania przepisów dotyczących ulgi na złe długi, zarówno po stronie sprzedawcy, jak i nabywcy,
 11. Czy ujmować w ewidencji VAT faktury wystawiane przez podatników niezarejestrowanych? W jakich sytuacjach należy takie faktury usunąć z rejestrów zakupów? Rozważania w świetle wyroku ETS Dankowski.

Cena szkolenia obejmuje:  

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: Split payment, VAT
Data szkolenia: 21 sierpnia 2018
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Warszawa, Millenium Plaza - Golden Floor, al. Jerozolimskie 123a
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 690,00 zł netto (848,70 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
690,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Wojciech Zajączkowski

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. W latach 2001-2011 trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT oraz integracji europejskiej. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził ponad siedem tysięcy godzin szkoleń i wykładów z zakresu podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT.

Zastrzegamy prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.