Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia lokalne
Podzielona Płatność, należyta staranność w transakcjach z kontrahentem i inne zmiany w podatku VAT od stycznia 2019 r. Szkolenie miesiąca
 20 sierpnia 2018

W trakcie szkolenie przekażemy Państwu wiedzę niezbędną do przygotowania firmy na zmiany nadchodzące w związku z ogłoszoną ustawą wprowadzającą system „split payment” („podzielonej płatności”) w podatku VAT od lipca 2018 r.. Szkolenie ma również na celu przybliżenie zagadnień dotyczących niedawno ogłoszonych innych planowanych zmian w ustawie o VAT, które również mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

„Podzielona płatność” jest kolejnym planowanym sposobem na uszczelnienie systemu podatku VAT. Ostatecznie uchwalono jej wejście w od lipca 2018 r. Efekt „split payment” będzie miał wpływ nie tylko na rozliczenia podatkowe ale również na płynność finansową podatników oraz politykę rachunkowości. W medialnym przekazie Ministerstwo Finansów stara się przekonać, że zastosowanie „split payment” będzie miało charakter dobrowolny. Z projektowanych zmian w przepisach wynika jednak, że rozwiązania to w praktyce dotknie każdego podatnika VAT, również podatników zwolnionych. W trakcie szkolenia przedstawimy Państwu szczegółowo projektowane zmiany przepisów ustawy o VAT oraz Prawa Bankowego, które mają regulować to zagadnienie. Ponieważ korzystanie z systemu „split payment” nie do końca ma być dobrowolne, warto już teraz rozważyć zalety (korzyści) i wady tego systemu, by przygotować się do planowanych zmian, szczególnie pod kątem zachowania płynności finansowej.

W trakcie szkolenia będą omówione także inne planowane zmiany w podatku VAT, które wejdą w życie 1 stycznia 2019 r. wraz z przepisami dotyczącymi podzielonej płatności. Zmiany te są obecnie procedowane i zawarte zostały w projekcie z dnia 13 lutego 2018 r. ustawy o zmianie podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczą między innymi zasad uzyskania zwrotu VAT, wykreślania podatników z rejestru podatników VAT czynnych oraz przywracania statusu podatnika VAT czynnego, wystawiania faktur do paragonów oraz odliczania z takich faktur, wielkości sankcji podatkowych oraz innych zagadnień omawianych w ramach szkolenia.

Dodatkowo, omówionych zostanie szereg innych zagadnień wymienionych w programie szkolenia oraz poruszonych przez uczestników w trakcie szkolenia.

Szkolenie adresowane jest do księgowych, księgowych budżetowych, dyrektorów finansowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, oraz wszystkich zainteresowanych praktycznymi aspektami „split payment” oraz rozliczania podatku VAT.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I.  Podzielona płatność – kolejna metoda uszczelnienia systemu VAT:

1. Zmiana w ustawie o VAT - mechanizm podzielonej płatności („split payment”):

a. Podzielona płatność – nowela VAT oraz Prawa Bankowego od lipca 2018 r.,

b. dobrowolna czy obowiązkowa – czy „split payment” będzie dotyczył każdego podatnika VAT?

c. jak się przygotować do „split payment” oraz jaki wpływ na firmę będzie miał „split payment”?

d. korzyści zastosowania „split payment”.

2. Rachunek VAT – nowa usługa w systemie bankowym:

a. kto będzie musiał otworzyć rachunek VAT i jak to się robi?

b. „dedykowany komunikat przelewu” – przelew zdefiniowany w ustawie o VAT - w jaki sposób kontrahent opłacać będzie należności faktury?

c. czy dostawca ma wybór metody płatności od kupującego?

d. czy  wszystkie banki będą obsługiwać rachunek VAT?

e. czy inne instytucje niż banki będą prowadzić racunek VAT?

f. jak rozliczyć transakcję przy zastosowaniu „split payment”?

g. do kogo należą środki zgromadzone na rachunku VAT – do podatnika, czy do skarbu państwa?

h. na co czy można przeznaczyć środki zgromadzone na rachunku VAT?

i. egzekucja z rachunku VAT – czy środki na rachunku VAT są bezpieczne?

j. jak zasilać i obciążać rachunek VAT?

3. Odpowiedzialność za rozliczenia w trybie „split payment”.

4. Częściowe opłacenie faktury, brak zapłaty, zapłata w części a „split payment”?

a. częściowe opłacenie faktury, brak zapłaty, zapłata w części a „split payment”?

b. podatnicy VAT zwolnieni a „split payment”?

c. podatnicy stosujący „odwrotne obciążenie” a „split payment”,

d. fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej a „split payment”,

e. formy płatności  transakcji handlowych a „split payment”.

5. Zmiany w sposobie rozliczeń VAT po wprowadzeniu „split payment”:

a. prawo do odliczenia VAT a „split payment”,

b. termin zwrotu VAT a „split payment”,

c. transakcje międzynarodowe a „split payment”.

II. Status sprzedawcy jako podatnika VAT a odliczenie podatku naliczonego:

1. Odliczenie podatku w przypadku braku statusu podatnika VAT czynnego przez sprzedawcę:

a. odliczenie przy zakupie od podatnika w trakcie rejestracji jako podatnika VAT czynnego,

b. odliczenie przy zakupie od podatnika wykreślonego z rejestru podatników VAT czynnych,

c.  orzeczenie TSUE C-101 a zmiana podejścia organów podatkowych,

d. nowe możliwości sprawdzania statusu podatników niezarejestrowanych oraz wykreślonych na stronie Ministerstwa Finansów.

III. Inne zmiany dotyczące podatku VAT od stycznia 2019 r.:

1. Modyfikacja przesłanek stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części, poprzez likwidację warunku, że ich zasiedlenie nastąpiło w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu – zmiana ta stanowi realizację wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie C-308/16 Kozuba Premium Selection Sp. z o.o.:

a. pierwsze zasiedlenie a zwolnienie z VAT przy dostawie budynków budowli lub ich części,

b. nowa definicja pierwszego zasiedlenia w ustawie o VAT,

c. dotychczasowe problemy ze stosowaniem definicji pierwszego zasiedlenia – orzecznictwo oraz interpretacje organów podatkowych,

d. czy można stosować nową definicję pierwszego zasiedlenia do przeszłych stanów faktycznych?

2. Modyfikacja zasad dotyczących likwidacji spółki cywilnej lub spółki prawa handlowego nieposiadającej osobowości prawnej:

a. nowelizacja przepisów w zakresie spisu z natury,

b. nowe zasady zwrotu podatku byłym wspólnikom.

3. Dostosowanie przepisów dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi do zmian wprowadzonych w odpowiednich przepisach dotyczących podatków dochodowych:

a. kiedy powiązania między podmiotami mogą mieć wpływ na kwestionowanie przez organy podatkowe podstawy opodatkowania?

b. zmiana limitu udziałów w przypadku powiązań kapitałowych między podmiotami – wpływ na określenie podstawy opodatkowania,

4. Doprecyzowanie zapisów dotyczących przesłanek wykreślania z urzędu z rejestru podatników VAT oraz rejestru podatników VAT UE:

a. doprecyzowanie zasad wykreślenia podatnika VAT czynnego i VAT-UE w przypadku składania deklaracji „zerowych”,

b. nowe zasady przywracania statusu podatnika VAT czynnego i VAT-UE w przypadku wykreślenia z powodu nieskładania deklaracji lub składania deklaracji „zerowych”,

5. Doprecyzowanie warunków uzyskania zwrotu podatku VAT w 25 dni oraz odmowa zwrotu w przypadku gdy kwota do przeniesienia skutkowałaby nieuzasadnionym wzbogaceniem podatnika:

a.  bezwzględna konieczność złożenia określonych dokumentów w celu uzyskania zwrotu podatku VAT w terminie 25 dni,

b. kwota do przeniesienia skutkująca nieuzasadnionym wzbogaceniem podatnika w przypadku przerzucenia ciężaru podatku na nabywcę towaru lub usługi lub na osobę trzecią.

6. Obniżenie wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15% w przypadku, gdy podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej w trakcie kontroli celno-skarbowej:

a. przypomnienie zasad określania dodatkowego zobowiązania w zakresie podatku VAT,

b. kiedy przysługuje obniżenie dodatkowego zobowiązania do 15% na nowych zasadach?

7. Wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT (do 200 tys. zł rocznego obrotu) przez niektóre grupy podatników:

a. problematyczne zagadnienia dotyczące sprzedaży towarów i usług wyłączających ze stosowania ze zwolnienia podmiotowego do 200 tys. zł

b. dodatkowe zaostrzenie dotyczące wyłączenia zwolnienia przy sprzedaży określonych towarów i usług,

c. skutki spóźnionej rejestracji do VAT w interpretacjach organów podatkowych.

IV. Kasy rejestrujące oraz faktury:

1. Zmiana rozporządzenia w sprawie zwolnień z ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej:

a. zmiany w zakresie zwolnień z ewidencjonowania sprzedaży kantorowej,

b. zmiany w zakresie zwolnień z ewidencjonowania sprzedaży usług finansowych i ubezpieczeniowych.

2. Zmiana warunków odliczenia kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku zapłaconego za nabyte od rolnika ryczałtowego produkty rolne i usługi rolnicze:

a. uproszczenie dla podatników polegające na zmianie zakresu danych umieszczanych na dokumencie wystawianym przy nabyciu produktów rolnych i usług rolniczych od rolników ryczałtowych (fakturze VAT RR);

b. wprowadzenie możliwości wystawiania i przesyłania faktur RR w formie elektronicznej.

3. Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów:

a. wystawienie dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury VAT z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej – nowe wymogi,

b. skutki dla nabywcy, w przypadku uzyskania faktury niezgodnie z nowymi zasadami,

c. czy zmienią się zasady w przypadku wystawiania faktur do paragonów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?;

d. terminy wprowadzenia „nowych” kas rejestrujących w poszczególnych branżach w latach 2019 – 2020

e. obowiązek wystawiania faktury w formacie JPK_FA – podstawa tworzenia centralnego rejestru faktur?

Cena szkolenia obejmuje:  

  • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: Split payment, VAT
Data szkolenia: 20 sierpnia 2018
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Opole, Hotel MERCURE ORBIS, ul. Krakowska 57/59
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Ewelina Skwierczyńska

ekspert w dziedzinie polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego z wieloletnim praktycznym doświadczeniem w stosowaniu prawa. Senior Tax Consultant w renomowanej spółce doradztwa podatkowego. Absolwentka stacjonarnych studiów doktoranckich prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w Katedrze Prawa Finansowego. W trakcie obrony tytułu. Pracownik nieetatowy Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług oraz rozliczeń podatkowych podmiotów prawa publicznego, w tym samorządowego. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Wykładowca akademicki (prawo podatkowe, procedura podatkowa, prawo finansowe, prawo finansów publicznych, finanse samorządowe).

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.