Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia lokalne
Praktyczne aspekty Split Payment oraz ,,Białej listy rachunków bankowych"
 26 maja 2020

Szanowni Państwo, zapraszamy na szkolenie, które ma na celu uporządkowanie wiedzy o zmianach w podatku VAT w zakresie stosowania podzielonej płatności (split payment), które obowiązują od lipca 2018 roku oraz od listopada 2019 roku oraz dokonywania obowiązkowej płatności na rachunki bankowe zawarte w rejestrze podatników VAT czynnych („Biała Lista Rachunków Bankowych”), jak również wynikających z nich modyfikacji w rozliczeniu podatku dochodowego. Pomimo, że przepisy funkcjonują już jakiś czas, to wciąż budzą wiele wątpliwości i kontrowersji. W trakcie szkolenia postaramy się wyjaśnić te wątpliwości opierając się na dotychczasowej praktyce oraz wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów oraz interpretacjach organów podatkowych.

Od listopada 2019 r. obowiązkowa płatność podzielona (MPP) zastąpiła mechanizm odwrotnego obciążenia w celu uszczelnienia systemu poboru podatku VAT od listopada 2019 r. Nieprecyzyjne przepisy podatkowe, wprowadzanie wysokich kar za pominięcie mechanizmu split payment, spowodowały ostrożne podejście do nowej instytucji prawnej przez podatników i ich działy księgowe.

W związku z powyższym, szkolenie podatkowe skierowane do praktyków, oparte na analizie różnych przypadków, na pierwszych doświadczeniach przedsiębiorców i oficjalnych wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów. W trakcie szkolenia zostaną omówione kwestie problematyczne dotyczące np. zapłaty zaliczek na towary i usługi z załącznika 15 do ustawy o VAT, płatności ratalnych, potrącenia kaucji zabezpieczającej, cesji wierzytelności, factoringu, czy otrzymania faktury korygującej in plus lub in minus po lub jeszcze przed dokonaniem zapłaty za transakcję. Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące relacji split payment i białej listy podatników VAT zawierającej wykaz rachunków rozliczeniowych, a także wprowadzania MPP do rozliczeń z podmiotami zagranicznymi i przy płatnościach kartami płatniczymi lub z wykorzystaniem pośrednika w płatnościach internetowych.

Inną istotną zmianą, która obowiązuje od stycznia 2020 r. jest obowiązek stosowania tzw. „białej listy rachunków bankowych”. Podatnicy od września 2019 r. nabyli tu nie tylko nowe możliwości weryfikacji kontrahentów, ale również zostały na nich nałożone nowe obowiązki, a także swoiste kary za brak ich przestrzegania.

Obowiązkowa zapłata na rachunki aktywne w rejestrze podatników VAT czynnych już od etapu prac nad projektem zmian w ustawie o VAT oraz Ordynacji podatkowej i podatkach dochodowych. Dopiero jednak po uchwaleniu przepisów Ministerstwo Finansów dostrzegło problemy techniczne oraz prawne dotyczące nowego rozwiązania, w szczególności przy płatnościach na rachunki wirtualne, powiernicze czy też płatności na rzecz organów egzekucyjnych, które dokonały zajęcia wierzytelności wynikającej z faktury wystawionej przez podatnika VAT czynnego. W związku z powyższym od roku 2020 Ministerstwo Finansów zaplanowało zmiany w uchwalonych przepisach.

Zapraszamy zatem na szkolenie, które uporządkuje wiedzę odnośnie poruszonych powyżej zagadnień.

Nasi Eksperci udzielą Państwu odpowiedzi na pytania związane z blokami tematycznymi objętymi programem szkolenia.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Podzielona płatność – kolejna metoda uszczelnienia systemu VAT.

1. Zmiany 2018 w ustawie o VAT – nieobowiązkowy mechanizm „split payment”:

 1. Podzielona płatność – nowela VAT oraz Prawa Bankowego od roku 2018.

2. Rachunek VAT – nowa usług w systemie bankowym:

 1. kto musiał otworzyć rachunek VAT i jak to się robi?
 2. „komunikat przelewu” – przelew zdefiniowany w ustawie o VAT – w jaki sposób kontrahent opłaca należności faktury?
 3. czy dostawca ma wybór metody płatności od kupującego?
 4. czy wszystkie banki obsługują rachunek VAT?
 5. czy inne instytucje niż banki prowadzą rachunek VAT?
 6. jak rozliczyć transakcję przy zastosowaniu „split payment”?
 7. do kogo należą środki zgromadzone na rachunku VAT – do podatnika, czy do skarbu państwa?
 8. na co można przeznaczyć środki zgromadzone na rachunku VAT?
 9. egzekucja z rachunku VAT – czy środki na rachunku VAT są bezpieczne?
 10. Czy istnieje konieczność zasilania rachunku VAT?

3. Jakie warunki należy spełnić, aby uznać, że zapłata została dokonana podzieloną płatnością?

 1. Na jakie konto mają trafić środki pieniężne?
 2. Czy można zapłacić fakturę kilkoma przelewami?
 3. Możliwe konsekwencje błędów w treści przelewu, w tym:
 • niepełny numer faktury,
 • pomyłka w numerze faktury,
 • błędny NIP.

4. Odpowiedzialność za rozliczenia w trybie „split payment”:

 1. Otrzymanie omyłkowej płatności „split payment”, a konsekwencje?
 2. Otrzymanie omyłkowej płatności „split payment” – co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka?
 3. Otrzymanie omyłkowej płatności „split payment”, a faktoring, cesje, rozliczenia komornicze i wiele innych.

5. Częściowe opłacenie faktury, brak zapłaty, zapłata w części a „split payment”?

 1. zapłata zaliczki a obowiązkowy „split payment” – kiedy zaliczkę trzeba zapłacić podzieloną płatnością?
 2. częściowe opłacenie faktury, brak zapłaty, zapłata w części a „split payment”?
 3. podatnicy VAT zwolnieni a „split payment”?
 4. podatnicy stosujący „odwrotne obciążenie” a „split payment”,
 5. fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej a „split payment”,
 6. formy płatności transakcji handlowych a „split payment”.

6. Zmiany w sposobie rozliczeń VAT po wprowadzeniu „split payment”:

 1. prawo do odliczenia VAT a „split payment”,
 2. termin zwrotu VAT a „split payment”,
 3. transakcje międzynarodowe a „split payment”.

7. Korzyści płynące ze stosowania „split payment”:

 1. Brak możliwości określenia przez organy dodatkowego zobowiązania (20%, 30%, 100%) – jakie warunki należy spełnić?
 2. Brak możliwości stosowania przez organy podwyższonych odsetek (150%) – jakie warunki należy spełnić?
 3. Brak solidarnej odpowiedzialności – jakie warunki należy spełnić?
 4. Dyskonto za wcześniejszą zapłatę VAT - – jakie warunki należy spełnić?

8. Obowiązkowa podzielona płatność za niektóre towary i usługi od 1 listopada 2019 r.:

 1. czy obowiązkowa podzielona płatność zastąpi w całości odwrotne obciążenie oraz solidarną odpowiedzialność przy nabyciu niektórych towarów i usług?
 2. jak dodatkowe adnotacje będą zawierać faktury przy dostawie towarów i usług objętych obowiązkową podzieloną płatnością?
 3. dobrowolna czy obowiązkowa – jakich podatników dotychczas dotyczył „split payment”?
 4. Czy istnieją branże wykorzystujące „split payment” w szczególny sposób?
 5.  czy będzie limit kwotowy transakcji wymagający zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności?
 6. jakie będą skutki podatkowe w podatku VAT oraz w podatkach PIT i CIT nie zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności?
 7. jakie będą sankcje karne skarbowe nie zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności?,
 8. czy przy obowiązkowej podzielonej płatności będzie można zapłacić za więcej niż jedną fakturę?
 9. jakie inne tytuły podatkowe, oprócz podatku VAT będzie można zapłacić z Rachunku VAT?
 10. z tytułu jakich innych podatków urząd skarbowy będzie mógł dokonać zajęcia Rachunku VAT?
 11. jakie inne zmiany dotyczące podzielonej płatności wprowadza się od 1 września 2019 r. przy okazji zmiany ustawy o VAT od 1 września 2019 r.?
 12. przepisy przejściowe – jakie są daty graniczne transakcji objętych dotychczasowym odwrotnym obciążeniem oraz od kiedy skutki braku zapłaty obowiązkową podzieloną płatnością będą dotyczyć podatków PIT i CIT?

9. Wpływ „split payment” na inne mechanizmy obowiązujące w zakresie podatku VAT.

II. Biała Lista Rachunków Bankowych

1. Zmiany dotyczące płatności na rachunki z Białej Listy od 2020 - nowelizacja  ustaw o podatku dochodowym oraz ustawy Ordynacja podatkowe:

a) płatności na rzecz organów egzekucyjnych,

b) inne wyjątki zwalniające z obowiązku zapłaty na rachunki bankowe z „Białej Listy”

2. Praktyczne aspekty związane z płatnościami na rachunki z „Białej Listy”:

 1. jak postąpić przy płatnościach na rzecz nierezydentów będących polskimi podatnikami VAT czynnymi na zagraniczne rachunki bankowe?
 2. jak liczyć 3-dniowy termin złożenia zawiadomienia o nieaktywnym rachunku bankowym?
 3. jak ustalać właściwość miejscową naczelnika urzędu skarbowego, do którego należy skierować zawiadomienie?
 4. czy konieczna jest zapłata na rachunek bankowy z „Białej Listy” przy dokonywaniu płatności za fakturę wystawiona przez podatnika VAT czynnego niebędącego przedsiębiorcą zarejestrowanym w CEiDG lub KRS?
 5. jak weryfikować czy płatność dotyczy transakcji powyżej 15 000 zł – praktyczne podejście organów podatkowych?
 6. jak postąpić przy dokonywaniu płatności na rachunki inne niż rachunki rozliczeniowe – rachunki powiernicze, escrow, systemy typu paypal, payou, przelewy24 itp.?

Cena szkolenia obejmuje:

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: Split payment, VAT
Data szkolenia: 26 maja 2020
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Katowice, Courtyard by Marriott Katowice City Center, ul. Uniwersytecka 13
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Michał Gabrysiak

Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w spółce doradztwa podatkowego Tax Support Center Sp. z o.o. Wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4), a także kierownik działu podatków Grupy PPG. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa podatkowego na wszelkich płaszczyznach biznesu. Wieloletni i doświadczony wykładowca oraz trener wielu renomowanych firm. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, wszelkich kwestiach dotyczących cen transferowych, a także różnorakich przekształceniach i reorganizacjach wewnątrz grup kapitałowych.

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.