Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury z nieprawidłową stawką podatku.
8 sierpnia 2011
W toku rozliczania podatku od towarów i usług wielokrotnie możemy spotkać się z dokumentującymi zakupy fakturami, które budzą wątpliwości co do prawidłowości ich wystawienia. Podstawowy problem to prawidłowość stawki jaką zastosował dostawca. Czy wobec nieprawidłowej stawki podatku (w miejsce niższej stawki zastosowano stawkę wyższą) możliwe jest odliczenie całego podatku naliczonego wynikającego z takiej faktury. Czy też można odliczyć podatek naliczony tylko do wysokości prawidłowej stawki, a pozostałej części podatku odliczać nie można. Na powyższe pytania odpowiada interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 7 lipca 2011 r. Nr IPTPP1/443-131/11-4/ALN.

Jak wynika z ww. interpretacji Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nabywa towary i usługi podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W 2011 roku kontrahenci Spółki wystawiali na jej rzecz faktury dokumentujące dostawę towarów lub świadczenie usług wykonane przed 2011 rokiem. Czasami na wystawionych w tym okresie fakturach kontrahenci wykazywali kwotę podatku VAT obliczoną według 23% stawki VAT. Ponieważ czynności udokumentowane przedmiotowymi fakturami miały miejsce przed 1 stycznia 2011 roku, kontrahenci powinni byli zastosować 22% stawkę VAT, tj., stawkę obowiązującą dla tych czynności w momencie ich wykonania. Spóła zadała pytanie, czy przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT wykazanego na fakturach otrzymanych od kontrahentów, a skalkulowanego w oparciu o nieprawidłową stawkę VAT.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdził m.in., że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z powyższego przepisu wynika, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikowi podatku od towarów i usług i dotyczy podatku naliczonego wynikającego z zakupu towarów i usług wykorzystywanych do dokonywania czynności opodatkowanych. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika.

W treści art. 88 ww. ustawy, ustawodawca wskazał czynności, w odniesieniu do których nie stosuje się obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego.

W myśl art. 88 ust. 3a ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy:

 1. sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi:
  • wystawionymi przez podmiot nieistniejący,
  • w których kwota podatku wykazana na oryginale faktury lub faktury korygującej jest różna od kwoty wykazanej na kopii;
 2. transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku;
 3. wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentująca tę samą sprzedaż;
 4. wystawione faktury, faktury korygującą lub dokumenty celny:
  • stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności,
  • podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
  • potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego – w części dotyczącej tych czynności;
 5. faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego;
 6. zaświadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 5, zawiera informacje niezgodne ze stanem faktycznym;
 7. wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze – w części dotyczącej tych czynności.

Zgodnie z art. 88 ust.4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Wskazać należy, że przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, nie pozbawiają prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących nabycie towarów, które zostały opodatkowane inną niż przyjęta przez sprzedawcę (wyższą bądź niższą) stawką podatku od towarów i usług.

Z opisu sprawy wynika, iż Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej kupuje towary i usługi podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nabywane towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W 2011 roku kontrahenci Spółki wystawiali na jej rzecz faktury dokumentujące dostawę towarów lub świadczenie usług wykonane przed 2011 rokiem. Czasami na wystawionych w tym okresie fakturach kontrahenci wykazywali kwotę podatku VAT obliczoną według 23% stawki VAT, która w ocenie Wnioskodawcy jest stawką błędną.

Mając na uwadze przedstawiony opis stan faktycznego oraz powołane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług należy uznać, iż Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z otrzymanych od kontrahentów faktur z nieprawidłową stawką podstawową – w zakresie, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ww. ustawy, o ile nie wystąpią inne ograniczenia wynikające z art. 88 tej ustawy (w szczególności art. 88 ust. 4 ustawy).

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.