Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Projekt rozporządzenia w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących
5 kwietnia 2019
W dniu 2 kwietnia 2019 r. na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika. Przygotowany projekt jest wynikiem uchwalenia ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach wprowadzającej nowe rodzaje kas rejestrujących – kasy online.

Zmiana ustawy o VAT przewiduje, że podatnicy będą mogli się ubiegać o zwrot kwot wydatkowanych na zakup każdej kasy rejestrującej jednak nie więcej niż 700 zł na jedną kasę. Podatnicy, którzy będą mogli otrzymać ww. kwotę, to ci którzy:

  • rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży, przy użyciu kas online;
  • dobrowolnie rozpoczną prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas online i wcześniej nie stosowali innych rodzajów kas do prowadzenia ewidencji sprzedaży;
  • są zobligowani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na kasy online ze względu na działalność prowadzoną w określonych ustawą branżach.

Rozporządzenie określa warunki jakie trzeba spełnić w celu otrzymania kwoty 700 zł. W rozporządzeniu zrezygnowano z warunku złożenia przez podatnika przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji oświadczenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tej ewidencji (które jest obligatoryjne w obecnych przepisach). Jest to podyktowane zmianą sposobu fiskalizacji kas online. Ppodatnik, który będzie ubiegał się o zwrot kwoty wydanej na zakup nie będzie musiał już składać do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, jeszcze przed terminem rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży, ww. pisemnego zgłoszenia (oświadczenia).

Zmieni się istotnie sposób dokonania odliczenia kwoty wydanej na zakup kasy online. Po zmianie przepisów wykazywanie kwoty 700 zł będzie dokonywane w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy online, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym. Kwota ta będzie mogła być zwracana podatnikom lub przenoszona na następny okres rozliczeniowy niezależnie od wyniku deklaracji podatkowej. Obecnie bowiem kwotę do odliczenia można odliczyć w pełnej wysokości tylko w sytuacji wystąpienia nadwyżki podatku należnego nad naliczonym (do wysokości kwoty do wpłaty do urzędu skarbowego).

Również wobec taksówkarzy składających deklarację VAT-12, gdy kwota do odliczenia będzie wyższa od kwoty podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego, pozostałą część kwoty wydanej na zakup kasy online podatnik będzie miał prawo otrzymać do zwrotu na rachunek bankowy.

Rozporządzenie istotnie modyfikuje przypadki, w których podatnicy są obowiązani do zwrotu kwoty (700 zł), którą odliczyli w deklaracji lub która została im zwrócona na podstawie wniosku. Dodano m.in. zapis nakładający obowiązek zwrotu odliczonej lub zwróconej „kwoty do odliczenia" w przypadku niedopełnienia przez podatnika obowiązku zapewnienia połączenia kasy online, za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, z Centralnym Repozytorium Kas w sposób umożliwiający ciągłe, zautomatyzowane i bezpośrednie przesyłanie danych z kas online.

Ponieważ od 1 maja 2019 r. doprecyzowane są terminy przeglądów kas rejestrujących dla nowo zakupionych kas pojawiła się nowa regulacja wskazująca, że obowiązek zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydanych na zakup kas nastąpi gdy podatnicy nie poddadzą w określonych terminach kas rejestrujących obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy serwis.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 maja 2019 r.

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.