Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Jeśli zainteresowała Państwa przedstawiana problematyka, zapraszamy do udziału w naszych szkoleniach z zakresu rachunkowości.
Aktualności podatkowe
Projekt zmiany rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
6 sierpnia 2012

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pojawiła się informacja dotycząca projektowanej zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930).

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego wart. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej „ustawą”, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa.

Obecnie zakres zwolnień od ewidencji przy zastosowaniu kas został wyznaczony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930). Zgodnie z tym rozporządzeniem zwolnienia, co do zasady, przestają obowiązywać z dniem 1 stycznia 2013 r. Brak publikacji nowego aktu przed dniem 1 stycznia 2013 r. skutkowałby objęciem z dniem 1 stycznia 2013 r. obowiązkiem stosowania kas rejestrujących wszystkich podmiotów korzystających dotychczas ze zwolnień od ewidencjonowania w tej formie.

Mając na uwadze uwarunkowania budżetowe oraz organizacyjne nie jest intencją Ministra Finansów obejmowanie jednorazowo wszystkich pozostałych podatników obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących, lecz stopniowe jego wprowadzanie. Projektowane rozporządzenie stanowi zatem kolejny krok wypełnienia dyspozycji zawartej w ustawie w art. 111 ust l, zgodnie z którą do ewidencji przy zastosowaniu kas zobowiązani zostali wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych. Projektowane rozporządzenie zawęża bowiem zakres stosowanych dotychczas zwolnień od tego obowiązku.

Przy opracowywaniu projektu rozporządzenia wzięto pod uwagę, w szczególności, uwarunkowania techniczno-organizacyjne wykonywania niektórych czynności; koszty budżetowe związane z rozszerzaniem zakresu stosowania kas rejestrujących przez nowych podatników (będące wynikiem współfinansowania przez budżet zakupu kas przez podatników), a także specyfikę niektórych świadczeń. Z tych względów przedmiotowy projekt rozporządzenia nawiązuje zasadniczo pod względem zakresu zwolnień od ewidencjonowania i stosowania kategorii zwolnień do uregulowań jakie przewidziano w latach 2011 i 2012.

Nowe rozporządzenie uwzględnia zgłaszane wnioski organów kontroli skarbowej, o nadużyciach podatkowych dokonywanych przez podatników, w związku z ukrywaniem rzeczywistych obrotów z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy; a także wnioski płynące ze zgłaszanych w zapytaniach i interpelacjach poselskich, oraz wystąpieniach organów podatkowych i podatników.

Projektowane rozporządzenie zawiera zmiany o charakterze konstrukcyjnym, co ma służyć uproszczeniu i doprecyzowaniu zapisów tych regulacji, a także wyeliminować wątpliwości interpretacyjne. Projekt rozporządzenia zawiera unormowania dotyczące zwo1nień z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku na okres 2 lat (2013 i 2014).

W § 2 rozporządzenia utrzymano katalog zwolnień z obowiązku ewidencjonowania wymienionych w załączniku do rozporządzenia. Dodatkowo przeniesiono warunki stosowania zwolnień wymienionych w poz. 21, 24 i 25 załącznika obecnie obowiązującego rozporządzenia do treści projektowanego rozporządzenia § 2 ust. 2, a także przeniesiono uregulowania dotychczasowe znajdujące się w załączniku w części - Objaśnienia pkt 3 i 4 - do treści projektowanego rozporządzenia § 2 ust. 3 - 4. Wykreślono z poz. 36 i poz. 39 zapisy wyłączające stosowanie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania (np. dostawa gazu płynnego), gdyż wyłączenie to wynika już z uregulowań § 4 obecnie obowiązującego rozporządzenia. Powyższe zmiany mają charakter porządkowy.

Odnosząc się do zmian dokonanych w załączniku do rozporządzenia proponuje się zmienić zapis w poz. 29 rozporządzenia. Z uwagi na pojawiające się sygnały o nieprawidłowościach w sposobie prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (zaniżaniu obrotów) objęto obowiązkiem ewidencyjnym usługi świadczone przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11.).

W § 3 rozporządzenia zamieszczono katalog zwolnień podmiotowych i podmiotowo-przedmiotowych z obowiązku ewidencjonowania. Odnosząc się do zwolnień podmiotowych projektowane rozporządzenie zrównuje limit obrotu z działalności określonej w art. 111 ustawy pozwalający na korzystanie ze zwolnienia z ewidencjonowania dla kontynuujących i rozpoczynających działalność do 20.000 zł.

Ponadto w przypadku podatników rozpoczynających działalność w trakcie roku podatkowego limit 20.000 zł będzie określany w proporcji do okresu prowadzenia działalności obligującej do stosowania kas rejestrujących (zaproponowano tutaj konstrukcję analogiczną jak w art. 113 ustawy). Obecnie do podatnika rozpoczynającego sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych stosuje się limit 20.000 zł niezależnie od tego, czy rozpoczął on działalności w pierwszym, czy czwartym kwartale roku. Limit dla podatników rozpoczynających działalność będzie uzależniony od okresu prowadzonej w tym roku sprzedaży.

Odnosząc się do zwolnień przedmiotowo-podmiotowych należy wskazać, iż utrzymano system zwolnień u podatników, u których udział wartości dostaw towarów i świadczonych usług wymienionych w części I załącznika w obrotach z działalności określonej w art. 111 ust. l ustawy jest większy niż 80%.

W § 4 rozporządzenia zawarto katalog czynności, do których nie mają zastosowania zwolnienia określone w § 2 i § 3 rozporządzenia. W celu przeciwdziałania nadużyciom proponuje się utrzymanie nadal zasady wyłączenia ze zwolnienia od ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, m.in. w przypadku podatników dokonujących dostawy: części do silników (PKWiU 28.11.4), silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1), nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1), przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2); sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, sprzętu fotograficznego. W katalogu tym dokonano zmian porządkujących (pogrupowano kategorie wyłączeń).

Ponadto zmieniono zapis § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a projektowanego rozporządzenia poprzez objęcie obowiązkiem ewidencjonowania czynności dostawy gazu płynnego, a nie tak jak dotychczas, gdy obowiązkiem tym objęci byli podatnicy prowadzący działalność w zakresie sprzedaży gazu płynnego. Zmiana ta ma charakter doprecyzowujący ujęcie przedmiotowe stosowane przy wyłączeniu innych czynności ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania. W projektowanym rozporządzeniu zmieniono zapis § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a dotyczący świadczenia „usług przewozów regularnych i nieregularnych pasażerskich w samochodowej komunikacji" poprzez usunięcie wyrazów „regularnych i nieregularnych”. Zmiana ta ma charakter doprecyzowujący. Obecnie wątpliwości interpretacyjne tego przepisu są związane m.in. z brakiem definicji pojęcia „przewozów nieregularnych” zarówno w przepisach z zakresu podatku od towarów i usług jak również w przepisach o transporcie drogowym.

W § 4 ust. 1 pkt 1 lit. m dodano wyrażenie „inne analogowe lub cyfrowe nośniki danych”. Zmiana ta jest związana z postępem technologicznym i stosowaniem w obrocie różnych nośników danych, nie tylko tych wymienionych w obecnie obowiązującym rozporządzeniu.

W § 4 ust. 1 pkt 3 wprowadzono uregulowanie, zgodnie z którym zwolnień z obowiązku ewidencjonowania (podmiotowych, przedmiotowych, podmiotowo-przedmiotowych) nie będą mogli stosować podatnicy, wobec których wcześniej powstał obowiązek ewidencjonowania.

Dodano przepis § 4 ust. 3 doprecyzowujący warunki stosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania podatników wykonujących czynności wymienione w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2. Podatnicy wykonując ww. czynności nie mogą korzystać z innych tytułów zwolnieniowych (tj. zwolnień podmiotowych lub podmiotowo-przedmiotowych określonych w § 2 i 3 rozporządzenia).

W § 5 rozporządzenia zawarto uregulowania określające moment utraty zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania. Generalnie utrzymano zasadę, że podatnik traci prawo do zwolnienia z ewidencjonowania po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym utracił tytuł zwolnieniowy. Utrzymano dotychczas obowiązujące uregulowania dotyczące utraty prawa do zwolnienia dla podatników korzystających ze zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego. Zmodyfikowano natomiast zapis § 3 ust. 3 obecnego rozporządzenia, dla podatników, którzy na skutek utraty prawa do tego zwolnienia musieliby zainstalować ponad 5.000 kas. Zgodnie z proponowaną zmianą skrócono z 2 lat do 1 roku okres zwolnienia dla podatników korzystających ze zwolnienia określonego w § 3 pkt 3, przy jednoczesnym dopuszczeniu zasady ogólnej, wyrażonej w § 5 projektowanego rozporządzania, dotyczącej stopniowego wprowadzania kas po upływie tego okresu. Przepis § 6 rozporządzenia stanowi powielenie treści obecnie obowiązującego § 6 rozporządzenia, z zastrzeżeniem sygnalizowanej powyżej zmiany dla podatników, którzy są obowiązani do wprowadzenia jednorazowo więcej niż 5.000 kas.

Przepis § 7 rozporządzenia zawiera regulacje przejściowe w zakresie stosowania przez podatników zwolnień z obowiązku ewidencjonowania.

Podatnicy, którzy utracili prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przed wejściem w życie projektowanego rozporządzenia, w celu rozpoczęcia ewidencjonowania na kasie rejestrującej stosują terminy określone w obecnie obowiązującym rozporządzeniu.

Ponadto podatnicy, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie w 2012 r. w celu określenia limitu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania w 2013 r., nie stosują do jego wyliczenia proporcji do okresu prowadzenia działalności. Podatników tych obowiązywać będzie limit 20.000 zł w skali całego 2012 r.

Dodatkowo podatnicy, którzy korzystali ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania do dnia wejścia w życie rozporządzenia oraz nie będą mieli prawa do dalszego korzystania z tego zwolnienia na podstawie nowych regulacji zostaną zobligowani do rozpoczęcia ewidencjonowania z dniem 1 marca 2013 r.

Aby zapewnić kontynuację zwolnień zakłada się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem l stycznia 2013 r.

Źródło: www.mf.gov.pl

Projekt rozporządzenia.


Aktualna promocja:
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.