Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie zwolnienia z VAT sprzedaży na rzecz personelu NATO i FRONTEX
26 lipca 2018
Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt (z dnia 13 czerwca 2018 r.) rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2018 r. poz. 736, poz.701).

Konieczność wydania ww. rozporządzenia została podyktowana:

  • wejściem w życie z dniem 8 marca 2017 r. Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie uzupełniającej Protokół dotyczący statusu międzynarodowych dowództw wojskowych ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, podpisanej w Warszawie dnia 9 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1179 i 1180), oraz
  • potrzebą realizacji zobowiązań wynikających z Umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) podpisanej dnia 9 marca 2017 r. regulującej zasady funkcjonowania Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) w Polsce.

Ponieważ umowa z dnia 8 marca 2017 r. zastępuje regulacje już istniejące w stosunku do ww. dowództw wojskowych NATO i organizacji wojskowych NATO, ale również wprowadza nowe rozwiązania, istnieje konieczność dokonania zmian w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień, które obecnie przewiduje odrębne przepisy dla poszczególnych jednostek.

Przypadki i tryb zwolnień od podatku od towarów i usług dotyczyć będą uprawnionych do korzystania ze zwolnień dowództw sojuszniczych oraz uprawnianych członków dowództw sojuszniczych.

Regulacje będą miały bezpośrednio zastosowanie do wszystkich dowództw dyslokowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za wyjątkiem Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 obowiązującego rozporządzenia i zdefiniowanego jako „Kwatera”. Tym samym regulacje dotyczące zwolnień od podatku przysługującego „Kwaterze” pozostały niezmienione.

Zwolnieniu od podatku będzie podlegać:

  • dokonany przez dowództwa sojusznicze dyslokowane na terytorium RP import towarów przeznaczonych do jego wyłącznego użytku oraz towarów przeznaczonych do zaopatrzenia kantyn, mes i stołówek dowództw sojuszniczych,
  • import rzeczy osobistego użytku oraz służących do użytku domowego przez jego międzynarodowy personel. W przypadku importu towarów w postaci rzeczy osobistego użytku i mebli stanowiących własność uprawnionych członków dowództwa sojuszniczego, towary te z wyjątkiem pojazdów prywatnych będą mogły po upływie 3 lat od dnia importu zostać sprzedane, wymienione lub darowane.

W przypadku importu piwa, wina, wyrobów spirytusowych oraz tytoniowych na zaopatrzenie kantyn, mes i stołówek dowództw sojuszniczych, proponowane jest wprowadzenie ograniczenia ilościowego analogicznego jak stosowane obecnie w odniesieniu do istniejących już dowództw sojuszniczych (np. 3. Batalionu Łączności NATO), które określone zostały w załączniku do projektu rozporządzenia.

Projektowane rozporządzenie wprowadza zwolnienie importu towarów, gdy towary będą importowane na rzecz dowództwa sojuszniczego przez jego wykonawców kontraktowych, jeżeli import tych towarów jest niezbędny dla wykonania kontraktu lub w imieniu i na rzecz dowództwa sojuszniczego przez właściwe organy publiczne Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto projektowane rozporządzenie zawiera zwolnienie od podatku VAT dostawy towarów w kantynach, mesach i stołówkach dowództw sojuszniczych dla członków dowództwa sojuszniczego w tym także narodowego (polskiego) personelu oraz członków ich rodzin, w ilościach limitowanych w odniesieniu do wyrobów tytoniowych i alkoholu. Obecnie polski personel nie może dokonywać w kantynach zakupów ze zwolnieniem od podatku.

Zwolnione zostaną również dostawy towarów w postaci posiłków i napojów do spożycia w stołówkach i mesach dla wszystkich osób, bez względu na ich obywatelstwo, które zostaną wpuszczone do obiektów dowództwa sojuszniczego w ilościach limitowanych oraz dostawy towarów o charakterze pamiątkowym ze znakiem dowództwa sojuszniczego lub znakiem związanym z ćwiczeniami lub przedsięwzięciami dowództwa sojuszniczego o wartości nieprzekraczającej 100 PLN.

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów przejściowych. Oznacza to, że do importu towarów oraz do dostawy towarów dokonanych po wejściu w życie projektowanych rozwiązań będą miały zastosowanie nowe regulacje.

Zmiana ww. rozporządzenia podyktowana jest także potrzebą realizacji zobowiązań wynikających z umowy w sprawie siedziby Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej FRONTEX.

Zwolnieniu będzie podlegać import rzeczy osobistego użytku oraz mebli, w tym pojazdów silnikowych, dokonany przez jej uprawniony personel. Towary, które służyły do użytku osobistego w miejscu poprzedniego pobytu uprawnionego personelu, przez okres co najmniej 6 miesięcy przed zmianą miejsca pobytu powinny zostać zaimportowane na terytorium kraju przed upływem 12 miesięcy licząc od pierwszego przyjazdu do kraju osoby, której przysługuje zwolnienie. Towary te nie mogą być sprzedane oddane lub wynajęte przez okres 12 miesięcy licząc od dnia ich importu.

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

źródło: www.rcl.gov.pl

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.