Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Projekt zmiany ustawy o VAT. Zmiany w WDT
28 czerwca 2019
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmiany ustawy o VAT. Projekt z dnia 11 czerwca 2019 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy jest obecnie procedowany na etapie przedparlamentarnym.

Przepisy wynikające z ww. projektu muszą wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Jest to spowodowane zmianą dyrektywy 2006/112 dotyczącej VAT oraz zmianą rozporządzenia wykonawczego 282/2011 dotyczącego dyrektywy VAT.

Oba wskazane wyżej akty prawne, tj.:

  • dyrektywa Rady UE 2018/1910 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej dotyczących opodatkowania handlu między państwami członkowskimi, oraz
  • rozporządzenie wykonawcze Rady UE 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze UE nr 282/2011 w odniesieniu do niektórych zwolnień związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi

wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., co skutkuje koniecznością dostosowania od 1 stycznia przyszłego roku polskich regulacji w zakresie VAT do postanowień noweli dyrektywy.

Należy zaznaczyć, że polskie przepisy dotyczące zmian regulacji w zakresie VAT wynikające z ww. noweli rozporządzenia wykonawczego nie muszą być implementowane, gdyż, jak wszystkie rozporządzenia unijne, to również obowiązuje w całości i stosuje się je bezpośrednio w każdym państwie członkowskim.

Wymienione akty prawne Unii Europejskiej funkcjonują łącznie pod nazwą tzw. pakietu Quick Fixes (szybkie poprawki, zmiany). Oznacza to pakiet zmian naprawczych związanych z podatkiem VAT mających na celu realizację szybkich środków poprawiających system VAT do momentu przyjęcia ostatecznego systemu opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych. Szybkie zmiany obejmują głównie te obszary VAT, które dotyczą transakcji transgranicznych i zostały zidentyfikowane jako utrudniające prowadzenie działalności gospodarczej w handlu transgranicznym.

Zmiany regulacji unijnych, które zaczną obowiązywać od stycznia 2020 r. dotyczą

  • magazynów typu call-off stock (obecnie: magazynów konsygnacyjnych) w handlu transgranicznym,
  • transakcji łańcuchowych, w szczególności określenia podmiotu, który będzie dokonywał nabycia wewnątrzwspólnotowego,
  • dostaw wewnątrzwspólnotowych w zakresie przesłanek materialnych uprawniających do zastosowania stawki 0%, w tym posiadania NIP UE nabywcy, złożenia prawidłowej informacji podsumowującej (VAT-UE), posiadania odpowiednich dokumentów potwierdzających WDT.

Ponadto projekt ustawy ma realizować wytyczne wynikające z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie C-307/16 Stanisław Pieńkowski dotyczącego likwidacji warunku obrotów za poprzedni rok podatkowy, które miały wynosić powyżej 400 000 zł w przypadku sprzedawcy dokonującego samodzielnie zwrotu podatku podróżnym w systemie zwrotu podatku podróżnym (TAX FREE).

Wojciech Zajączkowski

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.