Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Projektowana od 2013 r. zmiana przepisów dotyczących wartości prezentów
7 maja 2012

W obecnym stanie prawnym obowiązującym od 1 kwietnia 2011 r. towarami nieodpłatnie wydawanymi, które nie zostaną opodatkowane są (1) towary przy nabyciu których podatnikowi podatku VAT nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości, bądź nawet w części oraz (2) towary wskazane przez ustawodawcę w art. 7 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, w myśl którego przepisu ust. 2 nie stosuje się (a więc nie trzeba tych towarów opodatkować) do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek.

Prezenty o małej wartości zostały zdefiniowane w ustawie o podatku od towarów i usług w art. 7 ust. 4, zgodnie z którym przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

  1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
  2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Przepis ten umożliwia podatnikowi nieopodatkowanie (a więc i niewystawianie faktury wewnętrznej) prezentów o małej wartości, przy nabyciu których podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, które następnie zostaną wydane nieodpłatnie. Ustawodawca podzielił małe prezenty na dwie grupy. Jedna to prezenty wskazane w art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Dla tej grupy prezentów nie trzeba prowadzić ewidencji podmiotów, którym one są wydawane pod warunkiem, że jednostkowa cena nabycia, bądź jednostkowy koszt wytworzenia prezentu nie przekracza 10 zł netto. Oznacza to, że wartość prezentu (breloczka, długopisu czapeczki, koszulki, torby, itp.) nie może przekroczyć 10,00 zł netto. Jeżeli wartość takiego jednostkowego prezentu przy jego przekazaniu przekracza tę kwotę należy opodatkować całą wartość tego prezentu, a nie nadwyżkę ponad 10,00 zł netto. Dla tej grupy prezentów ustawodawca w obecnym stanie prawnym (2012 r.) jednoznacznie rozstrzygnął, że cena nabycia tych prezentów albo koszt ich wytworzenia (10,00 zł) ma być liczona bez podatku. Ma to być więc kwota netto.

Do drugiej grupy prezentów ustawodawca zaliczył prezenty zdefiniowane w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Dla tej grupy prezentów warunkiem ich nieopodatkowania jest prowadzenie ewidencji osób, którym prezenty te są wydawane. Ewidencja ma umożliwić ustalenie tożsamości tych osób. Wartość tych prezentów przekazywanych jednej osobie w ciągu roku podatkowego (czyli kalendarzowego) nie może przekroczyć 100 zł. Przekroczenie tej wartości przekazywanych prezentów jednej osobie w ciągu roku spowoduje opodatkowanie nie tylko nadwyżki ponad 100 zł, lecz również wartości towarów do wysokości kwoty 100 zł. Spowodować to może powstanie zaległości podatkowej np. w sytuacji, gdy w styczniu wydaliśmy danej osobie towar (prezent) o wartości 80 zł, a w maju tego samego roku tej samej osobie wydaliśmy kolejny prezent o wartości np. 50 zł. Powstanie więc konieczność odprowadzenia podatku VAT nie tylko w rozliczeniu za maj, lecz również w rozliczeniu za styczeń. A skoro za styczeń trzeba będzie dokonać korekty deklaracji podatkowej i uregulować niezapłacony podatek, nastąpi być może konieczność zapłacenia odsetek od zaległości podatkowej za styczeń (z wyjątkiem przypadku, gdy w styczniu mieliśmy nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia). Ustawodawca definiując prezenty określone w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (100 zł) nie wskazuje, czy chodzi mu o kwotę netto, czy też o kwotę brutto. W mojej ocenie skoro ustawodawca wart. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy jednoznacznie wskazuje na kwotę netto, a w art. 7 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy nie wspomina, czy jest to kwota netto, czy też brutto. To należy uznać, że jest to kwota brutto. Bowiem, o ile ustawodawca jest racjonalny – co uznaje się za pewnik, w jednym przepisie wskazuje, że jest to kwota netto, a w drugim na ten temat się nie wypowiada, to oznacza to, że łączna wartość prezentów (100 zł) wskazanych w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług zawiera w sobie kwotę podatku.

Projektowane zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2013 r. powinny rozwiązać problemy z ustaleniem, czy wartość prezentu zawiera w sobie kwotę podatku, czy też wartość prezentu jest kwotą netto.

Ministerstwo Finansów w projekcie ustawy jednoznacznie wskazuje, że zarówno dla prezentów z obowiązkową ewidencją, jak i dla prezentów dla których ewidencji nie trzeba prowadzić wartość prezentu, ich cena zakupu, czy też koszt wytworzenia będą zawierały kwotę podatku. Będą to kwoty brutto w ramach których kwota podatku będzie zawarta. Nie oznacza to jednak, szczególnie dla prezentów do 10 zł, że podatnicy będą musieli przekazywać tańsze prezenty, aby nie zostały one opodatkowane. Ministerstwo Finansów proponuje bowiem podwyższenie wartości tych prezentów z 10 zł netto do 20 zł brutto oraz ze 100 zł (brutto – w mojej ocenie) do 200 zł brutto.

Zmiana ta będzie niewątpliwie korzystna dla podatników, bowiem umożliwi szersze korzystanie z instytucji prezentów przy równoczesnym braku ich opodatkowania (do kwot wskazanych wyżej). Ponadto zmiana kwot prezentów ewidencjonowanych ze 100 zł na 200 zł będzie równocześnie współgrała ze zwolnieniem wynikającym z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – art. 21 ust. 1 pkt 68a, zgodnie z którym wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

Aktualna promocja:
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.