Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Przekazanie alkoholu kontrahentom. Skutki w podatku należnym i naliczonym
7 listopada 2011

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w indywidualnej interpretacji z dnia 11 października 2011 r. Nr IPTPP2/443-303/11-4/AW rozstrzygnął, czy przekazanie kontrahentom alkoholu w formie prezentu (niespełniającego definicji prezentu o małej wartości), w przypadku gdy podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów, stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z pytaniem do organu podatkowego zwrócił się Podatnik, który chcąc nawiązać bądź utrzymać dobre relacje z kontrahentami wręcza im prezenty (przekazuje nieodpłatnie). Wśród prezentów są długopisy, kalendarze, pióra, świąteczne gadżety, ozdobne kosze zawierające kawę, słodycze, alkohol. Część prezentów opatrzonych jest logo firmy, a część jedynie pakowana w firmowe reklamówki, papier z logo firmy.

W związku z powyższym Podatnik zadał następujące pytanie:

Czy odliczenie VAT naliczonego od zakupu alkoholu na zasadach ogólnych (zakup związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, związany w całości ze sprzedażą opodatkowaną), a następnie naliczenie VAT należnego z chwilą przekazania jest działaniem prawidłowym w świetle obowiązujących przepisów podatkowych?

Zdaniem Podatnika, zakup i dalsze nieodpłatne przekazanie alkoholu jest związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (służy nawiązaniu bądź podtrzymaniu dobrych relacji z kontrahentami), a w związku z tym ma prawo do odliczenia VAT naliczonego od zakupu alkoholu (prowadzi wyłącznie sprzedaż opodatkowaną), z jednoczesnym obowiązkiem naliczenia VAT należnego z chwilą przekazania alkoholu kontrahentom.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uznał stanowisko Podatnika za prawidłowe. Dyrektor Izby Skarbowej wskazał, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Należy zaznaczyć, że zgodnie z ogólnymi regułami konstrukcyjnymi VAT odliczeniu może podlegać tylko ten podatek naliczony (ta jego część), który związany jest z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu.

Wątpliwość Podatnika dotyczy prawidłowości odliczania VAT naliczonego od zakupu alkoholu i następnie naliczania VAT należnego z chwilą jego dalszego nieodpłatnego przekazania.

W przedmiotowej sprawie Podatnik przekazuje nieodpłatnie swoim kontrahentom w formie prezentu alkohol, co jak wskazał we wniosku o interpretację, służy nawiązaniu bądź podtrzymaniu dobrych relacji z kontrahentami, a więc można przyjąć, iż przekazanie to związane jest, co prawda pośrednio, z czynnościami opodatkowanymi. Zaznaczyć należy, że ustawodawca nie precyzuje w jakim zakresie i w jaki sposób towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, aby pozwoliło to podatnikowi na odliczenie podatku naliczonego. Związek ten może być bezpośredni lub pośredni. Zatem przy nabyciu przedmiotowego alkoholu Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Odnosząc się natomiast do kwestii opodatkowania nieodpłatnego przekazania alkoholu Organ wskazał, iż dla uznania nieodpłatnej dostawy za odpłatną dostawę towarów, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, muszą być spełnione łącznie dwie przesłanki:

  • podatnik przekazuje lub zużywa nieodpłatnie towary należące do jego przedsiębiorstwa oraz
  • podatnikowi przysługiwało, w całości lub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Zatem przekazanie kontrahentom alkoholu w formie prezentu (niespełniającego definicji prezentu o małej wartości), w przypadku gdy Podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów, stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.