Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Przychody w spółce objętej estońskim CIT
1 lipca 2022
Podatnicy, którzy wybrali na 2022 rok opodatkowanie estońskim CIT muszą analizować zarówno wydatki, które ponoszą z punktu widzenia ich opodatkowania jak również weryfikować wpływy środków pieniężnych, które uzyskują, które kwalifikowane są do przychodów z pasywnych źródeł.

Aby móc wybrać ryczałt od dochodów spółek podatnik jest zobowiązany spełnić warunki określone w przepisach o ryczałcie. Dodatkowo przepisy te wyłączają wprost niektóre kategorie podatników z zakresu podmiotowego tej regulacji. W art. 28j ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT wskazane jest, że spółka nie może osiągać więcej niż 50% wartości przychodów z pasywnych źródeł przychodów, tj. z wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, części odsetkowej raty leasingowej, z poręczeń i gwarancji, z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych.

Zacytowany przepis art. 28j ustawy o CIT w sposób jednoznaczny wymienia konkretne pasywne źródła, zatem osiągnięcie przez spółkę przychodu np. z tytułu umorzenia pożyczki z PFR czy dochodu ze zbycia posiadanej nieruchomości – jeżeli transakcja zostanie zakwalifikowana jako dostawa towaru – nie będzie przychodem o którym mowa w art. 28j ustawy o CIT. Zadatek na poczet nabycia nieruchomości również nie spełnia tych warunków – świadczenie to nie jest wykonywane w związku z prawem do udziału w zysku, ale w związku ze sprzedażą nieruchomości.

Nie będzie nim także zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części, gdyż w ramach transakcji nie dojdzie do zbycia praw, o których mowa w art. 28j ust. 2 ustawy o CIT, których to wartość przekroczy 50% przychodów z działalności osiągniętych w poprzednim roku podatkowym, liczonych z uwzględnieniem kwoty należnego podatku od towarów i usług. Stanowisko potwierdzają organy podatkowe m.in. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w decyzji z dnia 24 czerwca 2022 o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.274.2022.4.AW.

Podobnie spłata przez spółkę kapitału pożyczki na rzecz udziałowca nie wyznaczy po stronie spółki przychodu do opodatkowania z tzw. ukrytych zysków. Jako ukryte zyski rozumie się odsetki, prowizje, wynagrodzenia i opłaty od pożyczki (kredytu) udzielonej przez wspólników podatnikowi opodatkowanemu estońskim CIT (art. 28m ust. 3 pkt 1 CIT). Przy czym, to czy udziałowiec udziela pożyczki jako przedsiębiorca, czy jako osoba fizyczna nie ma znaczenia dla rozliczenia po stronie spółki estońskiego CIT.

Natomiast wypłata wspólnikowi odsetek od pożyczki w spółce z o.o. powoduje powstanie podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek dochodu z ukrytych zysków. Dochód ten powstanie w kwocie odsetek przed potrąceniem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od tych odsetek. Odwrotna sytuacja wystąpi, jeśli spółka udzieliła pożyczek pieniężnych podmiotom powiązanym, ale zostały udzielone przed planowanym wyborem opodatkowania w formie ryczałtu. Udzielone pożyczki nie będą wówczas stanowić dla spółki dochodu z tytułu ukrytych zysków a tym samym nie będą podlegać opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.