Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Refaktury i obowiązek podatkowy w VAT
17 października 2021
Wielu podatników w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ponosi wydatki, które zamierza przenieść na inny podmiot w ramach tzw. refakturowania. Przez refakturowanie można rozumieć przeniesienie kosztów poniesionych na rzecz klienta, którymi jest on następnie obciążany. Pojawiają się wątpliwości co do stawki VAT, momentu powstania obowiązku podatkowego, ewentualnej marży przy tym przeniesieniu kosztów.

Nie istnieje szczególna zasada określenia momentu powstania obowiązku przy refakturowaniu. Obowiązuje tu ogólna zasada, wyrażona w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, w myśl, której obowiązek podatkowy powstaje w dacie wykonania usługi (nie ma tu znaczenia moment wystawienia refaktury). Data ta będzie tożsama z dniem wykonania usługi dla pierwotnego wykonawcy, ponieważ moment wykonania usługi jest jeden - niezależnie od faktu, że usługa jest refakturowana. Oznacza to, że podatnik postępuje tak, jakby sam wykonywał tę usługę. W konsekwencji oznacza to konieczność złożenia korekty JPK za miesiąc wykonania usługi w celu wykazania w tym miesiącu refakturowanej usługi. Refaktura nie musi zawierać określenia „REFAKTURA”- jest to element fakultatywny, Refaktura powinna być wystawiana w terminie, w jakim wystawiane są faktury – ostatecznym terminem jest 15 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonana została usługa. Inne terminy szczególne, o których mowa w art. 106i ustawy o VAT, obowiązują również w przypadku wystawiania refaktur.

Podmiot świadczący (sprzedający) daną usługę nabytą we własnym imieniu, lecz na rzecz osoby trzeciej traktowany jest najpierw jako usługobiorca, a następnie jako usługodawca tej samej usługi. Przeniesienie ciężaru kosztów na inną osobę, nie może być zatem w żaden inny sposób potraktowane niż jako świadczenie usługi w tym samym zakresie. Świadczenie takich usług powinno zostać opodatkowane podatkiem od towarów i usług wg stawki właściwej dla danego rodzaju usług. Istnieje nawet możliwość doliczenia marży do refakturowanej usługi, z możliwością zastosowania tożsamej stawki, co na fakturze pierwotnej, w tym również obniżonej. Kluczowe jest udowodnienie przez podatnika, że odsprzedaje nabytą usługę w stanie niezmienionym, gdyż usługi nabyte nie podlegają żadnemu przetworzeniu lub modyfikacji. (podobne stanowisko m.in. w interpretacji o sygnaturze 0111-KDIB3-1.4012.332.2019.2.KO).

Ustawodawca rozszerzył również prawo do odliczenia podatku VAT przy refakturach, m.in. w ramach pakietu Slim Vat 1. Od stycznia 2021 roku istnieje możliwość odliczenia podatku VAT przy usługach noclegowych, które podlegają refakturowaniu. Trzeba jednak pamiętać o zasadzie odsprzedaży w stanie niezmienionym. Jeśli celem podatnika jest sprzedaż klientowi jednej kompleksowej usługi, w ramach której świadczeniem głównym jest np. usługa szkoleniowa, zaś nabywane usługi noclegowe stanowią jedynie usługi pomocnicze do świadczenia głównego to nie można tu mówić o odprzedaży usługi noclegowej opodatkowanej na podstawie w art. 8 ust. 2a ustawy, a więc według stawki obniżonej.

Organy podatkowe będą miały większe możliwości weryfikacji wystawionych refaktur, w momencie wejścia podatników do systemu podatkowego tzw. Krajowego systemu e-faktur, w którym każda refaktura również będzie musiała być wprowadzona przez podatnika do oprogramowania interfejsowego Ministerstwa Finansów. Przewidywana data rozpoczęcia obowiązkowego stosowania to 1 stycznia 2023 rok, w przyszłym roku tylko chętni podatnicy będą stosować KSF.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.