Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Rejestr podmiotów prowadzących działalność na rzecz spółek lub trustów
20 lutego 2022
Działalność podmiotów zaangażowanych w wymianę walut wirtualnych lub w usługi świadczone na rzecz spółek lub trustów („TCSP” - ang. Trust or Company Service Providers) jest działalnością regulowaną, wymagającą nie tylko uzyskania wpisu w rejestrze prowadzonym przez ministra finansów, ale także wypełniania obowiązków przewidzianych przez Ustawę AML ( tj. ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu).

Obowiązek rejestracji działalności obowiązuje od 31 października 2021 roku, natomiast czas na dostosowanie własnej działalności i złożenie odpowiedniego wniosku upływa 30 kwietnia 2022 r.

Prowadzenie działalności w zakresie TCSP lub walut wirtualnych bez uzyskania wpisu do rejestru będzie obarczone karą pieniężną do 100 000 zł.

Obowiązkowi temu podlegają wszyscy przedsiębiorcy prowadzący tzw. „działalność na rzecz spółek lub trustów”, która polega na świadczeniu usług polegających na:

  • tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  • pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  • zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  • działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej;
  • działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym;

oraz wszyscy przedsiębiorcy prowadzący tzw. „działalność w zakresie walut wirtualnych”, która polega na:

  • wymianie pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi;
  • pośrednictwie w wymianach, o których mowa powyżej;
  • prowadzeniu rachunków zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany.

Wpis do rejestru należy dokonać w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku. Wniosek musi być zgodny ze stanem faktycznym. Do kompletnego wniosku należy dołączyć również oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności na rzecz spółek lub trustów oraz oświadczenie o niekaralności.

Przez usługi objęte ustawą i wymagające wpisu do rejestru należy rozumieć prowadzenie m.in. działalności usługowej związanej z administracyjną obsługą tzw. wirtualnych biur, czy doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, a więc nie chodzi o tradycyjny najem, lecz zapewnienie tzw. wirtualnych biur.

Natomiast osoby fizyczne (m.in. reprezentanci spółek czy osoby kierujące wykonywaniem czynności związanych z prowadzeniem działalności na rzecz spółek lub trustów), są obowiązane posiadać wiedzę lub doświadczenie związane z działalnością na rzecz spółek lub trustów.

Warunek ten uznaje się za spełniony w przypadku:

  1. ukończenia szkolenia lub kursu obejmujących prawne lub praktyczne zagadnienia związane z działalnością na rzecz spółek lub trustów lub
  2. wykonywania, przez okres co najmniej roku, czynności związanych z działalnością na rzecz spółek lub trustów - potwierdzonych odpowiednimi dokumentami.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.