Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Rejestracja do procedury unijnej oraz nieunijnej (OSS) i procedury importu (IOSS)
11 kwietnia 2021
Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat o możliwości zgłaszania się do procedury unijnej oraz nieunijnej OSS i procedury importu IOSS. Ponadto Ministerstwo Finansów opublikowało już druki zgłoszeń właściwe dla tych procedur. Należy jednak zwrócić uwagę, że nie ma jeszcze uchwalonych polskich przepisów, na podstawie których będzie można prowadzić rejestrację do właściwej procedury. Projekt ustawy jest obecnie procedowany przez Ministerstwo Finansów i nie został przesłany do Sejmu. Termin wejścia w życie przepisów to 1 lipca 2021 r. i jest on ustalony przez unijne przepisy dotyczące VAT.

Poniżej pełny komunikat Ministerstwa Finansów:

Informujemy o rejestracji do procedury unijnej oraz nieunijnej OSS i procedury importu IOSS

  • Od 1 kwietnia 2021 roku możesz składać zgłoszenia rejestracyjne do procedury unijnej, nieunijnej oraz procedury importu1.
  • Zgłoszenie będziesz mógł złożyć wyłącznie elektronicznie na podatki.gov.pl.
  • Obecnie trwa proces legislacyjny związany z wprowadzeniem przepisów prawa unijnego (tzw. pakietu VAT e-commerce).

Jeśli złożysz zgłoszenie rejestracyjne to nie będzie to równoznaczne z rejestracją do procedury. Obecnie trwa proces legislacyjny związany z wprowadzeniem przepisów prawa unijnego (tzw. pakietu VAT e-commerce).

Informacje przedkładane w zgłoszeniach składanych na podstawie rozporządzenia 2019/2026 (art. 2 akapit trzeci) będą przetwarzane po zakończeniu procesu legislacyjnego.

Zostaniesz zarejestrowany po spełnieniu warunków, które zostaną określone w przepisach prawa wprowadzających pakiet VAT e-commerce.

VAT e-commerce

Poniżej znajdziesz informacje na temat projektu ustawy wprowadzającej pakiet VAT e- commerce oraz rejestracji do procedury unijnej, nieunijnej oraz importu.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw możesz znaleźć na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt wprowadza tzw. pakiet VAT e-commerce wynikający z przepisów dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość oraz dyrektywy Rady (UE) 2019/1995 zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących sprzedaży towarów na odległość oraz niektórych krajowych dostaw towarów.

Projekt przewiduje rozszerzenie obecnie funkcjonującej szczególnej procedury rozliczania podatku VAT w ramach Małego Punktu Kompleksowej Obsługi (Mini One Stop Shop – MOSS) i powstania Punktu Kompleksowej Obsługi (One Stop Shop – OSS) oraz wprowadzenie Importowego Punktu Kompleksowej Obsługi (Import One Stop Shop – IOSS).

Jeżeli chcesz korzystać z procedury OSS/IOSS jako podatnik lub pośrednik działający na rzecz podatników to zgodnie z art. 2 akapit trzeci rozporządzenia 2019/2026, od 1 kwietnia 2021 roku możesz złożyć zgłoszenie wymagane na podstawie art. 360, 369c lub 369o dyrektywy 2006/112/WE do celów rejestracji w ramach procedur szczególnych.

Rozporządzenie 2019/2026 ma zasięg ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich2.

Jeśli będziesz chciał jako podatnik rozliczać podatek VAT w ramach procedury unijnej, nieunijnej lub importu lub działać w charakterze pośrednika w procedurze importu, będziesz mógł już od 1 kwietnia 2021 roku złożyć/przesłać zgłoszenie rejestracyjne. Zgłoszenie  zostanie udostępnione na podatki.gov.pl.

Jeśli zdecydujesz się złożyć zgłoszenie o zamiarze skorzystania z procedury unijnej, nieunijnej lub importu, lub działać w charakterze pośrednika w procedurze importu, pamiętaj, że faktyczne zakończenie procesu rejestracji tj. potwierdzenie zgłoszenia poprzez dokonanie identyfikacji (w przypadku procedury unijnej) oraz nadanie numeru identyfikacyjnego (w przypadku procedury nieunijnej i procedury importu), będzie możliwe po:

  • wejściu w życie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw,
  • po weryfikacji przez organ podatkowy, czy spełniasz warunki określone w tej ustawie dla podatnika/pośrednika.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw oraz śledzenia procesu legislacyjnego. Umożliwi to wstępną ocenę, czy po złożeniu zgłoszenia informującego o zamiarze skorzystania z procedury unijnej, nieunijnej lub importu, lub działania w charakterze pośrednika w procedurze importu, spełnisz wszystkie warunki do rejestracji jako podatnik/pośrednik.

[1] Art.2 akapit trzeci rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2019/2026 z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do dostaw towarów lub świadczenia usług ułatwianych poprzez użycie interfejsów elektronicznych oraz w odniesieniu do procedur szczególnych dla podatników, którzy świadczą usługi na rzecz osób niebędących podatnikami, prowadzą sprzedaż towarów na odległość i dokonują niektórych krajowych dostaw towarów, (Dz. Urz. L 313 z 4.12.2019 r., str. 14). Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2020/1112 z dnia 20 lipca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/2026 w odniesieniu do dat rozpoczęcia stosowania w związku z pandemią COVID-19 (Dz. Urz. UE L 244 z 29.07.2020, str. 9), rozporządzenie 2019/2026 stosuje się od dnia 1 lipca 2021 r.

[2] Art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. C Nr 326 z 26.10.2012).

źródło: www.mf.gov.pl
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.