Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Rozliczanie rolnika ryczałtowego ze współmałżonkiem
19 sierpnia 2013

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w indywidualnej interpretacji z dnia 30 lipca 2013 r. nr IPTPP4/443-314/13-4/MK rozstrzygnął, czy rolnik ryczałtowy ma obowiązek wspólnie rozliczać się na zasadach ogólnych ze współmałżonkiem rozliczającym się z działalności rolniczej na zasadach ogólnych.

Z pytaniem do organu podatkowego zwróciła się podatnik, który prowadzi gospodarstwo rolne jako rolnik ryczałtowy. Zawarł on związek małżeński z kobietą również prowadzącą gospodarstwo rolne z tym, że małżonka podatnika rozlicza się z podatku VAT na zasadach ogólnych. Obydwa gospodarstwa są oddalone od siebie około 20 km. Małżonka w swoim gospodarstwie zajmuje się przede wszystkim hodowlą zwierząt, podatnik natomiast tylko produkcją roślinną. Małżeństwo nie posiada rozdzielności majątkowej. Po zawarciu związku małżeńskiego gospodarstwa podatnika i małżonki w dalszym ciągu posiadają dwa numery identyfikacyjne gospodarstwa rolnego nadane przez ARiMR. Po zawarciu związku małżeńskiego podatnik wraz z małżonką nie nabył żadnych gruntów rolnych, które mogłyby stanowić wspólną własność małżonków (wspólny majątek).

Podatnik zadał następujące pytanie, czy gospodarstwo rolnika ryczałtowego ze względu na zawarcie związku małżeńskiego rolnika z kobietą (podatnikiem podatku VAT) powinno również przejść na zasady ogólne i wspólnie z małżonką rozliczać swoją działalność z prowadzonego gospodarstwa.

Zdaniem podatnika ponieważ przed zwarciem związku obydwa gospodarstwa stanowiły odrębny majątek obojga małżonków, podatnik w dalszym ciągu może pozostać rolnikiem ryczałtowym.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uznał stanowisko podatnika za prawidłowe. Wskazał, iż zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy, w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1.

Natomiast w myśl art. 15 ust. 5 ustawy, przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do osób fizycznych prowadzących wyłącznie działalność rolniczą w innych niż wymienione w ust. 4 przypadkach.

Przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych – art. 2 pkt 19 ustawy.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 3, rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2.

Zwolnienie rolnika ryczałtowego od podatku ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. Od podatku zwolnieni są tylko rolnicy ryczałtowi i tylko w zakresie wyraźnie wskazanym w przepisie. Świadczenie usług rolniczych oraz dostawa produktów rolnych przez podmioty inne niż rolnicy ryczałtowi podlega opodatkowaniu. Innego rodzaju działalność prowadzona przez rolnika ryczałtowego, nie uprawniająca go do zwolnienia przedmiotowego (np. działalność handlowa, dostawa produktów rolnych innych niż własnej produkcji, dzierżawa, świadczenie usług innych niż rolnicze), co do zasady podlegać będzie opodatkowaniu wg stawek właściwych dla tych czynności.

Stosownie do art. 96 ust. 1 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3, który stanowi, że podmioty wymienione w art. 15, zwolnione od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Z brzmienia art. 96 ust. 2 ustawy wynika, iż w przypadku osób fizycznych, o których mowa w art. 15 ust. 4 i 5, zgłoszenie rejestracyjne może być dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na które będą wystawiane faktury przy zakupie towarów i usług i które będą wystawiały faktury przy sprzedaży produktów rolnych.

Biorąc powyższe stwierdzić należy, iż podatnik oraz małżonka posiadają odrębne gospodarstwa rolne. Gospodarstwa rolne zostały nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego i stanowią osobisty majątek każdego z małżonków, a ponadto małżonkowie nie posiadają gospodarstwa rolnego stanowiącego wspólną własność. Podatnik może zatem nadal korzystać ze zwolnienia jako rolnik ryczałtowy, przy zachowaniu warunków przewidzianych przepisami ustawy o VAT. Prawo do korzystania ze zwolnienia jako rolnik ryczałtowy w przedmiotowej sprawie wynika wyłącznie z faktu, iż podatnik i małżonka nie posiadają wspólnego gospodarstwa rolnego.

Reasumując, podatnik nie ma obowiązku rezygnacji ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 3 ustawy i rozliczania podatku od towarów i usług na zasadach ogólnych wspólnie z małżonką.

Zobacz szkolenia:

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.