Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Rozliczanie VAT od importu towarów
19 lipca 2019
Rada Ministrów w dniu 9 lipca 2019 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, przedłożony przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. Projekt został skierowany do Sejmu.

Jedną z istotniejszych zmian zawartych w tej ustawie jest zmiana w zakresie VAT dotycząca sposobu rozliczania VAT w imporcie towarów. Obecnie prawo do rozliczania VAT w deklaracji podatkowej VAT należnego i naliczonego mają podatnicy stosujący uproszczenie, o którym mowa w art. 166 oraz art. 182 unijnego kodeksu celnego (tj. którzy spełniają warunki procedury uproszczonej i tzw. upoważnieni przedsiębiorcy - AEO), a którego realizacja jest uzależniona od wcześniejszego wydania pozwolenia na stosowanie tych procedur.

Natomiast od 1 lipca 2020 r. możliwość rozliczania VAT w deklaracji podatkowej będą mieli wszyscy podatnicy VAT czynni, którzy przedstawią naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu:

  • zaświadczenia o braku zaległości w podatkach i składkach społecznych
  • potwierdzenie zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego, oraz
  • dokonają zgłoszeń celnych przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych.

Rozliczeniem podatku bezpośrednio w deklaracji podatkowej będzie mógł być objęty cały import towarów, tj. zarówno objęty uproszczeniami celnymi jak i objęty zgłoszeniami celnymi na ogólnych zasadach.

Oznacza to, że podatnicy w celu rozliczenia VAT w deklaracji będą musieli korzystać z przedstawicieli celnych. Jednak z przedstawiciela celnego nie będzie zmuszony korzystać podatnik, który będzie posiadał status upoważnionego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 38 unijnego kodeksu celnego lub będzie posiadał pozwolenie na stosowanie uproszczenia, o którym mowa w art. 166 oraz art. 182 unijnego kodeksu celnego.

Przepisy utrzymują w niezmienionym kształcie odpowiedzialność solidarną przedstawicieli bezpośrednich lub pośrednich, jeżeli działają oni na rzecz podatników nieposiadających statusu AEO lub nieposiadających pozwolenia na procedury uproszczone, o których mowa w art. 166 i art. 182 unijnego kodeksu celnego.

Proponowane przepisy zakładają, że podatnicy rozliczający podatek należny z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji VAT będą wyłączeni z możliwości składania kwartalnych deklaracji VAT. Podatnicy będą mogli składać deklaracje kwartalne nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy następujących po ostatnim miesiącu kwartału, w którym dokonali importu towarów rozliczanego bezpośrednio w deklaracji podatkowej.

Projekt przewiduje wprowadzenie uproszczenia dotyczącego składania zaświadczeń /oświadczeń. Podatnik będzie je składał wyłącznie do naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podatnika, a nie jak obecnie do każdego naczelnika, przed którym dokonywany jest import. Zostanie również zniesiony obowiązek informowania naczelnika urzędu skarbowo-celnego i urzędu skarbowego o rozpoczęciu lub o rezygnacji z korzystania z procedury wskazanej w art. 33a ustawy o VAT.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Jednak omawiane wyżej przepisy dotyczące importu towarów mają zacząć obowiązywać dopiero od 1 lipca 2020 r.

Wojciech Zajączkowski

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.