Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Różnice kursowe przy potrąceniu - ujęcie podatkowe
24 października 2021
W ostatnim kwartale roku podatkowego część podatników dokonuje kompensat i potrąceń wzajemnych rozrachunków. Ma to swoje znaczenie przy rozliczeniach walutowych, gdyż można łatwiej zoptymalizować różnice pojawiające się na kursach walut. Nie tyko zapłata gotówkowa czy za pośrednictwem rachunku bankowego stanowi zapłatę skutkującą powstaniem różnic kursowych - taką zapłatą jest także wzajemne potrącenie wierzytelności między kontrahentami.

Potrącenie wierzytelności jest jedną z form wygaśnięcia zobowiązania w wyniku wykonania świadczenia poprzez umorzenie wzajemnych wierzytelności między stronami. Wygaśnięcie zobowiązania przez potrącenie (kompensata wierzytelności), następuje wówczas, gdy jedna strona jest w stosunku do drugiej dłużnikiem i jednocześnie wierzycielem, tj. ma zarówno wierzytelności, jak i zobowiązania względem drugiej strony. Potrącenie, pomimo, iż dotyczy zobowiązań do świadczeń tego samego rodzaju (z reguły pieniężnych), prowadzi do zaliczenia jednej wierzytelności na poczet drugiej. Dochodzi w ten sposób do zaspokojenia wierzyciela i osiągnięcia tym samym celu zobowiązania. Choć przepisy tego nie wymagają, dla celów dowodowych najlepiej złożyć takie oświadczenie o potrąceniu w formie pisemnej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, w piśmie z 7.5.2021 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.107.2021.2.ANK), stwierdził: „(…) w przypadku kompensaty wierzytelności wyrażonej w walucie obcej dokonanej ze zobowiązaniem wyrażonym w PLN lub w innej walucie obcej do przeliczenia wartości wierzytelności (zobowiązania) w dniu jej uregulowania w formie kompensaty należy przyjąć kurs umowny określony w umowie kompensaty jeżeli jest on ustalony, jako kurs faktycznie zastosowany. Jeżeli umowa takiego kursu nie określa wówczas stosujemy kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania kompensaty. (…)”.  Dla celów podatkowych używamy zatem kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Otrzymaną wartość porównujemy z wartością obliczoną po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień kompensaty. Jeżeli druga wartość jest wyższa, powstaje ujemna różnica kursowa, a w przeciwnym razie mamy do czynienia z dodatnią różnicą kursową.

Podobnie możemy zastosować potrącenie przy rozliczeniach pożyczki. Jeśli wartość pożyczki zaciągniętej w obcej walucie w dniu spłaty jest wyższa niż w momencie jej zaciągnięcia, to powstają ujemne różnice kursowe, które będą stanowić koszt uzyskania przychodu po stronie podatnika. Za moment powstania różnic kursowych uważa się dzień spłaty pożyczki, a w tym przypadku - dzień podpisania porozumienia w przedmiocie potrącenia wzajemnych wierzytelności stron. (interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 16 czerwca 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.98.2020.2.NL).

Należy pamiętać, że nie są uznawane za różnice kursowe dla celów podatkowych różnice wynikające z kursów walut, jeśli np. zobowiązanie czy należność wyrażone są w walucie obcej a sama zapłata (w jakiejkolwiek formie - również potrącenia) następuje w złotówkach lub odwrotnie - zobowiązanie bądź należność wyrażone są w złotówkach a zapłata dokonywana jest w walucie obcej. Opisane kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań będą prowadziły do powstania różnic kursowych określonych w podatku dochodowym od osób prawnych w sytuacji, gdy należności i zobowiązania wyrażone są w walucie obcej.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.