Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Rozporządzenie w sprawie zawiadomienia ZAW-NR
9 stycznia 2020
W Dzienniku Ustaw z dnia 30 grudnia 2019 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2019, poz. 2530).

W świetle art. 117ba dodanego od 1 stycznia 2020 r. do ustawy Ordynacja podatkowa przez art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1018 z późn. zm.) oraz art. 2 i art. 3 ww. ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. podatnicy podatków VAT, PIT i CIT nie będą ponosić negatywnych konsekwencji zlecenia od dnia 1 stycznia 2020 r. przelewu na rachunek bankowy kontrahenta, który nie figuruje w wykazie podatników (tzw. białej liście).

Warunkiem braku odpowiedzialności w ww. podatkach za dokonanie przelewu na niewłaściwe konto będzie złożenie, w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu, zawiadomienia do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury – art. 117ba § 3 ustawy Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z treścią art. 117ba § 5 ustawy Ordynacja podatkowa minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, wzór zawiadomienia, o którym mowa w § 3, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego jego wypełnienia, uwzględniając konieczność uproszczenia i usprawnienia procesu składania zawiadomień.

Minister Finansów korzystając z ww. delegacji ustawowej wydał rozporządzenie określające wzór tego zawiadomienia.

Wzór zawiadomienia ZAW-NR o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, uwzględnia niezbędne elementy zawiadomienia wskazane w art. 117ba § 4 ustawy Ordynacja podatkowa.

Zawiadomienie składać będą podatnicy dokonujący zapłaty należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Termin złożenia zawiadomienia ZAW-NR wynosi trzy dni od dnia zlecenia przelewu. Zawiadomienie należy złożyć, zgodnie z art. 117ba § 3 Ordynacji podatkowej, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury.

Należy jednak zauważyć, że w Objaśnieniach podatkowych z dnia 20 grudnia 2019 r. „Wykaz podatników VAT” Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że:

„W przypadku wysłania zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek spoza Wykazu podatnik nie będzie obowiązany dokonywać ponownie takiego zawiadomienia w sytuacji, gdyby kolejna wpłata została dokonana na ten sam rachunek spoza Wykazu, o którym podatnik już raz poinformował organy składając stosowne zawiadomienie. Wystarczające będzie dokonanie jednorazowego zgłoszenia takiego rachunku do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.”

Powyższe nie wynika ani z przepisów ww. rozporządzenia, ani też z art. 117ba Ordynacji podatkowej, który nakazuje każdorazowo (przy każdym przelewie na rachunek, którego nie ma w wykazie) informować właściwy urząd skarbowy o zleceniu przelewu na niewłaściwy rachunek bankowy. Niewątpliwie Minister Finansów przekroczył w ten sposób swoje uprawnienia.

Zawiadomienie ZAW-NR może być składane do właściwego organu w postaci papierowej, jak też w formie dokumentu elektronicznego.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Wojciech Zajączkowski
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.