Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Składki członkowskie a koszty uzyskania przychodu
18 marca 2022
Specyfika niektórych branż, w których działają przedsiębiorcy, intensyfikuje kontakty i wymianę informacji, co w konsekwencji prowadzi do tworzenia zrzeszających organizacji. Co do zasady, składki członkowskie, które podatnik ponosi na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa (a więc taka, która zależy od woli podatnika) nie można uznać za koszty uzyskania przychodów. Jest to reguła. Jednak od tej reguły ustawodawca przewidział dwa wyjątki. Polegają one na tym, że odstępuje się od zasady generalnej i po spełnieniu szczegółowo określonych przesłanek, tj. poprzez ścisłe ich zastosowanie - można zaliczyć określone składki na rzecz organizacji, do których podatnik należy w sposób dobrowolny - do kosztów uzyskania przychodów.

Jednym z wyjątków od zasady niezaliczania do kosztów uzyskania przychodów składek w organizacjach, w których członkostwo jest fakultatywne, są składki na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw. Aby więc wydatek na opłacenie przedmiotowych składek na rzecz organizacji zrzeszającej przedsiębiorców/pracodawców mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, organizacja ta działać musi na podstawie odrębnej ustawy (właściwej ze względu na wskazaną w przepisie cechę przynależności do danej kategorii).

Organizacjami są zasadniczo te z nich, które ze swej natury mogą zrzeszać tylko przedsiębiorców i pracodawców, jak np. organizacje przewidziane w ustawie o rzemiośle, ustawie o izbach gospodarczych, ustawie o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców, czy też inne ustawy w tym międzynarodowe regulujące wyłącznie działalność organizacji przedsiębiorców i pracodawców. Obowiązkowe jest m.in. członkostwo lekarzy w izbach lekarskich, pielęgniarek i położnych w izbach pielęgniarek i położnych, farmaceutów w izbach aptekarskich, adwokatów, aplikantów adwokackich, radców prawnych, aplikantów radcowskich, notariuszy, doradców podatkowych, architektów czy inżynierów budownictwa, w odpowiednich organizacjach samorządu zawodowego.

Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 37 ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, z wyjątkiem:

  • składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej, z tym, że górną granicę składki określi minister właściwy do spraw finansów publicznych w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Spółdzielczej,
  • składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw - do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,25% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Oznacza to, że podatnik nie jest uprawniony do zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych składek członkowskich z tytułu uczestnictwa przykładowo w branżowych organizacjach z siedzibą na terytorium innych krajów UE,  działających na podstawie kodeksu spółek i stowarzyszeń obowiązujących w danym kraju, w ramach limitu dla składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, gdyż akty prawne na podstawie których działają ww. organizacje nie wypełniają zasady określonej w art. 16 ust. 1 pkt 37 lit. c ustawy o CIT, warunkującej możliwość skorzystania z wyjątku określonego w tym przepisie.

Członkostwo w takich organizacjach można oceniać w aspekcie możliwości osiągnięcia z tego tytułu przez podatnika przychodów, czy też zachowania lub zabezpieczenia ich źródła, jednak jednoznaczne postanowienia cytowanego przepisu przesądzają, że poniesione z tego tytułu składki nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.