Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia lokalne
Split Payment, Biała Lista Rachunków Bankowych, pakiet zmian uszczelniających oraz nowa matryca stawek VAT
- nowe obowiązki i zagrożenia dla Podatników
 6 marca 2020

Szanowni Państwo, zapraszamy na szkolenie, które ma na celu przekazanie istotnych informacji o zmianach w podatku VAT, które obowiązują od września 2019 roku oraz te, który zaczną obowiązywać od stycznia i kwietnia 2020 roku, jak również wynikających z nich modyfikacji w rozliczeniu podatku dochodowego. Część zmian została już uchwalona, kolejne są na finiszu legislacji, a ich uchwalenie planowane jest jeszcze w 2019 roku.

Szkolenie ma na celu przede wszystkim przygotowanie Państwa do nadchodzących zmian, tym bardziej, że często będą one wymagały poniesienia dodatkowych wydatków oraz przeprowadzenia modyfikacji techniczno-organizacyjnych, tak aby sprostać nowym zasadom rozliczania podatku VAT, w szczególności płatności na rachunki bankowe ujawnione w rejestrze podatników VAT czynnych oraz zidentyfikowanie faktur objętych obowiązkiem zapłaty przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności. Przede wszystkim chodzi o przygotowanie się na:

 • funkcjonowanie obowiązkowego Split Payment – prace legislacyjne na ukończeniu – planowane wejście w życie w listopadzie 2019,
 • płatności na rachunki bankowe aktywne w Rejestrze Podatników VAT Czynnych – ustawa uchwalona oraz ogłoszona - wchodzi w życie od września 2019 r.,
 • nową matrycę stawek VAT i zasady ustalania właściwych stawek VAT dla towarów i usług - ustawa uchwalona przez Sejm – przewidywane wejście w życie 1 kwietnia 2020 r.
 • wystawiania oraz wykazywania faktur do paragonów oraz pakiet zmian w ustawie o VAT – ustawa uchwalona przez Sejm – uchwalone wejście w życie 1 stycznia 2020 r.,
 • dostosowanie do składania nowej deklaracji JPK_VDEK – ustawa uchwalona przez Sejm – przewidywane wejście w życie 1 kwietnia 2020 r.
 • pakiet zmian w ustawie o VAT, w tym zmiana definicji „pierwszego zasiedlenia” – ustawa uchwalona przez Sejm – przewidywane wejście w życie 1 września 2019 r.

W związku z faktem, iż zmiany są procedowane i uchwalane w kilku równoległych procesach legislacyjnych, przedstawimy Państwu harmonogram planowanych zmian oraz poinformujemy, które zmiany już obowiązują od września 2019, a które z wejdą w życie od listopada 2019 r., a które od stycznia i kwietnia roku 2020.

Istotną zmianą jest obowiązek stosowania tzw. „białej listy rachunków bankowych”. Podatnicy nabędą tu nie tylko nowe możliwości weryfikacji kontrahentów, ale również zostaną na nich nałożone nowe obowiązki, a także swoiste kary za brak ich przestrzegania.

Warto również zwrócić uwagę na wprowadzenie nowej matrycy w zakresie stawek VAT. W tym zakresie należy przygotować się już znacznie wcześniej poprzez zweryfikowanie stawek VAT stosowanych przez danego podatnika pod kątem ich ewentualnej zmiany wraz ze zmianą ww. regulacji. Stawka podatku VAT ma bowiem bezpośrednie przełożenie na cenę, a w przypadku jej błędnego ustalenia i stosowania ekonomiczne konsekwencje po stronie podatnika mogą być niezwykle dotkliwe, a co gorsza nieodwracalne.

Nasi Eksperci udzielą Państwu odpowiedzi na pytania związane z blokami tematycznymi objętymi programem szkolenia.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. ZMIANY W PODATKU VAT

1. Obowiązkowa podzielona płatność za niektóre towary i usługi od 1 listopada 2019 r.:

a) czy obowiązkowa podzielona płatność zastąpi w całości odwrotne obciążenie oraz solidarną odpowiedzialność przy nabyciu niektórych towarów i usług?,

b) jakie towary i usługi będą objęte obowiązkową podzielona płatnością?

c) jak dodatkowe adnotacje będą zawierać faktury przy dostawie towarów i usług objętych obowiązkową podzieloną płatnością?

d) czy będzie limit kwotowy transakcji wymagający zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności?

f) jakie będą skutki podatkowe w podatku VAT oraz w podatkach PIT i CIT nie zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności?

g) jakie będą sankcje karne skarbowe nie zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności?,

h) czy przy obowiązkowej podzielonej płatności będzie można zapłacić za więcej niż jedną fakturę?

i) jakie inne tytuły podatkowe, oprócz podatku VAT będzie można zapłacić z Rachunku VAT?

j) z tytułu jakich innych podatków urząd skarbowy będzie mógł dokonać zajęcia Rachunku VAT?

k) jakie inne zmiany dotyczące podzielonej płatności wprowadza się od 1 listopada 2019 r. przy okazji zmiany ustawy o VAT od 1 listopada 2019 r.?

l) przepisy przejściowe – jakie są daty graniczne transakcji objętych dotychczasowym odwrotnym obciążeniem oraz od kiedy skutki braku zapłaty obowiązkową podzieloną płatnością będą dotyczyć podatków PIT i CIT?. 

2. Centralny Rejestr Podatników VAT czynnych (CRP VAT) - „Biała Lista Rachunków Bankowych” od 1 września 2019 r. – wpływ na rozliczenie VAT, PIT i CIT

a) jaki zakres danych będzie zawarty w CRP VAT? – czy ułatwieni weryfikację kontrahentów?,

b) jak będzie ustawowa częstotliwość aktualizacji CRP VAT?,

c) „Biała Lista Rachunków Bankowych” - informacje o rachunkach bankowych kontrahentów – jakie będą skutki w podatku VAT, PIT i CIT w przypadku zapłaty na nie ujawnione w CRP VAT?

d) zapłata na rachunki bankowe nie ujawnione w CRP VAT a obowiązkowy split payment?,

e) czy będzie możliwość uniknięcia skutków podatkowych pomimo zapłaty na rachunek bankowy nieaktywny w CRP VAT?

f) czy nastąpi automatyczna weryfikacja rachunku bankowego kontrahenta z danymi w CRP VAT?

g) czy powstanie Centralny Rejestr Faktur?

3. Odliczenie od podatnika VAT nieczynnego – w jakich sytuacjach jest to możliwe?

a) orzecznictwo TSUE w zakresie możliwości odliczenia VAT przy zakupie od podatnika nie posiadającego statusu VAT czynnego,

b) czy zawsze należy złożyć korektę lub pozbawiać się prawa do odliczenia przy zakupie od podatnika VAT nie posiadającego statusu VAT czynnego?,

c) jakie nowe możliwości ma podatnika by sprawdzić rzetelność kontrahenta?

d) czy możliwe jest uzyskanie informacji od Urzędu Skarbowego czy kontrahent wykazał wystawione faktury w JPK_VAT?

II. ZMIANY W PODATKU VAT OD 2019 i 2020 r.

1. Zasady prowadzenia rejestrów dla podatku VAT planowane od kwietnia 2020 r. - JPK_VDEK – zintegrowana deklaracja VAT-7 (VAT-7K) oraz ewidencja VAT (JPK_VAT)

a) nowy obowiązek składania deklaracji wraz ewidencją VAT od kwietnia 2020 r. (JPK_VDEK),

b) likwidacja klasycznych deklaracji VAT-7 i VAT-7K oraz informacji VAT-27 i VAT-ZD,

c) jakie nowe informacje będą przekazywane w JPK_VDEK?

d) czy wszyscy podatnicy będą musieli jednocześnie rozpocząć składanie JPK_VDEK, czy dla niektórych podmiotów będą przepisy przejściowe?

e) jakie będą nowe zasady ujmowania faktur do paragonów?

f) nowe obowiązku informacyjne nakładane na podmioty posiadające kasy fiskalne,

g) kiedy będzie nakładana nowa kara pieniężna za błędy w JPK_VAT?

h) nowe sankcje za złożenie nierzetelnej lub wadliwej deklaracji JPK_VDEK – w jaki sposób uniknąć sankcji?

i) czy ostatecznie zostanie utworzony Centralny Rejestr Faktur?

2. Duży pakiet zmian w ustawie o VAT 2019/2020 r.

2.1. Nowe zasady wystawiania faktur od stycznia 2020 r.

a) w jakich sytuacjach nie będzie można wystawić i uzyskać faktury do paragonu?

b) czy nowe restrykcje będą dotyczyć wszystkich faktur wystawianych do paragonów?

c) czy nowe zasady wystawiania faktur będą również dotyczyć faktur wystawianych do paragonów dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?

d) brak możliwości wprowadzenia numeru NIP nabywcy, a fiskalizacja i obowiązek wystawienia faktury od stycznia 2020 r.,

e) sankcje za niedozwolone wstawienie faktury do paragonu od 1 stycznia 2020 r.

f) czy będą jakieś sankcje od 1 stycznia 2020 r. za odliczenie podatku naliczonego z faktury wystawionej do paragonu w sposób niedozwolony?

2.2. Pierwsze zasiedlenie budynków i budowli od września 2019 r. – zmiana definicji istotnie wpływająca na opodatkowanie sprzedaży nieruchomości zabudowanych oraz lokali – zmiana podyktowana orzeczeniem TSUE

a) zasady stosowania zwolnienia VAT przy sprzedaży nieruchomości zabudowanych – kluczowe znaczenie definicji pierwszego zasiedlenia,

b) znaczna wartość transakcji sprzedaży nieruchomości zabudowanych, a tym samym znaczne ryzyko podatkowe po stronie dostawcy i nabywcy,

c) brak definicji pierwszego zasiedlenia w ustawie o VAT po wyroku TSUE – jak opodatkować sprzedaż nieruchomości zabudowanych w związku z wyrokiem TSUE?

d) opodatkowanie nieruchomości zabudowanych w interpretacjach organów podatkowych po wyroku TSUE,

e) zakup nieruchomości zabudowanej a zwolnienie z VAT – korzystna zmiana dla nabywców,

f) modyfikacja zasad zwolnienia dla opodatkowania nieruchomości zabudowanych zakupionych bez możliwości odliczenia VAT,

g) kiedy sprzedaż nieruchomości zabudowanej jest dostawą Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa niepodlegającą opodatkowaniu VAT – najnowsze wyjaśnienia podatkowe opublikowane przez Ministerstwo Finansów - Opodatkowanie lub zwolnienie przy sprzedaży nieruchomości zabudowanych (budynków, budowli, lokali) po orzeczeniu TSUE.

2.3. Nowe zasady wykreślania z rejestru podatników VAT czynnych i przywracania statusu podatnika VAT czynnego od września 2019 r.:

a) nowe zasady wykreślania podatników z rejestru VAT czynnych,

b) kiedy ponowna rejestracja będzie dokonywana z urzędu, kiedy będzie wymagać złożenia wniosku, a kiedy ponownego VAT-R – znaczne zmiany w stosunku do zasad dotychczasowych,

c) w jakich sytuacjach można odliczyć VAT przy zakupie od podatnika VAT „nieczynnego”?

d) możliwości zebrania informacji o kontrahencie na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej wprowadzonych od 2018 r. – możliwości uzyskania zaświadczenia o „podatkowej uczciwości kontrahenta”.

2.4.  Nowe możliwości wystawiania i odliczania faktur RR od września 2019 r.

a) jakie ułatwienia zostaną wprowadzone przy zakupach dokonywanych od rolników ryczałtowych?

2.5. Nowe towary i usługi których dostawa i świadczenie nie daje możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego VAT do 200 000 zł od września 2019 r.

a) jakie dostawy towarów będą powodować konieczność zapłaty VAT przy pierwszej czynności?

b) które świadczenie usług będzie powodować konieczność zapłaty VAT przy pierwszej czynności?

2.6. Doprecyzowanie zasad uzyskania zwrotu VAT w 25 dni od września 2019 r.

a) jakie dokumenty oraz w jakim terminie będzie trzeba złożyć, żeby uzyskać przyspieszony zwrot podatku VAT?

2.7. Możliwość obniżenia wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15% od września 2019 r.

a) w jakich sytuacjach będzie możliwość obniżenia sankcji podatkowej z 30% do 15%?

III. Nowa matryca stawek VAT:

a) Na jakiej podstawie towary i usługi będą kwalifikowane  2020 r.,

b) PKWiU, a nomenklatura scalona – w jakich sytuacjach będą decydowały o stawce VAT?

c) towary i usługi na które zmieniają się stawki podatkowe,

d) Wiążąca Informacja Stawkowa:

 • czym będzie?
 • do czego ma służyć?
 • na jakich zasadach można złożyć wniosek o wydanie WIS?
 • zasady wydania WIS.

Cena szkolenia obejmuje:

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: VAT
Data szkolenia: 6 marca 2020
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Nysa,
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 540,00 zł netto (664,20 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
540,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Michał Gabrysiak

Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w spółce doradztwa podatkowego Tax Support Center Sp. z o.o. Wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4), a także kierownik działu podatków Grupy PPG. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa podatkowego na wszelkich płaszczyznach biznesu. Wieloletni i doświadczony wykładowca oraz trener wielu renomowanych firm. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, wszelkich kwestiach dotyczących cen transferowych, a także różnorakich przekształceniach i reorganizacjach wewnątrz grup kapitałowych.

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.