Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu - ulgi podatkowe 2022
5 listopada 2021
Polski Ład został przegłosowany w Sejmie i wejdzie w życie od stycznia 2022 roku, a z nim szereg nowych ulg dla przedsiębiorców, w ramach tzw. działalności sponsoringowej. Działania CSR (ang. Corporate Social Responsibility - CSR) funkcjonują w wielu krajach rozwiniętych i polegają na wspieraniu lokalnych instytucji i osób, współpracy z regionalnymi organizacjami, programów dla dzieci i młodzieży, działań ekologicznych, a także inwestycyjnych (np. budowanie dróg). Dotychczas w polskich przepisach podatkowych nie było wielu zachęt do pomocy lokalnej, teraz ma się to zmienić.

W ramach nowych ulg podatkowych, przedsiębiorca jako sponsor, ponosząc koszty na klub sportowy lub wspierając kulturę i naukę, może te koszty podwójnie wykorzystać podatkowo: wyliczając sobie podstawę podatkową (przychody minus koszty), odejmując 50 proc. takich kosztów od już wyliczonej podstawy opodatkowania, czyli 150 proc. kosztów na sport/kulturę/szkolnictwo wyższe i naukę. Odliczeniu będą podlegać koszty, które nie zostały podatnikowi zwrócone w jakikolwiek sposób. Ulga będzie odliczana w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty.

W przypadku ulgi na działalność sportową odliczeniu będą podlegać koszty poniesione na finansowanie klubu sportowego (np. na zakup sprzętu sportowego), stypendium sportowego czy imprezy sportowej, która nie jest masową imprezą sportową.

Z kolei ulga na działalność kulturalną umożliwia odliczenie kosztów poniesionych na tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury. Odliczeniu będą podlegały koszty poniesione na rzecz instytucji kultury wpisanych do rejestru, a także na finansowanie działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne.

W przypadku ulgi na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę odliczeniu będą podlegać m.in. koszty poniesione na stypendia dla studenta za wyniki w nauce, stypendia naukowe dla doktorantów, koszty opłat związanych z kształceniem zatrudnionego pracownika na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia, koszty wynagrodzeń studentów na praktykach w zakładach pracy. Niektóre koszty, np. dotyczące wynagrodzeń studentów na praktykach w zakładach pracy, będą podlegać odliczeniu, jeżeli będą realizowane na podstawie umowy zawartej przez podatnika z uczelnią.

Z ulgi dla tzw. mecenasów sportu, kultury i nauki skorzystać będą mogli zarówno przedsiębiorcy płacący PIT według skali, jak i liniowy. A także podmioty rozliczające podatek CIT (uzyskujące inne przychody niż z zysków kapitałowych). Nowego odliczenia podatnicy dokonają w zeznaniu rocznym za 2022 rok. Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać, że wydatki poniesione na sponsoring można rozliczyć w podatkowych kosztach wtedy, gdy jest to forma reklamy firmy. Sponsor musi więc być promowany przez sponsorowanego.

Nadal w ustawach o podatkach dochodowych pozostaną dotychczasowe ulgi związane z przekazywaniem darowizn. Ustawodawca rozszerza ulgi, nie tylko związane z sponsoringiem, ale również z robotyzacją, innowacyjnymi pracownikami, o czym będziemy pisać podczas wdrażania Polskiego Ładu na przełomie roku.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.