Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Ochrona środowiska, Gospodarka odpadami
Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami w BDO - warsztaty z poprawnego wypełniania sprawozdania w BDO

Od 1 stycznia 2020 r. rozpoczęła się obowiązkowa ewidencja odpadów w BDO (Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami).

Oznacza to, że Karty Przekazania Odpadów i Karty Ewidencji powinny być tworzone i zapisywane w BDO. Ilości odpadów wytworzonych i przekazanych znajdujących się w Kartach Ewidencji Odpadów należy przedłożyć odpowiedniemu Marszałkowi Województwa ze względu na miejsce wytwarzania odpadów.

Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami za rok 2021 należy złożyć do 15 marca 2022 r. elektronicznie w BDO.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu, które przybliży tematykę związaną z gospodarką odpadami w firmie, przedstawi zasady prowadzenia elektronicznej ewidencji odpadów i pomoże w wypełnieniu Rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.

Podmioty, które są zobowiązane do złożenia w/w sprawozdania to między innymi:

I. WYTWÓRCY odpadów zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów:

 • każdy, którego działalność lub zamieszkiwanie powoduje powstanie odpadów (Pierwotny wytwórca odpadów),
 • każdy, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów (Wtórny wytwórca odpadów),
 • świadczący usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontów obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw (chyba, że umowa o świadczenie usług stanowi inaczej).

II. Prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych w zakresie zbierania odpadów lub przetwarzania odpadów.

III. Podmioty prowadzące działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów ze zwałowiska odpadów na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

IV. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej posiadające odpady.

V. Wytwórcy odpadów prowadzący tzw. uproszczoną ewidencję odpadów, wyłącznie z zastosowaniem KPO.

Szkolenie kierowane jest głównie dla WYTWÓRCÓW odpadów, których działalność powoduje powstawanie odpadów - pierwotny i wtórny wytwórca odpadów, dla podmiotów świadczących usługi w zakresie rozbiórki, budowy, konserwacji, sprzątania. Szkolenie dedykowane jest również jednostką organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej a posiadającym odpady i wytwórcom prowadzącym uproszczoną ewidencję odpadów.

Celem szkolenia jest przedstawienie w formie warsztatu sposobu prawidłowego sporządzenia Rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami w BDO .

Prowadzący:
Zofia Klaszyńska

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego w firmach z 12-letnim stażem. Doświadczony expert w weryfikacji obowiązków i wymagań prawnych dla Podmiotów korzystających ze środowiska w obszarach: emisja gazów i pyłów do atmosfery, gospodarki wodno-ściekowej, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii, wpisu do baz: KOBIZE, CRO, BDO. Od wielu lat związany zawodowo z branżą odpadów produkcyjnych, przemysłowych niebezpiecznych. Pełnomocnik ds. systemu zarządzania środowiskiem, Weryfikator systemu EMAS, Specjalista ds. odpadów niebezpiecznych. Doradca i konsultant Prawa Ochrony Środowiska. Prowadząc własną firmę konsultingową na co dzień spotyka się z przedsiębiorcami, którym poprzez audyty, szkolenia i udział w kontrolach pomaga w spełnianiu wszystkich aktualnych wymogów ochrony środowiska.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

21 października 2022

09.30 - 14.30

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zasady gospodarki odpadami w firmie.

2. Ewidencja odpadowa w BDO - źródło danych do sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami:

 • Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów/zwolnienia z ewidencji odpadów.
 • Zasada prowadzenia pełnej ewidencja odpadów -  Karta Przekazania Odpadów i Karta Ewidencji Odpadów.
 • Ewidencja uproszczona - Karta Przekazania Odpadów,
 • Ewidencja odpadów wytworzonych w wyniku świadczenia usług/Prowadzenia działalności w zakresie obiektu liniowego, o którym mowa w art. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332, z późn. zm.), działalność w zakresie usług, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

3. Moduł sprawozdawczości w BDO - Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami:

Charakterystyka:

Działu I Dane identyfikujące podmiot sporządzający sprawozdanie oraz zakres przekazywanych danych (m.in. sposób gospodarowania odpadami: wytwarzanie, zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie)

Działu XI Informacja o wytworzonych odpadach (odpady wytworzone w instalacji i pozna instalacją - zasada przypisywania odpadów) - Tabela 1. Informacja o wytworzonych odpadach.

Działu XII Informacja o zebranych odpadach - Tabela 1. Informacja o zebranych odpadach.

Działu XIII Informacja o odpadach poddanych odzyskowi w tym recyklingowi lub unieszkodliwieniu - Tabela 5. Informacja o odpadach przekazanych w celu ich wykorzystania osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami na ich własne potrzeby.

4. Zasada przesłania Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami poprzez BDO:

 • Omówienie poszczególnych statusów sprawozdania.
 • Składanie sprawozdania na podstawie Pełnomocnictwa/bez Pełnomocnictwa - przedstawienie przykładowego wzoru dokumentu pełnomocnictwa.
 • UPO - Urzędowe Poświadczenie Odbioru/Korekta sprawozdania.
Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.