Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Ekologia i ochrona środowiska
SPRAWOZDAWCZOŚĆ 2023 - Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami w BDO za rok 2022. Warsztaty

Według Ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, każdy Podmiot, który produkuje opakowanie, wprowadza produkt w opakowaniu na rynek Polski, bądź importuje puste opakowanie bądź produkt w opakowaniu - staje się według ustawy „Wprowadzającym” opakowanie na rynek Polski. W związku z tym podlega pod obowiązek: ewidencjonowania opakowań, sporządzania sprawozdania w BDO i uiszczenia opłaty produktowej/recyklingowej.

Już od 01 stycznia 2020 r. Sprawozdania o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi składa się corocznie - do 15 marca roku następującym po roku sprawozdawczym w BDO.

Sprawozdawczość 2023 będzie obejmować nowy wzór sprawozdania dla wnoszenia opłaty recyklingowej za rok 2022 za torby z tworzywa sztucznego.

W programie szkolenia znajdą się najnowsze wytyczne przepisów SUP - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z 5 czerwca 2019 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.

Szkolnie ma na celu przedstawić i usystematyzować wiedzę ww. temacie.

Podmioty, które są zobowiązane do złożenia w/w sprawozdania to między innymi:

Producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań z papieru lub tektury, tworzyw sztucznych, szkła, drewna,

Przedsiębiorstwa wprowadzające do obrotu produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach takie jak: piekarnie, cukiernie, mleczarnie, wytwórnie napojów i wody mineralnej, producenci kosmetyków, huty szkła, zakłady produkcyjne pakujące swoje wyroby, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy towarów w opakowaniach, eksporterzy towarów w opakowaniach i wiele innych, 

Prowadzący sklep lub hurtownie, w której klienci pakują zakupy w reklamówki, objęte opłatą recyklingową,

Wprowadzający na rynek krajowy produkty tj. oleje, opony, preparaty smarowe (np. importer, producent opon) lub towary je zawierające (np. podmioty zajmujące się wewnątrzwspólnotowym nabyciem lub importem pojazdów, maszyn), o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o  obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (nie dotyczy podmiotów, które nabywają opony, oleje, preparaty smarowe lub towary je zawierające, na terenie kraju).

Podmioty będące producentami pojazdów, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdów (np. komisy samochodowe sprowadzające pojazdy z zagranicy),

Wprowadzający sprzęt elektryczny lub elektroniczny, autoryzowany przedstawiciel, o których mowa w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym np. producenci urządzeń elektronicznych z dziedziny medycyny, automatyki przemysłowej, energetyki, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy sprzętu elektrycznego i elektronicznego (np. urządzeń AGD, RTV).

Działalność, która obejmuje produkcję, import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie baterii lub akumulatorów (w tym tych zamontowanych w produktach lub w pojeździe np. przywóz z zagranicy zabawek, zegarków, pojazdów/maszyn zawierających akumulator), o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach;

Organizacje odzysku, organizacje odzysku opakowań, organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdy obowiązek, o którym mowa w art. 74 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., wykonuje ta organizacja.

Szkolenie kierowane jest do osób odpowiedzialnych w firmie za tematykę ochrony środowiska związanej z wprowadzaniem opakowań/produktów/produktów w opakowaniach;

Osób, które są odpowiedzialne za poprawne sporządzanie Rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi.

Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych wymogów związanych z wprowadzaniem po raz pierwszy na rynek opakowań, produktów, produktów w opakowaniu.

Przedstawienie w formie warsztatu (praca na „żywym organizmie” - wypełnianie sprawozdania krok po kroku w systemie BDO) sposobu prawidłowego sporządzenia Rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi w BDO za 2022 r.

Prowadzący:
Zofia Klaszyńska

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego w firmach z 12-letnim stażem. Doświadczony ekspert w weryfikacji obowiązków i wymagań prawnych dla Podmiotów korzystających ze środowiska w obszarach: emisji gazów i pyłów do atmosfery, gospodarki wodno-ściekowej, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii, wpisu do baz KOBIZE, CRO, BDO. Od wielu lat związany zawodowo z branżą odpadów produkcyjnych, przemysłowych niebezpiecznych. Pełnomocnik ds. systemu zarządzania środowiskiem, Weryfikator systemu EMAS, Specjalista ds. odpadów niebezpiecznych. Doradca i konsultant Prawa Ochrony Środowiska. Prowadząc własną firmę konsultingową, na co dzień spotyka się z przedsiębiorcami, którym poprzez audyty, szkolenia i udział w kontrolach pomaga w spełnianiu wszystkich aktualnych wymogów ochrony środowiska.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

23 listopada 2023

09.30 - 14.30

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Obowiązki Podmiotów wprowadzających opakowania:

 • Charakterystyka opakowań - kiedy mamy do czynienia z opakowaniem?
 • Rodzaje opakowań - jednorazowego i wielokrotnego użytku, opakowania wielomateriałowe.
 • Opakowania po środkach niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin, opakowania po środkach niebezpiecznych innych niż środki ochrony roślin.
 • Kiedy następuje wprowadzanie opakowań do obrotu?
 • Jak prowadzić ewidencję opakowań wprowadzonych na rynek, wytworzonych, wywiezionych/przywiezionych wraz z produktem?
 • Realizacja obowiązku ustawowego samodzielnie przez Przedsiębiorcę bądź przekazanie obowiązku Organizacji Odzysku.

2. Wprowadzanie produktów i opakowań jednorazowych z tworzywa sztucznego:

 • Podstawa prawna przepisów SUP - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z 5 czerwca 2019 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.
 • Obowiązki wynikające z przepisów SUP - opakowania i produkty podlegające pod przepisy a BDO.

3. ROP (Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta):

 • „Życie produktu” i zmiana hierarchii postępowania z odpadami u Producentów.
 • Opłata opakowaniowa i opłata produktowa – nowe propozycje zmian w obliczaniu stawek.

4. Sprawozdawczość w gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:

Charakterystyka Działu II BDO:

 1. Informacja o wytworzonych opakowaniach - OPAK 1 (Tabela 1).
 2. Informacja o przywiezionych z zagranicy opakowaniach - OPAK 2 (Tabela 2).
 3. Informacja o wywiezionych za granicę opakowaniach - OPAK 3 (Tabela 3).
 4. Informacja o torbach na zakupy z tworzywa sztucznego - Opłata recyclingowa (Tabela 4).
 5. Informacja o masie opakowań, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych oraz osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych - Sprawozdanie OŚ OP 1 (Tabela 5.1).
 6. Informacja o wysokości należnej opłaty produktowej (Tabela 7).
 7. Publiczne kampanie edukacyjne - wprowadzający produkty w opakowaniach (Tabela 8.1).
 8. Publiczne kampanie edukacyjne - organizacja odzysku opakowań (Tabela 8.2.).
 9. Wykaz przedsiębiorców, od których organizacja odzysku opakowań przejęła obowiązek w zakresie zagospodarowania odpadów opakowaniowych (Tabela 9).
 10. Wykaz posiadaczy odpadów, którym organizacja odzysku opakowań zleciła wykonanie czynności w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi (Tabela 10).

5. Pomoc de minimis dla Podmiotów wprowadzających opakowania na rynek:

 1. Jakie warunki musi spełniać Podmiot, aby uzyskać Pomoc de minimis.
 2. Omówienie wniosku o udzielenie Pomocy de minimis.

6. Zasada naliczania opłaty produktowej.

7. Zasada naliczania opłaty recyclingowej.

8. Kary za niedotrzymanie obowiązków dotyczących gospodarowaniem opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail [email protected].