Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Sprzedaż usług z załącznika nr 15 nie wyklucza kwartalnego rozliczenia
29 stycznia 2021
Od 1 listopada 2019 r. ustawodawca zmienił w ustawie o VAT treść art. 99 ust. 3a pkt 2, który stanowił, że podatnicy, którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów lub świadczenia usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, chyba że łączna wartość tych czynności bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł nie mogą rozliczać się kwartalnie.

Przepis ten był wynikiem wprowadzenia załącznika nr 15 do ustawy o VAT w związku z wprowadzeniem obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności, gdy podatnicy wystawiają faktury o wartości ponad 15 tys. zł brutto (kwota wskazywana wówczas przez Ministerstwo Finansów).

W konsekwencji od 1 listopada 2019 r. podatnicy realizujący w ciągu miesiąca czynności wskazane w załączniku nr 15 do ww. ustawy na kwotę ponad 50 tys. zł netto byli pozbawieni możliwości kwartalnego rozliczania.

Po uchwaleniu w 2019 r. ww. regulacji Ministerstwo Finansów wskazywało, że intencją nie było wprowadzenie zakazu możliwości kwartalnego rozliczania się dla podatników, którzy świadczyli usługi wskazane w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Tym niemniej taka była treść regulacji.

Ministerstwo Finansów zaproponowało taką zmianę przepisów, którą wprowadzono od stycznia 2021 r. Wynika z niej, że podatnicy nie mogą rozliczać się kwartalnie, gdy miesięczna wartość sprzedaży towarów wymienionych w załączniku nr 15 przekroczy 50 tys. zł netto.

Po zmianie od początku 2021 r. treść art. 99 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT jest następująca: przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do podatników, którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów lub świadczenia usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, chyba że łączna wartość tych czynności bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł.

Ustawodawca wskazuje, że obecnie miesięczna sprzedaż towarów z załącznika nr 15 do ustawy o VAT na kwotę ponad 50 tys. zł powoduje brak możliwości kwartalnego rozliczania się. Na możliwość kwartalnego rozliczania się nie ma natomiast wpływu wartość usług wskazanych w załączniku nr 15 do ww. ustawy świadczonych przez podatnika nawet wówczas, gdy wartość sprzedaży tych usług przekracza w danym miesiącu 50 tys. zł netto.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu ustawy SLIM VAT: „proponowana zmiana w art. 99 ust. 3a pkt 2 ma na celu przywrócenie zasad obowiązujących przed 1 listopada 2019 r. w zakresie wyłączenia z możliwości składania deklaracji kwartalnych. Proponuje się zatem, aby wyłączenie z możliwości składania deklaracji kwartalnych stosowane było wyłącznie w zakresie dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, nie zaś jak wskazuje art. 99 ust. 3a pkt 2 w brzmieniu określonym w ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. również w zakresie świadczenia usług wskazanych w załączniku nr 15.

Zmiana przepisu powoduje, że podatnicy od 2021 r. mają możliwość rozliczania się kwartalnie, gdy świadczą usługi z załącznika nr 15 do ustawy o VAT nawet wówczas, gdy wartość świadczonych w danym miesiącu usług wymienionych w tym załączniku przekracza kwotę 50 tys. netto.

Podatnicy, którzy chcą rozliczać się kwartalnie, a którzy świadczyli usługi z załącznika nr 15 do ustawy i nie mogli skorzystać z takiego rozliczenia, mają możliwość składania deklaracji kwartalnych po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa. Powyższe nie dotyczy podatników, którzy chcieliby korzystać z metody kasowej. Ci podatnicy musieli złożyć pisemne zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie stosowana metoda kasowa.

Należy również pamiętać o innych ograniczeniach w stosowaniu kwartalnego rozliczenia VAT. Kwartalnie nie mogą również rozliczać się podatnicy, którzy dokonywali lub dokonują importu towarów na podstawie art. 33a ustawy o VAT, a także podatnicy zarejestrowani przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni - przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja.

Wojciech Zajączkowski
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.