Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie barier podatkowych – art. 100 – 102 ustawy o podatku od towarów i usług
31 października 2011

W ocenie PKPP Lewiatan na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług brak jest możliwości składania kwartalnych informacji podsumowujących, pomimo istnienia rozliczeń kwartalnych.

PKPP Lewiatan proponuje wprowadzenie kwartalnych informacji podsumowujących dla podatników rozliczających VAT kwartalnie. W ocenie Ministerstwa Finansów brak jest możliwości wprowadzenia przepisów umożliwiających składanie kwartalnych informacji podsumowujących dla podatników rozliczających VAT kwartalnie. Ministerstwo Finansów wskazuje, że podatek od towarów i usług stanowi element systemu podatku od wartości dodanej, który podlega harmonizacji na poziomie Unii Europejskiej. Państwa członkowskie są zatem obowiązane do m.in. implementacji, w ramach krajowych porządków prawnych, przyjętych – na szczeblu unijnym – aktów prawa wtórnego (tu: dyrektyw). W związku z powyższym, w wyniku przyjęcia przez Radę Unii Europejskiej dyrektywy 2008/117/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w celu zwalczania uchylania się od opodatkowania w związku z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi (Dz. Urz. UE L 14 z 20.1.2009, str. 7-9), zmianie uległa, na mocy ustawy z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 195, poz. 1504), ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) w zakresie, w jakim dotyczy ona m.in. przepisów regulujących kwestie związane z obowiązkami sprawozdawczymi nałożonymi na podatników w zakresie prowadzonych przez nich transakcji wewnątrzwspólnotowych. Odpowiednie w tej mierze przepisy dyrektywy 2008/117/WE (tj. art. 1 ust. 3 zmieniający art. 263 ust. 1 i 2 ww. dyrektywy 2006/112/WE) zostały transponowane do tekstu polskiej ustawy o podatku od towarów i usług (tu m.in. art. 100 ust. 3 ustawy), wprowadzając nową, w porównaniu z uprzednio obowiązującym stanem prawnym, podstawową zasadę dotyczącą terminów składania informacji podsumowujących (opartą na systemie miesięcznym). Zasadniczym celem wprowadzenia ww. regulacji było przyspieszenie wymiany informacji o VAT dla potrzeb zwalczania uchylania się od opodatkowania w związku z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi. Ministerstwo Finansów zaznacza, że ustawodawca polski – zgodnie z możliwością przewidzianą w art. 1 ust. 3 ww. dyrektywy 2008/117/WE (odpowiednio art. 263 ust. 1a-1c znowelizowanej dyrektywy 2006/112/WE) – wprowadził zastrzeżenia, w ramach których w określonych przypadkach podatnicy mogą składać informacje podsumowujące za okresy kwartalne (art. 100 ust. 4-6 ustawy o podatku od towarów i usług). Podkreślenia wymaga również fakt, iż wszystkie przewidziane w dyrektywie 2008/117/WE przedmiotowo-podmiotowe mechanizmy upraszczające, mimo ich dyspozytywnego charakteru, zostały wprowadzone do tekstu polskiej ustawy o podatku od towarów i usług. Prawodawca unijny nie przewidział jednak uproszczenia, w ramach którego możliwe byłoby wprowadzenie kwartalnych informacji podsumowujących dla podatników rozliczających VAT kwartalnie. Źródło: www.mf.gov.pl
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.