Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Stawka 0% VAT w przypadku świadczeń dla wojsk innych państw NATO
18 listopada 2022
W 2022 roku, ze względu na toczącą się wojnę w Ukrainie, obserwujemy na terenie Polski stacjonowanie większej ilości wojsk NATO, co będzie również kontynuowane w 2023 roku. W związku z tym polskie firmy rozwijają współpracę z jednostkami wojskowymi w zakresie świadczenia im usług i dostaw towarów.

Od 1 lipca 2022 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Finansów z 28.6.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1379). Nowe przepisy umożliwiają zastosowanie stawki podatku VAT 0% do dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz sił zbrojnych państwa członkowskiego innego niż państwo członkowskie przeznaczenia, do użytku własnego takich sił zbrojnych lub personelu cywilnego im towarzyszącego lub też w celu zaopatrzenia ich mes lub kantyn, gdy siły te biorą udział w działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji działania UE w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony oraz gdy dostawy towarów lub świadczenie usług dokonywane są z przeznaczeniem do państwa członkowskiego przeznaczenia innego niż Polska.

Warunkiem zastosowania stawki 0% VAT jest to, aby podatnik wykonujący usługę otrzymał wypełnione dla potrzeb podatku świadectwo zwolnienia z podatku VAT, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L, Nr 77, s. 1), dla tych towarów i usług, potwierdzone przez właściwe władze państwa, na terytorium którego podmioty posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo. Podatnik powinien otrzymać wskazane dokumenty przed lub w momencie dokonania sprzedaży. Zamówienie wraz ze specyfikacją, co do ilości i rodzaju towarów lub usług, umożliwia mu przygotowanie transakcji zgodnie z zamówieniem. Wypełnione świadectwo zwolnienia potwierdza natomiast uprawnienie do dokonania przez siły zbrojne lub na ich rzecz zakupów nieobciążonych podatkiem. Na podstawie tych dokumentów podatnik wystawia fakturę na dostawę towarów/świadczenie usług ze stawką podatku 0 %.

Natomiast nieotrzymanie świadectwa zwolnienia z podatku VAT i podatku akcyzowego oraz zamówienia wraz ze specyfikacją w wyznaczonym terminie, tj. przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, uniemożliwia podatnikowi zastosowanie stawki podatku w wysokości 0 % do dostaw towarów i świadczenia usług nabywanych przez ww. siły zbrojne lub na ich rzecz.

Zatem stawka 0% do dostaw towarów lub świadczenia usług na rzecz, innych niż polskie, sił zbrojnych NATO ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy są to dostawy towarów i usługi dokonywane z przeznaczeniem do innego państwa członkowskiego. Natomiast w przypadku świadczonych usług np. najmu terenów niezabudowanych dla wojska Rzeczypospolitej Polskiej w celu rozmieszczenia i magazynowania sprzętu, nie ma w takim przypadku podstaw do zastosowania przytoczonych wyżej preferencji podatkowych. Wskazane usługi powinny być opodatkowane wg stawki VAT 23%. Inna sytuacja będzie miała miejsce, jeśli firma przykładowo świadczy usługi wynajmu sprzętu na rzecz armii włoskiej (jednostki wojskowej tej armii stacjonującej w Polsce). Co do zasady będzie można tu zastosować stawkę 0% VAT. Jednak warunkiem zastosowania stawki 0% VAT jest posiadanie przez podatnika - odpowiednio wypełnionego przez jednostkę armii włoskiej - świadectwa zwolnienia z podatku VAT lub podatku akcyzowego.

dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.