Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Stosowane formularze ORD-U od 2022 roku - zmiany
16 stycznia 2022
Wymóg przekazywania ORD-U w polskich przepisach podatkowych obowiązuje już od kilkunastu lat i wynika z art. 82 ust. 1 pkt 2 ordynacji podatkowej. Na złożenie tej informacji są trzy miesiące, licząc od zakończenia roku podatkowego, za który informacja ta jest sporządzana, czyli zasadniczo do końca marca.

Przypomnijmy, iż obowiązek złożenia informacji ORD-U dotyczy umów (również w formie ustnej) zawartych:

  • z nierezydentami powiązanymi osobowo lub kapitałowo, gdzie udział wynosi co najmniej 5%. Uwzględnia się umowy, które zostały zawarte w roku podatkowym z tym samym nierezydentem, a suma należności albo suma zobowiązań wynikająca z tych umów przekroczyła równowartość 300 000 EUR.
  • z nierezydentami posiadającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo w rozumieniu odrębnych przepisów. Umowa podlega obowiązku raportowemu, gdy jednorazowa wartość należności albo zobowiązań wynikająca z takiej umowy przekroczyła równowartość 5 000 EUR.

Chodzi o nierezydentów w rozumieniu Prawa dewizowego, za nierezydentów uznawane są znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów. Warto też zwrócić uwagę na inny próg powiązań kapitałowych w porównaniu do przepisów o cenach transferowych. W przepisach dotyczących ORD-U jest to 5%, a w przepisach o cenach transferowych, odpowiednio 25%.

W informacji ORD-U uwzględnia się nie tylko umowy (w tym umowy nieudokumentowane w formie pisemnej) zawarte w danym roku podatkowym, ale także umowy zawarte w latach wcześniejszych, jeżeli są realizowane w roku podatkowym, za który sporządzana jest informacja ORD-U, a na ich podstawie powstały należności lub zobowiązania. Mogą też być uwzględnione wystawione lub otrzymane faktury albo rachunki potwierdzające zawarcie umowy. Właściwym kursem przeliczeniowym jest średni kurs NBP na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, za który składana jest informacja.

Od dnia 1 stycznia 2022 r. dodany został art. 82 § 1c ordynacji podatkowej, który upraszcza stosowanie ORD-U.  W świetle tego rozwiązania - przepisu art. 82  § 1 pkt 2   nie stosuje się do podmiotów, obowiązanych do sporządzenia informacji o cenach transferowych, na podstawie przepisów art. 23zf ust. 1 PIT oraz art. 11t ust. 1 CIT. Wyłączenie, nie dotyczy jednak podatników oraz spółek niebędących osobami prawnymi, które dokonują transakcji z rajami podatkowymi. Jednocześnie, stosownie do brzmienia regulacji o charakterze przejściowym (art. 72 tzw. ustawy Polski Ład) - przepis art. 82 § 1c ordynacji podatkowej ma zastosowanie do informacji o umowach zawartych z nierezydentami, składanych po 31.12.2021 r. A więc będzie to również dotyczyło formularzy składanych za 2021 rok.

To zmiana na korzyść, gdyż zmniejszy nieco obowiązki sprawozdawcze firm, dokonujących transakcji z nierezydentami, TPR de facto zawiera tożsame informacje co ORD-U, dlatego byłoby to dalsze powielanie danych. Dodatkowo już od 2023 roku podatnicy będą musieli wysyłać elektroniczne pliki na bazie ksiąg rachunkowych oraz KPiR do urzędów skarbowych, więc łatwo będzie wychwycić fiskusowi, kto nadal ma złożyć ORD-U a kto jest wyłączony z tego obowiązku.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.