Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Jeśli zainteresowała Państwa przedstawiana problematyka, zapraszamy do udziału w naszych szkoleniach z zakresu rachunkowości.
Aktualności podatkowe
Termin na wystawienie faktury po wydaniu paragonu
30 lipca 2012

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w indywidualnej interpretacji z dnia 25 kwietnia 2012 r. Nr IPTPP4/443-92/12-2/BM rozstrzygnął o terminie wystawienia faktur VAT na rzecz klientów prowadzących działalność gospodarczą, dla których sprzedaż uprzednio została udokumentowana paragonem fiskalnym.

Z pytaniem do organu podatkowego zwróciła się Spółka, która prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży detalicznej artykułów spożywczych oraz chemii gospodarczej poprzez sieć placówek handlowych na terenie całego kraju. Klientami Spółki w przeważającej większości są osoby fizyczne, którym po dokonaniu zakupów wydawany jest paragon z kasy fiskalnej potwierdzający zawarcie transakcji.

Powyższe dotyczy także klientów prowadzących, co prawda działalność gospodarczą, lecz zakupów dokonujących prywatnie. Sprzedawca ma na żądanie tych osób ma obowiązek wystawienia faktury. Częstokroć klienci Spółki zgłaszają się do sklepu po upływie kilku, kilkunastu dni a nawet kilku miesięcy z żądaniem wystawienia faktury. Spółka wystawia fakturę na podstawie okazanego paragonu w terminie 7 dni zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenia wykonawczego do ustawy. Po upływie tego terminu Spółka wystawia faktury jedynie w wyjątkowych przypadkach, o ile klient zgłosi takie żądanie w terminie 3 miesięcy od daty dokonania sprzedaży. Po tym terminie faktury nie są wystawiane.

Spółka zadała następujące pytanie: w jakim terminie jest zobowiązana do wystawienia faktur VAT na rzecz swoich klientów prowadzących działalność gospodarczą, którzy dokonali zakupów a sprzedaż została udokumentowana za pomocą paragonu fiskalnego.

Zdaniem Spółki w przypadku zakupów dokonywanych przez osoby, które nie ujawnią się jako podmioty prowadzące działalność gospodarczą, Spółka nie ma obowiązku wystawiania faktur, gdyż podatnicy (sprzedawcy) nie mają, co do zasady, obowiązku wystawiania faktur podmiotom nieprowadzącym działalności gospodarczej (w tym osobom fizycznym lub reprezentantom osób prawnych lub innych podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą, lecz zakupów dokonujących prywatnie). Obowiązek taki sprzedawcy mają na żądanie tych osób. Podatnicy VAT dokonując sprzedaży na rzecz osób fizycznych powinni zaewidencjonować tą czynność przy wykorzystaniu kasy fiskalnej - oczywiście, jeżeli są do tego zobligowani przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarowi usług (t.j. Dz. U. z 2011 r Nr 177 poz.1054) i rozporządzeń do niej. Nabywca towaru lub usługi otrzymuje wówczas paragon fiskalny, który stanowi dowód dokonania zakupu. Osoba fizyczna (lub reprezentant osoby prawnej) ma jednak także możliwość otrzymania od sprzedawcy faktury VAT.

Przepisy rozporządzenia wykonawczego z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 68, poz. 360) stanowią, że fakturę VAT wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Żadne przepisy nie określają natomiast, w jakim terminie żądanie wystawienia faktury może być złożone. Spółce znane są poglądy zgodnie z którymi w takich okolicznościach zastosowanie powinny mieć przepisy Ordynacji podatkowej, stanowiące, że sprzedawca nie ma obowiązku spełnienia żądania nabywcy i wystawienia rachunku, jeżeli żądanie to zostało zgłoszone po 3 miesiącach od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Zgodnie z tymi regulacjami żądanie to powinno być spełnione w terminie 7 dni od dnia złożenia tego żądania. W ocenie Spółki przepisy dotyczące faktur zawarte w ustawie o VAT oraz rozporządzeniu wykonawczym stanowią lex specialis wobec ogólnych reguł związanych z wystawianiem rachunków zawartych w ustawie Ordynacja podatkowa. Stąd też - w ocenie wnioskującej Spółki - na wystawienie faktury sprzedawca ma 7 dni od dnia dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi.

Reasumując należy uznać, że nabywca który chce otrzymać od sprzedawcy fakturę VAT w miejsce paragonu fiskalnego powinien przede wszystkim posiadać przedmiotowy paragon fiskalny potwierdzający dokonanie zakupu. W takim wypadku sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury w terminie 7 dni od dnia dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi. Po tym terminie wystawienie faktury nie jest obligatoryjne i sprzedawca ma prawo odmówić wystawienia faktury.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uznał stanowisko Spółdzielni za prawidłowe.

W myśl art. 87 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (t.j. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi.

Stosownie do art. 87 § 3 ww. ustawy, podatnicy wymienieni w § 1, od których zażądano rachunku przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru, wystawiają rachunek nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi lub wydania towaru. Jeżeli jednak żądanie wystawienia rachunku zostało zgłoszone po wykonaniu usługi lub wydaniu towaru, wystawienie rachunku następuje w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania.

Natomiast stosownie do zapisu art. 87 § 4 Ordynacji podatkowej, Podatnik nie ma obowiązku wystawienia rachunku, jeżeli żądanie zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Na gruncie podatku od towarów i usług, obowiązek wystawienia faktury wynika z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą. Zgodnie z tym przepisem, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Natomiast stosownie do art. 106 ust. 4 ustawy, podatnicy, o których mowa w ust. 1-3, nie mają obowiązku wystawiania faktur, o których mowa w ust. 1 i 2, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury.

Szczegółowe zasady dotyczące wystawiania faktur uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Stosownie do zapisu § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia, zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami „FAKTURA VAT”.

Faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać m.in. dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży (§ 5 pst. 1 pkt 4 rozporządzenia).

Z treści § 7 ust. 3 powołanego rozporządzenia, w przypadku, gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do kopii faktury podatnik obowiązany jest dołączyć paragon dokumentujący tę sprzedaż.

Natomiast jak wynika z § 9 ust. 1 rozporządzenia, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem § 10-12. Jednym z podstawowych obowiązków podatników podatku od towarów i usług jest prawidłowe, rzetelne i terminowe dokumentowanie sprzedaży. Powołane wyżej przepisy wskazują, iż faktura VAT jest podstawowym dokumentem, jaki, nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, obowiązany jest wystawić zarejestrowany i czynny podatnik podatku od towarów i usług.

Powołany wyżej przepis § 9 ust. 1 rozporządzenia, określający termin, w którym należy wystawić fakturę VAT, ma charakter instrukcyjny. Wyznaczenie w nim 7-dniowego terminu na wystawienie faktury, licząc od dnia wykonania usługi (w przypadku Spółki), jest ściśle związane z zasadami ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy towarów . Jak bowiem wynika z zapisu art. 19 ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Z kolei z treści art. 19 ust. 4 ustawy wynika, iż jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w przypadku zakupów dokonywanych przez klientów, którzy nie ujawnią się jako podmioty prowadzące działalność gospodarczą, Spółka jako sprzedawca nie ma obowiązku wystawiania faktur, gdyż nie ma, co do zasady, obowiązku wystawiania faktur osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Sprzedaż taka jest ewidencjonowana na postawie paragonu z kasy fiskalnej. Powyższe dotyczy także klientów prowadzących, co prawda działalność gospodarczą, lecz zakupów dokonujących prywatnie. Obowiązek wystawienia faktury sprzedawca ma na żądanie tych osób. Częstokroć klienci spółki zgłaszają się do sklepu po upływie kilku, kilkunastu dni a nawet kilku miesięcy z żądaniem wystawienia faktury. Spółka wystawia fakturę na podstawie okazanego paragonu w terminie 7 dni zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenia wykonawczego do ustawy. Po upływie tego terminu Spółka wystawia faktury jedynie w wyjątkowych przypadkach, o ile klient zgłosi takie żądanie w terminie 3 miesięcy od daty dokonania sprzedaży. Po tym terminie faktury nie są wystawiane.

Wskazać należy, iż podatnicy nie mają obowiązku każdorazowego weryfikowania statusu swoich klientów, to oni bowiem powinni określić, czy dokonują zakupu jako osoba prywatna, czy też jako firma. Zatem, skoro w momencie dokonania sprzedaży klient nie określił, czy dokonuje zakupu jako osoba fizyczna czy też jako podatnik, to znaczy, że Spółka nie posiadała wiedzy o tym, iż dokonuje sprzedaży dla osoby posiadającej status podatnika od towarów i usług. W świetle powyższego, prawidłowo udokumentowała transakcję paragonem fiskalnym.

Odnosząc powołane przepisy do opisanego we wniosku stanu faktycznego stwierdzić należy, że w momencie pozyskania informacji, iż dokonana uprzednio sprzedaż – udokumentowana prawidłowo paragonem fiskalnym – dotyczy podmiotu gospodarczego, to na podstawie zwróconego przez ten podmiot paragonu dotyczącego tej sprzedaży, Spółka ma obowiązek wystawienia faktury, jeżeli nabywca zgłosi żądanie wystawienia faktury VAT nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania sprzedaży. Jeżeli nabywca zażąda wystawienia faktury po 7 dniach od dokonania sprzedaży, Spółka może wystawić fakturę.

Nie można bowiem stwierdzić, iż faktura wystawiona bez zachowania terminu określonego w § 9 ust. 1 rozporządzenia jest dokumentem nieważnym, czy też nieprawidłowo wystawionym, w stopniu pozwalającym zakwestionować jej legalność. W istocie odzwierciedla ona faktycznie dokonaną sprzedaż i nie ma przeszkód prawnych do jej wystawienia. Wystawienie faktury VAT na żądanie nabywcy będącego podatnikiem VAT, na podstawie paragonu potwierdzającego dokonanie sprzedaży jest więc możliwe po upływie wskazanego terminu.

Należy wskazać, iż fakt późniejszego zgłoszenia żądania wystawienia faktury, jak też sam fakt jej wystawienia, nie wywołują zmiany momentu powstania obowiązku podatkowego. Wystawienie faktury po upływie 7-dniowego terminu nie wywołuje negatywnych skutków prawnych po stronie sprzedawcy, pozostając bez wpływu na jego rozliczenia podatkowe, o ile w dacie powstania obowiązku podatkowego dokonano rozliczenia.


Aktualna promocja:
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.