Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Transakcje trójstronne w deklaracji VAT-7
26 sierpnia 2013

Przez wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną należy rozumieć taką transakcję, w której spełnione są łącznie następujące warunki, określone w art.135 ust. l pkt 2 ustawy o VAT:

  1. w transakcji uczestniczy trzech podatników VAT zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w trzech różnych państwach członkowskich, 
  2. transakcja trójstronna dotyczy dostaw tego samego towaru,
  3. towar jest wydawany przez pierwszego z podatników bezpośrednio ostatniemu w kolejności, przy czym przyjmuje się Że dostawa tego towaru jest dokonana między pierwszym i drugim podatnikiem oraz drugim i ostatnim podatnikiem w kolejności, a zatem przepływ towaru jest oderwany od przepływu dokumentów (faktur),
  4. towar jest wysyłany lub transportowany przez pierwszego podatnika VAT lub też transportowany przez drugiego w kolejności podatnika VAT lub na ich rzecz z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego.

Jeżeli podatnik jest pierwszym w kolejności podatnikiem dokonującym dostawy na rzecz drugiego w kolejności podatnika VAT UE, to wykazuje wewnątrzwspólnotową dostawę, którą opodatkowuje stawką podatku VAT 0%, przy spełnieniu warunków określonych w ustawie do zastosowania stawki VAT 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (w szczególności dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju). Dostawę tę należy wykazać w pozycji 21 deklaracji VAT-7 (wersja 14) oraz w informacji podsumowującej.

Jeżeli podatnik, który jest drugim w kolejności podatnikiem w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej, rozliczanej zgodnie z procedurą uproszczoną, wystawia na ostatniego w kolejności podatnika fakturę VAT, w składanej deklaracji podatkowej VAT-7 wykazuje odpowiednio dane o wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (bez podatku od towarów i usług, gdyż w procedurze uproszczonej nie wykazuje się z tego tytułu podatku) od pierwszego w kolejności podatnika – wypełniając jedynie pozycję 23 deklaracji (bez pozycji 24). Skoro wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów jest nieopodatkowane podatnik nie wykazuje również tego nabycia w części D.2. (nabycie towarów i usług oraz podatek naliczony z uwzględnieniem korekt) deklaracji VAT-7. W deklaracji VAT-7 dostawę towarów na rzecz ostatniego w kolejności podatnika wykazuje się wyłącznie w pozycji 11 (dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju). Zgodnie bowiem z załącznikiem nr 4 [objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D)] rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. 2013, poz. 394) w poz. 11 wykazuje się dostawę towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju, w stosunku do których przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o którym mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, lub prawo do zwrotu kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 87 ust. 5 ustawy. W pozycji tej nie uwzględnia się wartości dostaw towarów i świadczonych usług dokonywanych w ramach działalności gospodarczej zarejestrowanej poza terytorium kraju. Natomiast w myśl ww. art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Błędne są więc zdarzające się interpretacje podatkowe, z których wynika, że dostawy na rzecz ostatniego w kolejności podatnika polski podatnik – drugi w kolejności – ujmuje w deklaracji w poz. 21 (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów). Taka odpowiedź została udzielona w indywidualnej interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 września 2011 r. nr IPPP3/443-753/11-4/KC.

Dlaczego dostawy na rzecz ostatniego w kolejności podatnika nie wykazuje się w pozycji 21 deklaracji VAT-7, lecz w pozycji 11?

W świetle art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. e ustawy o VAT ostatni w kolejności podatnik VAT zostaje wskazany przez drugiego w kolejności podatnika VAT jako obowiązany do rozliczenia podatku VAT od dostawy towarów realizowanej w ramach procedury uproszczonej. Również z art. 136 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT wynika, że drugi w kolejności podatnik wskazuje na fakturze, że podatek z tytułu dokonanej dostawy zostanie rozliczony przez ostatniego w kolejności podatnika podatku od wartości dodanej. Z powyższego wynika, że drugi w kolejności podatnik dokonuje dostawy, która nie spełniając definicji dostawy wewnątrzwspólnotowej, gdyż jest opodatkowana wyłącznie na terytorium państwa przeznaczenia towarów, nie może być wykazana jako dostawa wewnątrzwspólnotowa w deklaracji VAT-7 ze stawką 0%. Transakcja ta będzie co prawda wykazana w informacji wewnątrzwspólnotowej jako dostawa wewnątrzwspólnotowa, jednak z zaznaczeniem, że jest to transakcja trójstronna – [x]. Również w broszurze informacyjnej ministerstwa finansów dotyczącej transakcji łańcuchowych i transakcji trójstronnych wskazano, że: „należy podkreślić, iż wykazanie dostawy towarów na rzecz ostatniego w kolejności podatnika w części dotyczącej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (w informacji podsumowującej) nie oznacza, że mamy do czynienia u drugiego w kolejności podatnika z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów. Jest to dostawa towarów, której miejscem świadczenia jest państwo członkowskie zakończenia wysyłki i transportu, ale która może być weryfikowana przez system VIES.”

Drugi w kolejności podatnik w deklaracji VAT-7 zaznacza dodatkowo pozycję 59 informując w ten sposób, że uczestniczy w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej.

Podatnik, który w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej jest ostatnim w kolejności podatnikiem w składanej deklaracji podatkowej VAT-7 (wersja 14) wykazuje odpowiednio dane o wewnątrzwspólnotowym nabyciu towaru poz. 23 i 24 oraz ewentualnie wykazuje podatek naliczony od tego nabycia w części D.2. (nabycie towarów i usług oraz podatek naliczony z uwzględnieniem korekt) deklaracji VAT-7. Wypełnienie określonej pozycji w części D.2. jest uzależnione od tego, czy podatnik nabył środki trwałe rozliczane w pozycji 39 i 40, czy też towary pozostałe rozliczane w pozycji 41 i 42 deklaracji VAT-7. Ostatni w kolejności podatnik w składanej informacji podsumowującej wykazuje odpowiednio dane o wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów.

Należy również zauważyć, że z objaśnień do informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE) stanowiących załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (Dz. U. 2013, poz. 724) wynika, że informacje o transakcjach trójstronnych (kolumna „d” druku VAT-UE) wypełnia się wyłącznie gdy podatnik w procedurze uproszczonej jest drugim w kolejności podatnikiem.

Zobacz szkolenia:

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.