Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia lokalne
Uchwalone i planowane zmiany w podatku VAT na rok 2019 oraz problematyczne zagadnienia w podatku VAT
 15 kwietnia 2019

Szanowni Państwo, przyspieszyły prace legislacyjne nad zmianami dotyczącymi podatku VAT, w szczególności nowej matrycy VAT, Centralnego Rejestru Podatników VAT czynnych zawierającego „Białą Listę Rachunków Bankowych”, nowej zintegrowanej struktury  JPK_VDEK oraz kas „on line”. Ministerstwo Finansów planuje aby zmiany weszły w życie od 1 lipca 2019 r. Planowane zmiany dotyczą również zasad wprowadzenia obowiązkowego split payment dla niektórych transakcji.

Pragniemy zatem zaprosić Was na szkolenie, które ma na celu przekazanie Wam informacji o planowanych oraz uchwalonych już od stycznia 2019 r. zmianach w podatku VAT. Szkolenie ma na celu przede wszystkim przygotowanie Państwa do nadchodzących zmian, tym bardziej, że często będą one wymagały poniesienia dodatkowych wydatków oraz przeprowadzenia zmian techniczno-organizacyjnych, żeby sprostać nowym zasadom rozliczania podatku VAT.

W związku z faktem, iż zmiany są procedowane i uchwalane w kilku równoległych procesach legislacyjnych, przedstawimy Państwu harmonogram planowanych zmian oraz poinformujemy, które zmiany już obowiązują od roku 2019, a które prawdopodobnie wejdą w życie jeszcze w tym roku.

W szczególności istotne już uchwalone zmiany, dotyczą opodatkowania sprzedaży bonów, stosowania ulgi na złe długi. Ponadto wkrótce zostaną uchwalone zamiany dające możliwości uzyskania Wiążącej Informacji Stawkowej przed wejściem w życie nowych stawek VAT (tzw. Nowa matryca VAT). Bardzo istotne są również inne planowane zmiany, przykładowo w zakresie składania deklaracji VAT całkowicie w postaci zbioru plików JPK. Dodatkowo Ministerstwo Finansów planuje od lipca 2019 r. wprowadzenie zmian dotyczących kas „on line” oraz utworzenie centralnego rejestru podatników VAT czynnych zawierającego tzw. Białą Listę Rachunków Bankowych, na których zapłata nie będzie skutkować solidarną odpowiedzialnością ani utratą kosztów uzyskania przychodów.

Wiadomo również jakich transakcji będzie prawdopodobnie dotyczyć obowiązkowa podzielona płatność. Lista towarów i usług, które mogą być objęte tym rozwiązaniem zawarta jest bowiem w decyzji Komisji UE, która zezwala na wprowadzenie takich zmian w ustawie o VAT.

Ponadto szkolenia ma na celu odświeżenie wiedzy dotyczącej zasad odliczania podatku VAT od wydatków związanych z używaniem samochodów w firmie, w szczególności w kontekście nowych zasad zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z używaniem samochodów w firmie. Zmiana w PIT i CIT spowodowała, że zasady rozliczania VAT od wydatków związanych z samochodami ma ścisły wpływ na koszty uzyskania przychodów. Jest to szczególnie istotne, gdyż wiele firm rozważa rozpoczęcie prowadzenie od tego roku tzw. Kilometrówek VAT w celu zachowania 100% kosztów.

Poruszymy również zagadnienia związane z rozliczeniem podatku VAT, które w ostatnim czasie budzi wiele wątpliwości, w szczególności związanych z wynajmem nieruchomości mieszkalnych oraz zasadami zwolnienia z opodatkowania dostawy budynków i lokali po orzeczeniu TSUE.

Proszę wziąć pod uwagę, ze nasi trenerzy są również otwarci na udzielenie Państwu odpowiedzi na pytania związane z blokami tematycznymi objętymi programem szkolenia.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. PLANOWANE ZMIANY NA 2019 ROK

1. Nowa matryca VAT – Stawki VAT 2019 – Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) od 2019 r.

a) moment rozpoczęcia obowiązywania nowych stawek VAT a możliwość wcześniejszego wystąpienie o WIS,

b) w jakich sytuacjach WIS będzie chronić nie tylko podatnika dla którego była wydana, ale również innych podatników?

c) jaki jest termin wydania WIS oraz ewentualna procedura zaskarżania,

d) WIS a interpretacja indywidualna,

e) zmiana nomenklatury towarów z PKWiU na CN,

f) na jakie towary i usługi nowe stawki VAT będą obowiązywać już w roku 2019?

2. Obowiązkowa podzielona płatność już od 2019 r.? - Podatek VAT – obowiązkowa podzielona płatność jako alternatywa dla odwrotnych obciążeń

a) założenia obowiązkowego split payment w niektórych branżach po wyrażeniu zgody przez Komisję Europejską na zastosowanie takiego rozwiązania

b) w jakich branżach i od kiedy planowane jest wprowadzenie VSP, jako obowiązkowego?

c) do kiedy ma obowiązywać obowiązkowa podzielona płatność w określonych branżach?

3. Zasady prowadzenia rejestrów dla podatku VAT planowane od lipca 2019 r. - JPK_VDEK – zintegrowana deklaracja VAT-7 (VAT-7K) oraz ewidencja VAT (JPK_VAT)

a) nowy obowiązek składania deklaracji wraz ewidencją VAT od lipca 2019 r. (JPK_VDEK),

b) omówienie planowanej zawartość struktury JPK_VDEK – jakich dodatkowych danych szczegółowych oczekuje Ministerstwo Finansów?

c) likwidacja klasycznych deklaracji VAT-7 i VAT-7K oraz informacji VAT-27 i VAT-ZD,

d) nowe zasady ujmowania faktur do paragonów,

e) nowe obowiązku informacyjne nakładane na podmioty posiadające kasy fiskalne,

f) kiedy będzie nakładana nowa kara pieniężna za błędy w JPK_VAT

g) nowe sankcje za złożenie nierzetelnej lub wadliwej deklaracji JPK_VDEK – w jaki sposób uniknąć sankcji?

h) utworzenie Centralnego Rejestru Faktur,

4. Centralny Rejestr Podatników VAT czynnych (CRP VAT) - „Biała Lista Rachunków Bankowych” – projekt ustawy po zmianach uwzględniających uwagi podatników – wpływ na rozliczenie PIT i CIT

a) znacznie rozszerzony zakres danych w CRP VAT – ułatwienie weryfikacji kontrahentów,

b) ustawowo określona częstotliwość aktualizacji CRP VAT,

c) „Biała Lista Rachunków Bankowych” - informacje o rachunkach bankowych kontrahentów a skutki w podatku PIT i CIT,

d) zapłata na rachunki bankowe nie ujawnione w CRP VAT a utrata kosztów uzyskania przychodów,

e) zapłata na rachunki bankowe nie ujawnione w CRP VAT a solidarna odpowiedzialność za zaległości VAT kontrahenta,

f) czy jest możliwość zachowania kosztów uzyskania przychodów oraz  uniknięcie solidarnej odpowiedzialności pomimo zapłaty na rachunek bankowy nieaktywny w CRP VAT?

g) jak nastąpi automatyczna weryfikacja rachunku bankowego kontrahenta z danymi w CRP VAT?

5. odliczenie od podatnika VAT nieczynnego – w jakich sytuacjach jest to możliwe?

a) orzecznictwo TSUE w zakresie możliwości odliczenia VAT przy zakupie od podatnika nie posiadającego statusu VAT czynnego,

b) czy zawsze należy złożyć korektę lub pozbawiać się prawa do odliczenia przy zakupie od podatnika VAT nie posiadającego statusu VAT czynnego?,

c) jakie nowe możliwości ma podatnika by sprawdzić rzetelność kontrahenta?

d) czy możliwe jest uzyskanie informacji od Urzędu Skarbowego czy kontrahent wykazał wystawione faktury w JPK_VAT?

II. Problematyczne zagadnienia kas fiskalnych oraz obowiązku podatkowego

1. Kasy „on line” w 2019 r.

a) którzy podatnicy i w jakich terminach muszą wprowadzić kasy „on-line”?

b) czy można przedłużyć termin wprowadzenia kas „on-line”?

c) trwałe lub czasowe problemy z dostępem do Internetu a korzystanie z kas „on-line”

d) do kiedy można używać dotychczas posiadane kasy fiskalne?

e) czy po uchwaleniu przepisów będzie można wymieniać moduły fiskalne w dotychczas posiadanych kasach fiskalnych?

f) czy po uchwaleniu przepisów będzie można kupić wyłącznie kasy „on-line”?

g) zakup kasy „on line” a ponowna ulga na nabycie kasy rejestrującej.

2. Zmiany w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z fiskalizacji na lata 2019 - 2021:

a) przypomnienie zasad zwolnienia z fiskalizacji,

b) kiedy trzeba zafiskalizować sprzedaż, nawet na rzecz pracownika?

c) jaka sprzedaż towarów i usług nie będzie już zwolniona z fiskalizacji od 2019 r.?

d) nowe kategorie czynności objęte bezwzględnym obowiązkiem fiskalizacji,

e) nowe warunki zastosowania niektórych dotychczasowych zwolnień z fiskalizacji.

3. Faktury do paragonów oraz obowiązek podatkowy przy fiskalizacji:

a) data fiskalizacji a data powstania obowiązku podatkowego – czy to zawsze to samo?

b) brak zwrotu paragonu przez klienta a obowiązek wystawienia faktury do paragonu,

c) czy można wystawić jedną fakturę do kilku paragonów dla tego samego nabywcy?

d) faktury do paragonów w JPK_VAT

III. Problematyka zwolnienia z VAT przy dostawie lokali, budynków i budowli – uregulowania ustawy o VAT sprzeczne z orzeczeniem TSUE – konsekwencje dla podatników

1. Pierwsze zasiedlenie budynków i budowli – zmiana definicji istotnie wpływająca na opodatkowanie sprzedaży nieruchomości zabudowanych oraz lokali – zmiana podyktowana orzeczeniem TSUE

a) dostawa lokali, budynków i budowli – zwolnienie, opodatkowanie, czy dostawa niepodlegająca opodatkowaniu – dotkliwe konsekwencje niewłaściwego opodatkowania dla nabywców i dostawców,

b) zasady stosowania zwolnienia VAT przy sprzedaży nieruchomości zabudowanych – kluczowe znaczenie definicji pierwszego zasiedlenia,

c) znaczna wartość transakcji sprzedaży nieruchomości zabudowanych, a tym samym znaczne ryzyko podatkowe po stronie dostawcy i nabywcy,

d) brak definicji pierwszego zasiedlenia w ustawie o VAT po wyroku TSUE – jak opodatkować sprzedaż nieruchomości zabudowanych w związku z wyrokiem TSUE?

e) opodatkowanie nieruchomości zabudowanych w interpretacjach organów podatkowych po wyroku TSUE,

f) interpretacje KIS wydawane po wyroku TSUE – jak KIS definiuje pierwsze zasiedlenie?

g) kiedy sprzedaż nieruchomości zabudowanej jest dostawą Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa niepodlegającą opodatkowaniu VAT – najnowsze wyjaśnienia podatkowe opublikowane przez Ministerstwo Finansów - Opodatkowanie lub zwolnienie przy sprzedaży nieruchomości zabudowanych (budynków, budowli, lokali) po orzeczeniu TSUE

IV. Odliczenie podatku VAT od wydatków na używanie samochodów – powiązanie zasad odliczania VAT oraz rozliczania wydatków w kosztach uzyskania przychodów od 2019 r.:

a) jakich pojazdów dotyczy ograniczenie odliczenia VAT oraz kosztów uzyskania przychodów – unifikacja definicji dla potrzeb VAT, PIT i CIT,

b) czy badanie techniczne dla potrzeb VAT dla pojazdów z jednym rzędem siedzeń daje również preferencje w rozliczaniu kosztów w PIT i CIT?

c) od jakich wydatków na samochód można odliczyć 100% VAT pomimo stosowania ograniczenia odliczenia do 50% VAT?

d) możliwość odliczenia 100% VAT w związku z prowadzeniem ewidencji przebiegu pojazdów – interpretacje organów podatkowych oraz orzeczenia sądów administracyjnych – parkowanie pracownika w miejscu zamieszkania a możliwość odliczenia 100% VAT,

e) prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów dla potrzeb VAT a koszty uzyskania przychodów od 2019 r.

f) regulamin użytkowania samochodów służbowych oraz jakość wpisów w ewidencji przebiegu pojazdów – najczęstsze występujące w praktyce spory z organami podatkowymi.

V. Podatek VAT – uchwalone zmiany na rok 2019:

1. Skrócenie terminu ulgi na złe długi

a) jaki jest nowy termin ulgi na złe długi od roku 2019?

b) czy nowy termin ulgi na złe długi będzie dotyczył faktur wystawionych przed zmianą przepisów – intrygujące przepisy przejściowe?

c) problematyczne zagadnienia dotyczące ulgi na złe długi,

2. Zmiany dotyczące opodatkowania wydania bonów, voucherów i kart podarunkowych od 2019 r. (zmiany uchwalone – wchodzą w życie 1 stycznia 2019 r.)

a) obowiązujące do końca 2018 r. przepisy oraz interpretacje organów podatkowych dotyczące bonów, voucherów i kart podarunkowych,

b) nowe przepisy dotyczące sprzedaży bonów, voucherów i kart podarunkowych – zmiana sposobu opodatkowania oraz momentu powstania obowiązku podatkowego,

c) koniec terminu ważności wydanych bonów, voucherów i kart podarunkowych a obowiązek VAT od 2019 r.,

d) odsprzedaż lub nieodpłatne zakupionych bonów, voucherów i kart podarunkowych a opodatkowanie VAT od 2019 r.

e) nabycie lub otrzymanie bonów, voucherów i kart podarunkowych jednego przeznaczenia a odwrotne obciążenie z tytułu importu usług lub nabycia towarów.

Cena szkolenia obejmuje:  

  • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: VAT, Zmiany w podatku VAT na rok 2019
Data szkolenia: 15 kwietnia 2019
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Gdańsk, Hotel Radisson Blu Gdańsk, ul. Długi Targ 19
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Michał Krawczyk

Ekspert w zakresie podatków, od 2008 r. projektuje i prowadzi szkolenia, w zakresie procedury kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego (kontrola skarbowa), postępowania podatkowego, również w zakresie podatków VAT i CIT. W latach 2008 – 2014 współtworzył i prowadził szkolenia w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów, w szczególności cykl szkoleń dotyczących kontroli podmiotów handlujących przez Internet oraz w zakresie procedury kontroli podatkowej i skarbowej. Prowadził również szkolenia w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. W ramach pracy w organach podatkowych brał również udział w międzynarodowych spotkań pracowników organów podatkowych FISCALIS organizowanych przez Izbę Skarbową we Wrocławiu, gdzie prowadził w języku angielskim wykłady w zakresie procedury kontroli podatkowej w Polsce. Ukończył Szkołę Coachów Biznesu oraz Szkołę Trenerów Biznesu.

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.