Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Ulga na zabytki i jej zastosowanie w 2022 roku
7 sierpnia 2022
Ulga na zabytki jako nowa ulga podatkowa jest możliwa do zastosowania przez przedsiębiorców jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Z nowej ulgi korzystają nie tylko ci, którzy w 2022 roku kupili i odrestaurowują zabytek. Mają do niej prawo także osoby, które są współwłaścicielami, a zarazem mieszkańcami zabytkowej kamienicy. Ulga na zabytki jest skierowana do właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości zabytkowych, którzy są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych i opłacają podatek według skali podatkowej, podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga jest zachętą podatkową polegającą na odliczeniu od podstawy opodatkowania:

  • 50% kwoty poniesionych wydatków na wpłaty na fundusz remontowy oraz na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dotyczące zabytku (wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków),
  • wydatku na nabycie zabytku wpisanego do rejestru zabytków, nie więcej niż kwota odpowiadająca iloczynowi 500 zł i liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej tego zabytku; limit odliczenia na wszystkie inwestycje podatnika z tego tytułu nie może przekroczyć 500 000 zł.

Odliczenie wydatków z tytułu ww. ulgi na zabytki dotyczy wydatków poniesionych po 31 grudnia 2021 roku.

W kategorii wydatków, które uprawniają do zastosowania ulgi z art. 26hb ustawy PIT mieszczą się wydatki m.in. na materiały budowlane, remont elewacji, remont więźby dachowej czy wymianę okien w kamienicy widniejącej się w gminnej ewidencji zabytków. Jednak zgodnie z art. 26hb ust. 9 pkt. 3 ustawy w części w jakiej wydatki wykraczają poza zakres prac i robót określonych w pozwoleniu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na przeprowadzenie prac budowlanych nie będą one uwzględnione w uldze. Tak więc zakres zastosowania ulgi wyznacza pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków czy jego zalecenia konserwatorskie.

Małżonkowie we wspólności majątkowej mogą odliczyć ulgę w częściach w dowolnie ustalonej przez siebie proporcji. Przy czym, dla zastosowania ulgi nie ma znaczenia, na którego ze współmałżonków zostały wystawione faktury VAT potwierdzające poniesione wydatki. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono te wydatki. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez sześć lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym dokonano odliczenia.

Zmiany w zakresie modyfikacji ulgi na zabytki wchodzą w życie 1 stycznia 2023 r., natomiast na mocy przepisu przejściowego (art. 20 ustawy z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw), wydatki poniesione do 31 grudnia 2022 r. będą odliczane w ramach ulgi na zabytki na dotychczasowych zasadach. Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 9 czerwca 2022 r. zagwarantowała zachowanie praw nabytych w odniesieniu do ww. wydatków poniesionych do 31 grudnia 2022 r. Oznacza to, że w ramach praw nabytych odliczeniu nadal podlegają wydatki, jakie podatnik, będący właścicielem lub współwłaścicielem zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, poniósł w 2022 r. na nabycie takiej nieruchomości lub udziału w niej pod warunkiem, że na nabytą nieruchomość poniósł również wydatek o charakterze remontowo-konserwatorskim.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.