Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Ulga termomodernizacyjna w PIT za 2021 rok
20 lutego 2022
Zbliża się termin rozliczeń podatkowych osób fizycznych za 2021 rok, zeznanie podatkowe należy złożyć do 30 kwietnia 2022 roku. Warto więc zastanowić się nad rozliczeniem ulg podatkowych, jeśli podatnik poniósł wydatki np. na modernizację domu w zakresie rozwiązań grzewczych. Istotne jest rozróżnienie wydatków dotyczących budynku mieszkalnego od wydatków dotyczących budynków gospodarczych i garaży.

Zgodnie z art. 26h ust. 1 ustawy o PIT, podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Wskazana ulga dotyczy wydatków ściśle związanych z termomodernizacją istniejącego budynku, poniesionych na jego docieplenie i modernizację systemu grzewczego.

Podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty uprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot. W przypadku niezrealizowania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie podatnik dolicza kwoty uprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął ten termin (art. 26h ust. 9 ustawy o PIT).

Katalog wydatków podlegających odliczeniu znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2489). Co ważne wydatki muszą zostać pokryte całkowicie ze środków własnych bez dofinansowań. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Za datę poniesienia wydatku uważa się dzień sprzedaży (datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi) określony na fakturze VAT, ponieważ na podstawie faktury ustala się wysokość poniesionych wydatków na termomodernizację budynku mieszkalnego. W przypadku, gdy na fakturze VAT brak jest informacji o dniu sprzedaży przyjmuje się, że dzień ten przypada na dzień, w którym wystawiono fakturę.

Co ważne, podatnik może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej tylko w stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem. Jeśli np. garaż jest integralną częścią budynku, tj. stanowi wraz z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym jeden budynek (jedną całość), to podatnik może skorzystać z odliczenia w stosunku do całego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie różnicując czy w budynku tym znajduje się np. garaż czy też nie. Natomiast jeśli garaż nie jest integralną częścią budynku zgodnie z prawem budowlanym (jest odrębnym budynkiem) - to nie ma podstaw prawnych do tego, aby wymiana drzwi garażowych na nowe w tej nieruchomości tj. garażu wolnostojącym nie stanowiącym integralnej części budynku, uprawniało do odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, ponieważ nie są spełnione podstawowe kryteria wynikające z przepisów prawa (będący odrębnym budynkiem garaż nie jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym), uprawniające do odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.