Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Usługi edukacyjne a ryczałt w 2022 roku
6 lutego 2022
Opodatkowanie ryczałtem w 2022 roku wybiera coraz większa ilość przedsiębiorców. Istotne jest przy wyborze wskazanie właściwego PKWiU, aby przypisać stawkę podatku. To rozwiązanie upraszcza do minimum sposób naliczenia podatku, ale też eliminuje możliwość rozliczenia w kosztach ponoszonych wydatków, podatek jest płacony od przychodu.

Przy ryczałcie istotne są również regulacje wskazujące na grupę tzw. wolnych zawodów. Zgodnie ze sformułowaną w art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy o ryczałcie definicją wolnego zawodu - pod pojęciem tym rozumie się pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych oraz, rzeczników patentowych z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu. Z definicji tej usunięto pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez nauczycieli w postaci świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny.

A więc czy działalność edukacyjną należy zakwalifikować w grupę wolnych zawodów? Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. c) tej ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85).

Jeśli podatnik prowadzi działalność gospodarczą zakwalifikowaną przykładowo pod nr PKD 85.59.Z - Pozostałe formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane i w ramach prowadzonej działalności prowadzi szkolenia indywidualne i grupowe w tym również online oraz nie posiada wykształcenia pedagogicznego to można stwierdzić, że nie wykonuje tych usług w ramach konkretnego zawodu typu nauczyciel. Uczestnikom szkoleń mogą być udostępniane materiały szkoleniowe w postaci papierowej oraz plików, jak również podatnik może przekazywać treści za pomocą wykładów na kanale na serwisie internetowym. Nie wyklucza tutaj uznania za usługę edukacyjną fakt świadczenia jej online. Oferowane przez podatnika usługi, mimo świadczenia ich również przez internet, nie wyczerpują znamion przesyłania strumieni audio, bądź video przez Internet, gdyż każdorazowo podczas szkolenia przekazywana jest kursantom wiedza i umiejętności, co sprawia wówczas, że szkolenie, mimo swojego charakteru online, wypełnia wszelkie cechy usługi edukacyjnej. Ponadto, każdorazowo kursant ma możliwość kontaktu z prowadzącym szkolenie.

Można na tej podstawie stwierdzić, po spełnieniu powyższych warunków, że przychody uzyskiwane ze świadczenia, w ramach działalności gospodarczej, usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem usług edukacyjnych mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynikającą z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. c) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.