Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: PODATEK VAT
USŁUGI - Opodatkowanie VAT w obrocie krajowym oraz międzynarodowym z uwzględnieniem zmian w latach 2021-2023

Specyfika oraz zasady opodatkowania świadczenia usług podatkiem VAT nieco różnią się od zasad stosowanych w stosunku do obrotu towarowego. Ze względu na ten fakt, postanowiliśmy przygotować dla Państwa odrębne szkolenie dotyczące zasad opodatkowania oraz wykazywania usługowych transakcji w rozliczeniach podatku VAT.

W szczególności pragniemy zwrócić Państwa uwagę oraz pomóc rozwiać wątpliwości w zakresie:

 • definicji usługi jako czynności podlegającej opodatkowaniu VAT,
 • określenia momentu wykonania usługi dla potrzeb powstania obowiązku w podatku VAT,
 • ustalenia, iż zespół czynności stanowi usługę kompleksową,
 • prawidłowego określenia miejsca opodatkowania usługi w obrocie międzynarodowym,
 • ustalenia prawidłowej podstawy opodatkowania w podatku VAT, w szczególności w przypadku importu usług oraz świadczeń kompleksowych,
 • refakturowania usług - w szczególności odróżnienia go od odszkodowań, obciążeń kosztami lub jako elementu składowego świadczenia kompleksowego.

Przypominamy również, że w latach 2021 - 2023 r. zmianie uległy przepisy, które dotyczą również obrotu usługowego, a przede wszystkim:

 • zasad wykazywania korekt in plus oraz in minus w przypadku importu usług,
 • likwidacja tzw. szyku rozwartego przy korekcie importu usług,
 • możliwości dobrowolnego opodatkowania usług zwolnionych z VAT,
 • kursu waluty stosowanego dla potrzeb korekty transakcji w walutach obcych.

To oczywiście tylko niektóre zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia (zachęcamy do zapoznania się z programem szkolenia).

Proszę wziąć pod uwagę, że nasi trenerzy są również otwarci na udzielenie Państwu odpowiedzi na pytania związane z blokami tematycznymi objętymi programem szkolenia.

Prowadzący:
Michał Krawczyk

Ekspert podatkowy, Senior Associate w Kancelarii Staniek&Partners. W branży podatkowej od 1999 r. W latach 1999 - 2014 pracownik organów podatkowych, w tym 4 lata pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu w dziale podatku VAT oraz 11 lat pracy w kontroli podatkowej. Od roku 2014 współpracuje z kancelariami podatkowymi oraz prowadzi własną działalność gospodarczą. W latach 2008 - 2014 współtworzył i prowadził szkolenia w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów oraz w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Obecnie projektuje oraz prowadzi szkolenia dla Platformy Szkoleniowej ekspert4you oraz dla Krajowej Izby Podatkowej. Ukończył Szkołę Coachów Biznesu oraz Szkołę Trenerów Biznesu. Autor i współautor publikacji podatkowych.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

25 września 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

1 grudnia 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Świadczenie usług w rozumieniu przepisów o VAT:

1. Definicja usługi w świetle przepisów o podatku VAT:

2. Nietypowe świadczenia stanowiące usługi w rozumieniu przepisów o VAT:

a) kara umowna lub odszkodowanie jako wynagrodzenie za świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT?

b) zapłata za paliwo kartą paliwową jako nabycie usługi finansowej - interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów,

c) świadczenia kompleksowe składające się z wielu różnych usług a opodatkowanie VAT,

d) wykonywanie kontraktów menedżerskich oraz innych czynności nie stanowiące usług w rozumieniu przepisów o VAT,

e) służebność w zamian za odszkodowanie i inne świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej,

f) przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,

g) zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,

h) odpłatne przekazanie nakładów w obcym środku trwałym.

3. Nieodpłatne świadczenie usługi a opodatkowanie VAT:

a) nieodpłatne świadczenie jako czynność podlegająca opodatkowaniu VAT - odmienne zasady od nieodpłatnego przekazania towarów,

b) usługi świadczone między małżonkami posiadającymi ustawową wspólność majątkową,

c) nieodpłatne przekazanie nakładów w obcym środku trwałym.

4. Refakturowanie usług:

a) refakturowanie usług a obciążenie kosztami - różnice i skutki podatkowe,

b) refakturowanie a świadczenia kompleksowe,

c) refakturowanie a obciążenia kosztami (np. w ramach refakturowania),

d) zasady refakturowania usług,

e) stawka VAT i zwolnienia z podatku VAT przy refakturowaniu,

f) refakturowanie a miejsce świadczenia i opodatkowania usługi.

II. Świadczenie usług a obowiązek podatkowy:

1. Zasady ogólne:

a) ustalenie momentu wykonania usługi dla potrzeb określenia daty powstania obowiązku podatkowego,

b) pojedyncze świadczenie usługi a moment powstania obowiązku podatkowego,

c) częściowe wykonanie usługi a moment powstania obowiązku podatkowego,

d) usługi świadczone w okresach rozliczeniowych a moment powstania obowiązku podatkowego.

2. Szczególne zasady powstania obowiązku podatkowego:

a) usługi, dla których obowiązek podatkowy powstaje w momencie wystawienia faktury,

b) usługi, dla których obowiązek podatkowy powstaje na zasadzie kasowej,

c) dobrowolne opodatkowanie usług finansowych od 2022 roku,

d) inne szczególne przypadki.

3. Zaliczki na wykonie usługi a moment powstania obowiązku podatkowego.

4. Refakturowanie a moment powstania obowiązku podatkowego.

III. Międzynarodowe świadczenie usług:

1. Import i eksport usług:

a) określenie miejsca opodatkowania - zasada ogólna oraz wyjątki,

b) określenie miejsca opodatkowania usług świadczonych dla kontrahenta zagranicznego zarejestrowanego do VAT w Polsce - czy to jest eksport usług?

c) kluczowe uregulowania dotyczące miejsca opodatkowania usług zawarte w ROZPORZĄDZENIU WYKONAWCZYM RADY (UE) NR 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającym środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej,

d) istotne znaczenie definicji stałego miejsca prowadzenia działalności dla określenia miejsca opodatkowania usługi,

e) transakcje związane z nieruchomościami - odmienne miejsce świadczenia usług;

f) transakcje związane z uczestnictwem w targach zagranicznych - różne miejsce i sposób opodatkowania w zależności od zakresu uczestnictwa w targach,

g) delegacje zagraniczne pracowników a import usług,

h) usługi transportu towarów a sposób i miejsce opodatkowania usługi - szczególne wyjątki w sposobie opodatkowania,

i) usługi magazynowe a miejsce opodatkowania,

j) usługi transportu osób - czy mogą stanowić import usług?

2. Specyfika usług transportu w obrocie międzynarodowym:

a) określenie miejsca opodatkowania usług transportowych,

b) miejsce opodatkowania oraz stawka podatku dla międzynarodowego oraz wewnątrzwspólnotowego transportu towarów - miejsca opodatkowania a kraj siedziby odbiorcy usług,

c) usługi pomocnicze oraz usługi pośredników (spedytorów) przy transporcie towarów - stawka podatku oraz miejsce opodatkowania,

d) usługi transportu towarów - czy to zawsze jest import/eksport usług?

e) warunki zastosowanie stawki 0% podatku dla międzynarodowego transportu towarów VAT w świetle ustawy o VAT.

3. Moment powstania obowiązku podatkowego i inne obowiązku związane z importem usług:

a) prawidłowe ustalenie powstania obowiązku podatkowego - różnice między obrotem międzynarodowym a krajowym,

b) import usług a konieczność rejestracji VAT-UE,

c) wykazywanie usług wewnątrzwspólnotowych w VAT-UE.

d) świadczenie usług a obowiązek rejestracji w innym państwie.

4. Moment odliczenia podatku VAT w usługowych transakcjach międzynarodowych:

a) warunki i zasady odliczenia podatku w przypadku importu usług,

b) brak faktury a obowiązek wykazania importu usług i prawo do odliczenia podatku VAT,

c) zasady odliczania podatku naliczonego przy imporcie usług,

d) wykazanie importu usług w niewłaściwej rubryce deklaracja a skutki korekty dokonanej po upływie trzech miesięcy - zmiana przepisów o „szyku rozwartym” po wyroku TSUE,

e) korygowanie importu usług po zmianie zasad w latach 2021-2023 r.:

- uregulowanie momentu wykazania korekty in plus od 2021 roku,

- uregulowanie momentu wykazania korekty in minus od października 2022 roku,

- uregulowanie kursu waluty, który ma zastosowanie dla korekt transakcji walutowych od 2023 roku.

IV. Podatek VAT innych krajów w kosztach i przychodach podatkowych:

1. Podatek VAT zawarty w wydatkach dokonywanych poza terytorium Polski - zmiana podejście organów podatkowych od roku 2020:

a) podatek VAT zawarty dokumentach potwierdzających nabycie towarów i usług na terytorium innego państwa członkowskiego a koszty uzyskania przychodów,

b) jak wpływa możliwość pozyskania zwrotu podatku od wartości dodanej w trybie VAT-REF a koszty i przychody podatkowe?

c) podatek VAT zawarty zakupach towarów i usług na terytorium państwa innego niż członkowskie a koszty uzyskania przychodów.

d) błędnie zafakturowany podatek VAT przez zagranicznego kontrahenta a koszty podatkowe.

2. Polski podatnik PIT/CIT jako podatnik VAT w innym państwie - zmiana podejście organów podatkowych:

a) Podatek VAT wykazywany w innych państwach przez polskiego podatnika podatku dochodowego a przychód podatkowy w Polsce - brutto czy netto?

b) czy dla wykazania przychodu ma znaczenie, czy polski podatnik podatku dochodowego jest podatnikiem podatku VAT w innym państwie unijnym czy poza unijnym?

3. Zwrot podatku VAT w innym państwie a wpływ na przychody i koszty podatkowe:

a) dlaczego warto pozyskać zwrot VAT-REF z państw UE po zmianie interpretacji organów podatkowych?

b) zwrot podatku VAT z państw spoza UE - odmienne stanowisko organów podatkowych.

Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail [email protected].