Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Ustawa o kasach online podpisana przez Prezydenta
5 kwietnia 2019
W dniu 3 kwietnia 2019 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach. Ustawa wprowadza rozwiązania pozwalające na stosowanie do ewidencji sprzedaży i kwot podatku należnego ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych kas on-line, czyli kas rejestrujących przesyłających dane do centralnego systemu teleinformatycznego – Centralnego Repozytorium Kas (CRK), prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Przesyłanie danych z kas online będzie odbywało się w sposób ciągły i zautomatyzowany. Kasa online będzie wysyłała, z określoną częstotliwością, informacje o dokonanych transakcjach do CRK. Przesyłanie tych danych będzie dokonywany za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej.

Jednocześnie, zgodnie z ustawą, dopuszcza się stosowanie do prowadzenia ewidencji sprzedaży kasy rejestrujące dotychczas używane przez podatników, tj. kasy z elektronicznym i papierowym zapisem kopii. Po wejściu w życie przedmiotowej ustawy podatnicy nadal będą mogli używać do prowadzenia ewidencji kasy rejestrujące „starego” typu.

Producenci i importerzy kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii będą musieli uzyskać potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar, że kasy te spełniają funkcje oraz kryteria i warunki techniczne dla tych kas. Potwierdzenia o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla kas rejestrujących przez:

 1. kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii – zachowują moc przez okres, na który zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;
 2. kasy rejestrujące z papierowym zapisem kopii – zachowują moc przez okres, na który zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Kasy rejestrujące z elektronicznym i papierowym zapisem kopii będą stopniowo wycofywane z rynku, jako rozwiązania, które nie spełniają wymogów nowego systemu kas. Ustawa nie przewiduje zatem obowiązku natychmiastowej wymiany kas rejestrujących na kasy online, poza wyjątkami dotyczącymi określonych branż.

Ponieważ ustawa wejdzie w życie z dniem 1 maja 2019 r., to od tej daty nie będzie możliwe wymienienie pamięci fiskalnej w kasach z papierowym zapisem kopii. Od 1 września 2019 r. natomiast nie będzie można nabyć kasy fiskalnej z papierowym zapisem kopii. Jednak po tej dacie dopuszczalne będzie dalsze używanie kas fiskalnych zarówno z papierowym zapisem kopii, jak i z elektronicznym zapisem kopii.

Kasy online będą obowiązkowe od 1 stycznia 2020 r. w stosunku do następujących rodzajów czynności:

 • świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Od 1 lipca 2020 r. kasy online będą obowiązkowe przy sprzedaży:

 • usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo,
 • usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
 • węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Natomiast od 1 stycznia 2021 r. kasy online będą obowiązkowe przy świadczeniu następujących usług:

 • fryzjerskich,
 • kosmetycznych i kosmetologicznych,
 • budowlanych,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • prawniczych,
 • związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Powyższe zmiany nie są jedynymi, które będą dotyczyły podatników. W związku ze zmianami ustawy o VAT zmienią się dwa podstawowe rozporządzenia normujące materię kas fiskalnych:

 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2013, poz. 363), oraz
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz.U. 2013, poz. 163 t.j.).

O projekcie zmiany drugiego z tych rozporządzeń piszemy w odrębnym artykule (tu należy zalinkować do materuiału: Projekt rozporządzenia w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących).

Zmiana tych rozporządzeń będzie już dotyczyła, nie tak jak w przypadku kas online, wszystkich podatników. Zmienią się m.in. terminy ewidencjonowania zaliczek przy zastosowaniu kas, doprecyzowane zostaną terminy przeglądu kas fiskalnych, czy też zostaną wprowadzone nowe obowiązki związane z zapoznawaniem osób (nie tylko pracowników!) prowadzących ewidencję przy zastosowaniu kas fiskalnych z zasadami prowadzenia tej ewidencji, wystawiania paragonów fiskalnych oraz skutków karnoskarbowych nieprzestrzegania tych zasad.

Ponadto zmienić się ma sposób dokonywania odliczeń kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. Zmiana ta dotyczyć będzie m.in. taksówkarzy. Zmianie ulegną również regulacje dotyczące zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, które zostały odliczone w deklaracji lub które zostały zwrócone podatnikom na podstawie wniosku.

źródło: www.prezydent.pl

Wojciech Zajączkowski

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.