Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Uwaga na podatek od nieruchomości komercyjnych
8 lipca 2022
Po ogłoszeniu przez Ministra Zdrowia zakończenia stanu pandemii i wejścia w stan zagrożenia epidemicznego część ulg podatkowych wygasła, warto więc sprawdzić, czy pojawiają się obowiązki związane z dawnymi podatkami, np. podatkiem od nieruchomości komercyjnych. W związku z sytuacją spowodowaną COVID-19 podatnicy CIT i PIT zostali zwolnieni z podatku od przychodów z budynków za okres od 1 marca 2020 r. do końca miesiąca, w którym został odwołany stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19. Od czerwca br. wrócił więc obowiązek zapłaty podatku od przychodów z budynków.

Podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności środka trwałego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego wartość początkowa przekracza 10.000.000 zł, w postaci:

1) budynku handlowo-usługowego sklasyfikowanego w Klasyfikacji jako:

a) centrum handlowe.

b) dom towarowy,

c) samodzielny sklep i butik,

d) pozostały handlowo-usługowy,

2) budynku biurowego sklasyfikowanego w Klasyfikacji jako budynek biurowy

w 2022 roku wynosi, podobnie jak w okresach ubiegłych przed pandemią, 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc.

W przypadku spółek osobowych podstawa opodatkowania tym podatkiem, za każdy kolejny miesiąc za który podatek ten powinien być ustalany - określana jest przy uwzględnieniu procentowego udziału (odpowiadającego udziałowi w zyskach) w spółce osobowej, w sumie wartości początkowej nieruchomości tej spółki (suma przychodów).  W art. 30g ust. 5 pkt 2) ustawy o PIT wskazano, że w przypadku, gdy budynek stanowi własność albo współwłasność spółki niebędącej osobą prawną - przy obliczaniu wartości początkowej przypadającej na wspólnika przepis art. 8 ust. 1 stosuje się odpowiednio. Ten konkretnie przepis nakazuje się odnosić do udziału wspólnika - podatnika w zysku tej spółki.

W przypadku podmiotów powiązanych kapitałowo w rozumieniu odpowiednich przepisów ustaw o podatku dochodowym kwota 10 000 000 zł jest dzielona na te podmioty w proporcji, w jakiej przychód z budynku podatnika pozostaje w ogólnej kwocie przychodów wszystkich podmiotów powiązanych. Rozwiązanie to ma na celu przeciwdziałanie ewentualnemu przenoszeniu własności (współwłasności) budynków pomiędzy podmiotami powiązanymi w celu uniknięcia opodatkowania podatkiem minimalnym (przykładowo w spółce cywilnej, jak i jawnej).

Punktem wyjścia do ustalania podstawy opodatkowania podatkiem od przychodów z budynków powinna być wartość początkowa środków trwałych (budynków) na pierwszy dzień każdego kolejnego miesiąca uwzględniająca wartość podatkowych odpisów amortyzacyjnych czy zwiększenia jako efekty poniesienia wydatków na ulepszenie. Istotne jest również, że obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości komercyjnych zgodnie z art. 24b ust. 2 ustawy nie wystąpi w przypadku:

  1. środków trwałych, od których zaprzestano dokonywania odpisów amortyzacyjnych w związku z zaprzestaniem ich wykorzystywania na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej albo zaprzestania działalności, w której te składniki były używane,
  2. środków trwałych będących budynkami biurowymi, wykorzystywanych wyłącznie lub w głównym stopniu na własne potrzeby podatnika.
Czasu na analizę czy firma podlega pod podatek jest niewiele, gdyż za czerwiec termin zapłaty tego podatku przypada na 20 lipca.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.